Izveštaj sa XXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 24. juna  2022. godine održana je XXII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,10 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

Odsutni: Darko Stojanović, Anna Stojanović, Ondrej Fekete, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski i Želјko Bosančić.

Sem odbornika XXII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci,  načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktorka biblioteke „Štefan Homola“ Ana Spevakova. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Jaroslav Čiep iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I   R E D

 

-              Usvajanje zapisnika sa XXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 18.05.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac  za 2021. godinu;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc. br. 6881/6 KO Bački Petrovac;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc. br. 578/8 KO Kulpin;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc.br. 578/9 KO Kulpin;

6. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ;

7. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

8. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

9. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;

10. Informacija o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

11. Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2021. godinu;

12. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

13 .Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 18.05.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac  za 2021. godinu.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke           „Štefan Homola“ Bački Petrovac.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc. br. 6881/6 KO Bački Petrovac;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc. br. 578/8 KO Kulpin;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac parc.br. 578/9 KO Kulpin;

Povodom 6. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

b) doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

Povodom 7. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

b) doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;

Povodom 8. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

b) doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;

Povodom 9. tačke dnevnog reda,

a) doneto je Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;

b) doneto je Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, podneta je informacija o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

Povodom 11. tačke dnevnog reda, podneta je informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2021. godinu;

Povodom 12. tačke dnevnog reda, podneta je informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

Povodom 13. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,40 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика