Izveštaj sa XXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 26.09.2014.

XXI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sazvana je na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Rajka Perića a realizovana je dana 26.09.2014. godine, sa početkom u 10,10 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 29. Svoj izostanak je opravdao odbornik Jaroslav Andrašik, dok odbornik Štefan Vindiš razloge svog izostanka nije javio.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćni predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinac-građanin opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, predložio je sledeći dnevni red za ovu sednicu Skupštine: 

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa XX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
08.07.2014. godine;

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, za period od 01.01. do 30.06.2014. godine; 

2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;

3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o generalnoj regulaciji naselja Maglić;

4. Razmatranje predloga te usvajanje mera za industrijske zone u Opštini Bački Petrovac;

5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu i Magliću;

6. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6360/11, k.o. Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6359/7, k.o. Bački Petrovac;
 
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nekretnine-stana u okviru stambenog objekta sagrađenog na parceli br.1015 k.o. Maglić, ul. Radivoja Ćirpanova broj 30, koji je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju
 Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;

9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola i studenata sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac;

 10. Razmatranje predloga Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata te donošenje Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

11. Razmatranje predloga Komisije za priznanja i donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2014. godinu;

 12. Razmatranje predloga Komisije za priznanja i donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;

 13. Razmatranje predloga Komisije za priznanja i donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja za 2013. godinu;

14. a.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 b.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;

15. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine;
 b.) Razmatranje Plana rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;

 16. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;

17. a.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu za radnu 2013/2014 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2014/2015 godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 
18. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2014. godini;

19. Razmatranje i usvajanje Izeštaja o stepenu realizacije projekta turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa Akva park;

 20. Odbornička pitanja.

 Pošto primedbi niti dopuna na predloženi dnevni red nije bilo, predsednik Skupštine je isti stavio na glasanje te je sa 26 glasova „ZA“ isti utvrđen.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usledilo je usvajanje Zapisnika sa XX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 08.07.2014. godine. Isti je usvojen bez ikakvih primedbi odnosno dopuna. Usledilo je razmatranje i usvajanje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

U vezi prve tačke, kratko uvodno obrazloženje je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, fiansije i poreksu administraciju Boško Bogunović. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, sprovedeno je glasanje o Izveštaju o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, za period od 01.01. do 30.06.2014. godine. Isti je sa 24 glasova „ZA“ usvojen bez ikakvih primedbi.
I povodom druge tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, fiansije i poreksu administraciju. U raspravi koja je usledila učestvovali su odbornici: Karol Werle, Rajko Perić, Ondrej Koroš i Spasoje Prodanov a dodatna obrazloženja i odgovore na postavljena pitanja su dali predsednik opštine Pavel Marčok i Boško Bogunović. Pošto je rasprava zaključena, sa 20 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Kratko uvodno obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda je dao Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove. Odbornici su bez rasprave sa 24 glasa „ZA“ doneli Odluku o generalnoj regulaciji naselja Maglić.
Obrazlagač i u vezi 4. tačke dnevnog reda je bio Jan Jovankovič. Usledila je rasprava u kojoj su učestvovali odbornici Radmir Zotović, Rajko Perić i Jan Bohuš, dok je predsednik opštine Pavel Marčok dao bliža obrazloženja i odgovore na postavljena pitanja. Na kraju rasprave odbornici su usvojili mere za industrijske zone u Opštini Bački Petrovac.
Na predlog Odluke o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu i Magliću odbornici Rajko Perić i Spasoje Prodanov su podneli amandman na član 1. i 2, koji je na početku rasprave povodom ove tačke dnevnog reda prihvaćen od predlagača. U raspravi povodom ove tačke učestvovali su odbornici: Miloš Jojić, Jan Bohuš, Jan Meleg i Spasoje Prodanov, dok je član Opštinskog veća Samuel Valo dao bliže odgovore na pitanja postavljena u raspravi. Na kraju rasprave odbornici su sa 28 glasova „ZA“ doneli Odluke o otpočinjanu radova na sanaciji deponija komunalnih otpada u Bačkom Petrovcu, Gložanu, Kulpinu i Magliću.
Pod 6. i 7. tačkom dnevnog reda usledilo je bez dodatnih obrazlaganja i bez rasprava donošenje Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6360/11, k.o. Bački Petrovac, Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6359/7, k.o. Bački Petrovac i Odluke o pokretanju postupka otuđenja nekretnine-stana u okviru stambenog objekta sagrađenog na parceli br.1015 k.o. Maglić, ul. Radivoja Ćirpanova broj 30, koji je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

Naknon pauze, koja je data u 12,58 časova, rad Skupštine je nastavljen u 13,31 časova.

Kratko uvodno obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda je dao direktor JP „Direkcija za izgradnju
Bački Petrovac“ Bački Petrovac a nakon toga su o Odbornici bez rasprave doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
 Ni za 8. i 9. tačku denvnog reda odbornici nisu tražili dodatna obrazloženja i bez rasprave su doneli
Odluku o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola i studenata sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac i Odluku o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Što se tiče 10. tačke dnevnog reda odbornik Rastislav Đenđur, koji je ujedno i predsednik Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac, dao je kraće obrazloženje u vezi predloga za donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2014. godinu. Pošto rasprave u vezi ponuđenog predloga nije bilo, odbornici su sa 23 glasa „ZA“ doneli Rešenje o dodeli Nagrade opštine za 2014. godinu Katarini Melegovoj-Melihovoj, iz Bačkog Petrovca.
Povodom predloga Rešenja Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, odbornik Srđan Simić iz Maglića je podneo amandman i za Posebno javno priznanje je predložio Tomaša Tota iz Bačkog Petrovca a za njegov dugogodišnji humanitarni – dobrotvorni rad (156 dobrovoljnih davanja krvi). Nakon kraće rasprave povodom podnetog amandmana u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, odbornici nisu prihvatili podneti amandman, te je sa 19 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i sa 1 glas „UZDRŽAN“ doneto Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu Vieri Turčan iz Gložana i Nongrađi Samuelu iz Kulpina.
Pod 13. tačkom dnevnog reda a nakon obrazlaganja datog od strane odbornika Rastislava Đenđura, vođena je kraća rasprava, u kojoj je učestvovao odbornik Miloš Jojić. Na kraju je sa 23 glasa „ZA“ doneto Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu Klubu KDT i AG „Herkul“ iz Bačkog Petrovca i Janu Lačoku iz Kulpina. Takođe je usvojen predlog Komisije za priznanja o visini novčane nagrade koju će dobiti dobitnici ovog Sportskog priznanja.
Usledilo je razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu i usvajanje Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine je usvojen bez dodatnog obrazlaganja i rasprave a takođe doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu. Finansijski plan Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu je usvojen bez primedbi.
Pod 16. tačkom dnevnog reda odbornici su doneli Odluku o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac sa 25 glasova „ZA“ i to bez dodatnog obrazlaganja i rasprave.
Godišnji izveštaj o radu za radnu 2013/2014 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac je takođe usvojen bez primedbi i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2014/2015 godinu.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprave je usvojen Izveštaj o realizaciji programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2014. godini a takođe sa 22 glasa „ZA“ odbornici su usvojili Izeštaj o stepenu realizacije projekta turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa Akva park.
Pošto su odbornička pitanja izostala – niko od odbornika nije postavio ni jedno odborničko pitanje, predsednik Skupštine opštine se zahvalio odbornicima na saradnji i sednicu je zaključio u 14,01 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика