Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.12.2021. godine održana je XVIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 13,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Srđan Ilijevski,  Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Odsutni: Veroslava Slјuka Cerovski, Miroslav Čeman i Rajko Perić, koji je opravdao svoj izostanak.

Sem odbornika XVIII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Gavra Govorič, Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, pomoćnik predsednice Opštine Zoran Bjekić, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić. Prisutni novinari: Maria Dankova iz TV Petrovac, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije „Radio Novi Sad“, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

 

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 17.12.2021. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za komasaciju zemlјišta u k.o. Bački Petrovac;

5. Odbornička pitanja.

 

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 17.12.2021. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac .

Povodom 3. tačke dnevnog reda,  donet je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj Komisije za komasaciju zemlјišta u k.o. Bački Petrovac.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč. 

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 13,30 časova.

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика