Izveštaj sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 09.05.2014.

Nakon skoro tri meseca od održavanja XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, sazvana je i realizovana XVIII sednica Skupštine dana 09.05.2014. godine sa početkom u 10,15 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 27. Svoj izostanak sa sednice je opravdao odbornik Spasoje Prodanov, dok razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Štefan Vindiš, Rastislav Kraljik i Pavel Zima.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Jaroslav Popović i Ondrej Benka, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga prezentirao je predlog dnevnog reda u malo izmenjenom obliku od onog, koji je dostavljen odbornicima SO-e uz poziv sa materijalom za ovu sednicu, i to tako, da 18. tačka predloženog dnevnog reda glasi:

18. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2013. godini te Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu.

 Na pitanje predsednika Skupštine, da li ima još nekih izmena i dopuna predloženog dnevnog reda, predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dao predlog u ime predlagača – Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, da se u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, po hitnom postupku, u predlog dnevnog reda uvrsti kao 25. tačka:

 25. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Programa poslovana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu.

 Predlog za izmene i dopune predloženog dnevnog reda po hitnom postupku su usvojene sa 19 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ i iste su postali sastavni deo predloga dnevnog reda.
 
Nakon toga odbornici su se izjasnili o izmenjenom i dopunjenom predlogu dnevnog reda. Sa 25 glasa „ZА“ i sa 1 glasom “UZDRŽAN” utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED
- Usvajanje zapisnika sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 14.02.2014. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija; 
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o angažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu; 
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac;
5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2013. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9. Razmatranje predloga Opštinskog veća za unošenje imena Bački Petrovac u naziv JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke
o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
11. Razmatranje Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2013. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JKP “Progres” Bački Petrovac za 2013. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
17. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje predoga i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2014. godinu;
18. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2013. godini te Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu.
 19. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda;
 20. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za mlade SO-e Bački Petrovac za 2013. godinu;
 21. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za mlade Skupštine opštine Bački Petrovac te donošenje Odluke o pokretanju postupka za osnivanje udruženja „Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade“, u saradnji sa drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji;
22. Razmatranje Statuta Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
23. Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Maglić te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na istu;
24. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Saveta za rodnu ravnopravnost;
 b.) Razmatranje predloga saveta Mesne zajednice Maglić te donošenje Rešenja o izboru novog člana Saveta za rodnu ravnopravnost;
25. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 20123. godinu;
 b.) Razmatranje Programa poslovana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu,
 26. Odbornička pitanja.
 Usledilo je usvajanje Zapisnika sa XVII sednice Skupštine opštine. Pošto primedbi odnosno predloga za dopunu istog nije bilo, navedeni Zapisnik je usvojen sa 27 glasa „ZA“.
 Pod prvom tačkom dnevnog reda najpre je kraće uvodno obrazloženje dao predsednik Skupštine prezentacijom mišljenja i predloga koji su dati od strane Komisije za budžet i finansije povodom ovog pitanja. Nakon toga bliže obrazloženje predloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija je dao Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju.
 Usledila je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Karol Werle, Miloš Jojić, Rajko Perić, Radomir Zotović, Jan Bohuš, Katarina Zornjanova i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, koji je dao bliže odgovore u vezi postavljenih pitanja u raspravi.
 Na kraju rasprave je sa 20 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac doneta Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija, uz amandmane koje je podnela Komisija za budžet i finansije a na koje je predlagač pristao.
 Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu je uz kratko obrazloženje rukovodioca za budžet, finansije i poresku administraciju Boška Bogunovića bez rasprave doneta sa 22 glasa „ZA“ ili većinom glasova od ukupnog broja odbornika SO-e Bački Petrovac.
 Odluka o angažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu je doneta bez prethodne rasprave.
 Pod četvrtom tačkom dnevnog reda nakon kratkog uvodnog obrazlaganja i prezentacije amandmana, koje je na obe podtačake podnela Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose, otvorena je objedinjena rasprava, u kojoj je učestvovao odbornik Radomir Zotović i rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opštine zajedničke poslove, Dušan Govorčin, dipl. pravnik.
 Nakon ove rasprave, pod podtačkom a). je sa 21 glasom „ZA“ i sa 1 glasom „UZDRŽAN“ doneto Rešenje o razrešenju dr Jana Riboviča, lekara specijaliste-interniste iz Bačkog Petrovca od dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, zaključno sa 15.06.2014. godine, kada imenovanom ističe četvorogodišnji mandat.
 Pod podtačkom b). je doneto Rešenje o imenovanju v.d. direktora ove Zdravstvene ustanove, odnosno za v.d. direktora je imenovan Jaroslav Danko, doktor medicine iz Bačkog Petrovca, na period od šest meseci počev od 16.06.2014. godine.
 I pod 5. tačkom su na ovoj sednici Skupštine rešavana kadrovska pitanja – pitanje razrešenja v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac te imenovanja novog v.d. direktora iste. Najpre je prezentiran amandman Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose u vezi imenovanja novog v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, pa je nakon toga otvorena objedinjena rasprava u vezi obe podtačke. Pošto se u raspravu nije uključio niko, sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju Ivane Ilić, magistra merketinške komunikacije i reklame iz Bačkog Petrovca od dužnosti v.d. direktora ove Ustanove a sa 24 glasa „ZA“, za novog v.d. direktora Ustanove imenovana je Viera Tarnoci Krstovski iz Bačkog Petrovca, na period od najduže 6 meseci.

 Usledila je pauza u radu Skupštine i to u periodu od 12,07 do 12,34 h.

 U nastavku sednice bez dodatnih uvodnih obrazloženja i bez rasprave je usvojen Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2013. godinu.
 U kratkoj raspravi povodom 7. tačke dnevnog reda, u kojoj je učestvovao odbornik Rastislav Đenđur, stavljene su određene kritičke primedbe na Izveštaj o radu Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu, ali je isti usvojen sa 17 glasova „ZA“. Međutim, Plan rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu nije usvojen i nije doneto Rešenje o davanju saglasnost na isti, pošto nije dostavljen Finansijski plan za 2014. godinu niti je obrađeno pitanje na koji će se način rešavati problem smeštaja Muzeja - zgrade – objekta Muzeja.
 Odbornik Rastislav Đenđur je i u vezi 8. tačke dnevnog reda učestvovao u raspravi i istakao je da u Izveštaju o radu za 2013. godinu kao i u Finansijskom izveštaju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac nedostaju statistički podaci o broju turista koji su u 2013. godini posetili našu opštinu odnosno približno kakav je to bio finansijski efekat za našu opštinu. Odbornik Miloš Jojić je takođe imao svojih zamerki na relativno visoke stalne troškove ove TOO, te da bi se prema ovim troškovima trebalo više ponašati domaćinski. Na kraju ove tačke, uz radni zaključak koji je zauzet u vezi datih primedbi odbornika Đenđura i odbornika Jojića, sa 18 glasova ZA“ je usvojen Izveštaj o radu i Finansijski uzveštaj TOO za 2013. godinu, te je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
 Na predlog Komisije za propise je pod 9. tačkom dnevnog reda sa 18 glasova „ZA“ doneto Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Bački Petrovac u poslovnom imenu Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“, Bački Petrovac. 
 Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, ali uz amandmane koje je dala Komisija za propise, usledilo je donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, te donošenje Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
 Pod 11. tačkom prezentiran su amandmani Komisije za propise na Staut Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, te je sa 20 glasa „ZA“ doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti, uz navedene amandmane.
 Što se tiče Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu, isti je usvojen bez rasprave i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
 Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2013. godinu i Izveštaj o radu i Finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2013. godinu usvojeni su bez dodatnih obrazlaganja i rasprave sa 21 glasom „ZA“.
 Povodom Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu svoje kritičke zamerke na isti je izneo odbornik Radomir Zotović. Njegove zamerke su se odnosile na opštinski sajt, ukidanje opštinskog glasila „Naša reč“, na slab rad opštinske TV... Smatrao je, da se predsednik opštine ne bavi poslovima kojima bi trebalo da se bavi. Zamerke su iznete i na Službu Skupštine opštine. U raspravi je učestvovala i odbornica Katarina Zornjanova, koja se pohvalno izrazila o radu i saradnji sa Službom Skupštine opštine te sa radnikom iz OU-e dipl. pravnikom Rastislavom Labatom, koji je zadužen za rad sa Şavetom za rodnu ravnopravnost. Na kraju ove tačke Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu je usvojen uz sugestije koje su date u toku diskusije vođene povodom iste.
 Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranioca za 2013. godinu je usvojen nakon kraće javne rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici Radomir Zotović i Miloš Jojić.
 Povodom 17. tačke dnevnog reda, bez dodatnih uvodnih obrazlaganja i bez rasprave usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2014. godinu. 
Izveštaj o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2013. godini te Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine usvojeni su sa 18 glasa „ZA“, u vezi Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu doneto je Rešenje o davanju saglasnosti a Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu usvojen je sa 20 glasa „ZA“.
 Povodom 19. tačke dnevnog reda u raspravi koja je vođena učešće je uzeo odbornik Radomir Zotović. Smatrao je, da u predlogu Odluke nedostaju nekoliko članova, prema kojima bi se pre pribavljanja ili otuđenja nepokretnosti iz javne svojine lokalne samouprave moralo tražiti mišljenje opštinskog javnog pravobranioca odnosno jedan član, kojim bi se regulisalo pravo opštinskog javnog pravobranioca da podnosi tužbu, ako se pri pribavljanju ili otuđenju nepokretnosti iz javne svojine nije tražilo njegovo mišljenje.
 Odgovore na ove primedbe je dao načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, dipl. pravnik. Na kraju ove tačke sa 18 glasova „ZA“ je doneta Odluka o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.
 Izveštaj Saveta za mlade za 2013. godinu je usvojen bez rasprave a takođe doneta je i Odluka o pokretanju postupka za osnivanje udruženja „Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade“, u saradnji sa drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji.
Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Maglić.
 Sa 20 glasa „ZA“ od dužnosti člana Saveta za rodnu ravnopravnost je razrešen Lazar Rodić iz Maglića (predstavnik MZ Maglić) a umesto njega za novog člana Saveta je imenovan Nebojša Stojisavljević iz Maglića. 
 Izveštaj o radu te Finansijski izveštaj d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2013. godinu su usvojeni sa 19 glasova „ZA“, bez rasprave. Sa 18 glasova „ZA“ je doneto Rešenje o davanju daglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu, dok sa 18 glasova „ZA“ je usvojen Finansijski plan ovog d.o.o. za 2014. godinu.
 Pošto pod tačkom 26. – Odbornička pitanja nije postavljeno ni jedno odborničko pitanje, već je od strane odbornika Miloša Jojića dat samo jedan predlog – formiranje Kancelarije za političku edukaciju odbornika, predsednik Skupštine se zahvalio prisutnim na učešću i XVIII sednicu Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključio u 14,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика