Izveštaj sa XX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 07. aprila 2022. godine održana je XX sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,00 časova, na poziv zamenika predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.
Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.


Odsutni: Jan Jovankovič, Anna Stojanović, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Srđan Ilijevski.
Sem odbornika XX sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Ana Spevakova, direktorka pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Vijera Krstovski. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“, Ana Horvatova i Katarina Gažova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Šulјan, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 11.02.2022. godine;

1. Razrešenje i izbor novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije.

3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o srednjoročnom planu Opštine Bački Petrovac 2022-2024.

4. Razmatranje predloga , te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.

5. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu;
b) Razmatranje Plana i programa rada i finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti.
c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu.

6. Razmatranje predloga, te donošenje Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2022. godini.

7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac KO Bački Petrovac.

8. Razmatranje Programa rada i finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti.

9. Razmatranje Izveštaja o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

10. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2021. godinu.

11. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog poslovanja Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu;
b) Razmatranje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti.
c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu.

12. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu;
b) Razmatranje Plana rada i finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenja o davanju saglasnosti na isti.

13. Razmatranje Izveštaja stanja saobraćaja u opštini Bački Petrovac za 2020. godinu.

14. a) Razmatranje Izveštaja o radu pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu;
b) Razmatranje Finansijskog izveštaja pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu;
c) Razmatranje Plana i programa rada pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu.

15. a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu;
b) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na iste.

16. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021 – 2025 Opštine Bački Petrovac.

17. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

18. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 11.02.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon izbora, imenovan je novi član Opštinskog veća Bojana Ilišević;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o srednjoročnom planu Opštine Bački Petrovac 2022-2024.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda:
a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu;
b) doneto je Rešenje o saglasnosti na Plan i programa rada i finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, donet je Program mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2022. godini.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac KO Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o saglasnosti na Program rada i finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, usvoje je Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda,
a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskog poslovanja Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu;
b) doneto je Rešenje o saglasnosti na Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu;
c) usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2021. godinu.
Povodom 12. tačke dnevnog reda,
a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu;
b) doneto je Rešenje o saglasnosti na Plan rada i finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o stanju saobraćaja u opštini Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda,
a) usvojen je Izveštaj o radu pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu;
b) usvojen je Finansijski izveštaj pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu;
c) doneto je Rešenje o saglasnosti na Plan i program rada pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda,
a) usvojen je Izveštaj o radu Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu;
b) doneto je Rešenje o saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, usvojen je Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021 – 2025 Opštine Bački Petrovac.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Šulјan se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 17,50 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика