Izveštaj sa XXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18. maja 2022. godine održana je XXI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Odsutni: Ondrej Fekete i Miroslav Čeman.

Sem odbornika XXI sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac: Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, pomoćnik predsednice opštine Zoran Bjekić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Vijera Krstovski i direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad, Ana Horvatova iz nedelјnika „Hlas ľudu“ i novinari iz BD „Media“.

                Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I   R E D

 

-              Usvajanje zapisnika sa XX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 07.04.2022. godine;

 

1.            Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac;

2.            Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

3.            Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

4.            Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac;

5.            Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;

6.            Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac 

7.            Razmatranje Izveštaja o radu predsednice Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.-31.12.2021. godine;

8.            Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

9.            Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu;

10.          a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu;

b) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Maglić za 2022. godinu, i davanje saglasnosti na isti;

11.          a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

12.          a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

13.          Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 07.04.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјani Drakulić.

 Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Rešenje o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka. Za direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka imenovana je Anka Seč-Pinćir.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac. Za vd direktora JKP „Komunalac“ imenovan je Duško Ilić.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.

Povodom 7. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu predsednice Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.-31.12.2021. godine.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.

Povodom 10. tačke dnevnog reda,

a) usvojen je Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu;

b) data je saglasnost na Plan rada Mesne zajednice Maglić za 2022. godinu.

Povodom 11. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

b) doneto je  Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.

Povodom 12. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

b) doneto je Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo – „Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

Povodom 13. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 17,30 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика