IZVEŠTAJ sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (31.10.2018. godine)

22 skupstina

Dvadeset druga sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 31.10.2018. godine, sa početkom u 9,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Sednici je prisustvovalo 27 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici: Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Miroslav Čeman i Aleksandra Kralik.
Sem odbornika XXII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, v.d. načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak i Jan Meleg, pomoćnica predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, direktorka „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ Bački Petrovac Viera Krstovski, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Ana Petrašova i Miroslav Babiak, iz „Rádia Petrovec“, Miroslav Hemela iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Jan Brtka predsednik Matice slovačke u Srbiji i građanin Dragan Krčmar.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 23 odbornika SO-e (u toku sednice, u rad Skupštine su se priklјučla još četiri odbornika), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao predlog dnevnog reda, koji je glasio:

- Usvajanje zapisnika sa XXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je odr-
žana dana 19.09.2018. godine;
1. a.) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac;
b.) Donošenje Odluke o roku, načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i sačinjavanju konačnog predloga Statuta Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja
nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o finansiranju kadrova i opreme
u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o mreži Pred-
školske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Akcionog plana za oblasti: socijalna i
zdravstvena zaštita 2018 – 2020 godine;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o četvrtim izmenama Odluke o osni-
vanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti direk-
tora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora
„Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac;
8. Odbornička pitanja;

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 23 glasova „ZA“.
Usledilo je usvajanje zapisnika sa XXI sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana dana
dana 19.09.2018. godine. Pošto primedbi a ni dopuna na isti nije bilo, zapisnik je usvojen sa 23 glasova „ZA“.
Nakon usvajanja zapisnika, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Uvodno - objedinjeno obrazloženje u vezi prve tačke dnevnog reda je dao predsednik radne grupe za izradu radnog teksta nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac, dipl. pravnik Rastislav Labat. U nastavku je prezentiran amandman koji je podneo odbornik Gavra Govorčin na član 26. radnog teksta nacrta Statuta a koji se odnosio na broj odbornika u Skupštini opštine.
Usledila je objedinjena rasprava povodom obe podtačke, u kojoj su učestvovali odbornici: Pavel Marčok i Spasoje Prodanov, dok je dopunsko obrazloženje u vezi radnog teksta nacrta Statuta dao predsednik opštine Srđan Simić.
Pošto je usvojen amandman odbornika Govorčina u vezi ove tačke dnevnog reda, najpre je sa 26 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ utvrđen nacrt Statuta Opštine Bački Petrovac. Nakon toga sa 26 glasova „ZA“ doneta je Odluka o roku, načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i sačinjavanju konačnog predloga Statuta Opštine Bački Petrovac.
Nakon kratkog uvodnog obrazloženja u vezi 2. tačke dnevnog reda a koje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac, bez rasprave sa 24 glasa „ZA“ doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Obrazloženje u vezi predloga Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“ je dao predsednik Skupštine opštine te je nakon toga otvorio raspravu. U raspravi su učestvovali odbornici Spasoje Prodanov i Pavel Marčok. Nakon rasprave, javnim glasanjem odbornici SO-e su sa 27 glasova „ZA“ doneli navedenu Odluku.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon kraćeg obrazlaganja predsednika opštine, vođena je rasprava, u kojoj su uzeli učešće odbornici: Gavra Govorčin, Spasoje Prodanov i Dragica Pejković. Nakon dopunskih obrazloženja datih od strane predsednika SO-e i predsednika opštine, odbornici su sa 27 glasova „ZA“ doneli Odluku o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac.
Direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić je u nastavku sednice dala uvodno obrazloženje u vezi 5. tačke dnevnog reda. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, odbornici su sa 27 glasova „ZA“ doneli Akcioni plan za oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018 – 2020 godine.
Pod 6. tačkom dnevnog reda, uz kratko obrazloženje predsednika SO-e Bački Petrovac, bez rasprave, doneta je Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac.
U vezi 7. tačke dnevnog reda, nakon prezentacije dokumentacije koje je odbornicima SO-e dostavlјena u ruke pre same sednice Skupštine, bez rasprave je sa 26 glasova „ZA“ najpre doneto Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac a zbog isteka četvorogodišnjeg mandata na koji je imenovana a pod podtačkom b.) sa identičnim brojem glasova „ZA“ i Rešenje o imenovanju Viere Krstovski, master učitelјa iz Bačkog Petrovca za direktorku „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ Bački Petrovac, na period od četiri godine, od narednog dana od dana donošenja Rešenja.
Pod tačkom 8.: „Odbornička pitanja“ odbornici Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Gavra Govorčin su uputili svoja odbornička pitanja predsedniku Opštine Bački Petrovac, predsedniku Skupštine opštine Bački Petrovac te direktoru JKP „Progres“ iz Bačkog Petrovca.
Pod ovom tačkom direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac je uputila poziv za učešće na interaktivnoj tribini pod nazivom „Ukradena bezbednost - digitalno nasilјe“, koje bi trebalo da se realizuje u Bačkom Petrovcu dana 08.11.2018. godine, sa početkom u 18,00 časova. Takođe, predsednik SO-e je uputio poziv svim biračima koji se nalaze na Posebnom spisku slovačke nacionalne manjine da izađu na izbore za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine a koji se održavaju dana 04.11.2018. godine.
Ovom tačkom je XXII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaklјučena u 10,33 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика