Izveštaj sa XX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (08.07.2014.)

XX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sazvana je i realizovana dana 08.07.2014. godine, sa početkom u 17,08 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 29. Razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Karol Werle i Štefan Vindiš.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, Ondrej Benka i Jaroslav Popović, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Milena Nišić, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinac-građanin opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda, uz male korekcije predloga koji je poslat uz poziv za sednicu Skupštine a što se tiče tačke 6. – skidanje iz predloga podtačke b. i c. 

 Odbornik Radomir Zotović je uz obrazloženje dao primedbu da bi navedene podtačke trebalo da ostanu u predlogu dnevnog reda na ovoj sednici SO-e, ali na osnovu izjašanjavanja odbornika, njegova primedba nije usvojena i konačan dnevni red na ovoj sednici Skupštine, a koji je i utvrđen sa 28 odborničkih glasa, je glasio: 
 
DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 12.06.2014. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima i pregleda finansijskog poslovanja Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. a.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 b.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu;
5. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine;
 b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Pregleda prihoda i rashoda za 2013. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima Mesne zajednice Gložan sa Finansijskim izveštajem za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu;
9. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran; 
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, po osnovu raspisanog javnog konkursa;
10. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
12. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
13. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
15. Razmatranje predloga te donošenje Kodeksa oblačenja na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pristupanju izradi zastave Opštine Bački Petrovac;
17. Odbornička pitanja.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usledilo je usvajanje Zapisnika sa XIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 12.06.2014. godine. Isti je usvojen bez ikakvih primedbi odnosno dopuna.
U vezi prve tačke dnevnog reda detaljno uvodno obrazloženje je dao izvestilac, Dr Jan Jovankovič, predsednik Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac. Usledila je duža rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Ondrej Fekete, Jan Bohuš, Rajko Perić, Ondrej Koroš i Radomir Zotović. Na pojedina pitanja i primedbe odbornika odgovore su dali Dr Jan Jovankovič i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju rasprave, sa 21 glas „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“, donet je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, uz radni Zaključak - da se Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine direktno uputi inicijativa za izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu a u smislu primedbi koje su date u raspravi vođenoj povodom ove tačke dnevnog reda.
Nakon razjašnjenja pitanja u kom svojstvu je od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Dr Jan
Ribovič predložen od strane predlagača za izvestioca u vezi 2. tačke dnevnog reda, imenovani je dao kratko obrazloženje u vezi Izveštaja o radu i aktivnostima i pregleda finansijskog poslovanja Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2013. godinu, Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu i Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici Radomir Zotović, Ivan Zabunov (ujedno i predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja) i Ana Boldocki - Ilić. Pošto su tražena dodatna obrazloženja u vezi navedenih izveštaja i planskih akata Doma zdravlja, Dr Jan Ribovič je još jednom, ali sada u dužem izlaganju, obrazložio probleme sa kojima se svakodnevno sreće menažment ove Zdravstvene ustanove. Na kraju rasprave sa 29 odnosno 28 glasova „ZA“, usvojen je Izveštaj o radu i aktivnostima i pregled finansijskog poslovanja Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2013. godinu te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti odnosno o usvajanju Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu i Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu. 
 Obrazloženje u vezi predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, navedena Odluka je doneta sa 27 glasa „ZA“.
Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu i Finansijski plan Muzeja za 2014. godinu je doneto-usvojeni su bez rasprave, sa 25 odnosno 26 glasa „ZA“. Takođe, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, jednoglasno su usvojeni, odnosno doneta su Rešenja o davanju saglasnosti: Izveštaj o delatnosti i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine, Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu, Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu, Izveštaj o radu i Pregled prihoda i rashoda za 2013. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Izveštaj o radu i aktivnostima Mesne zajednice Bački Petrovac, sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu, Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu, Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu, Izveštaj o aktivnostima Mesne zajednice Gložan sa Finansijskim izveštajem za 2013. godinu, Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu.
 Pod 9. tačkom dnevnog reda bez dodatnog obrazlaganja i rasprave doneto je Rešenje o razrešenju Aleksandre Arsenin, dipl. sociologa iz Bačke Palanke od dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac a zbog isteka četvorogodišnjeg mandata na koji je izabrana. Isto tako, sa 25 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o njenom ponovnom imenovanju na ovu dužnost, na period od četiri godine a po osnovu raspisanog javnog konkursa. 
 Usledile su tačke razrešenja članova Školskih odbora u četiri osnovne škole sa teritorije Opštine Bački Petrovac i u Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu a zbog isteka četvorogodišnjeg mandata na koji su izabrani. Takođe, na predlog zakonskih predlagača (Nacionalnog veća slovačke nacionalne manjine, Saveta roditelja i Nastavničkih veća), imenovani su novi članovi ovih Školskih odbora, na period od četiri godine (uz dve izmene a što se tiče Školskog odbora u OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić).
 Uz amandman odbornice Katarine Zornjanove, sa 25 glasa „ZA“, odbornici su doneli Kodeks oblačenja na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Odluka o pristupanju izradi zastave Opštine Bački Petrovac je doneta bez uvodnih obrazlaganja i rasprave, sa 25 glasa „ZA“.
Na kraju sednice, odbornik Radomir Zotović je u okviru odborničkih pitanja postavio pitanje izvršnoj vlasti Opštine Bački Petrovac u vezi izrade planova za Industrijske zone naseljenih mesta opštine odnosno o njihovom opremanju.

Ovim je XX sednica Skupštine opštine zaključena u 20,19 časova. 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика