Izveštaj sa XXIII sednice Skupštine opštine 29.12.2014.g

XXIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac realizovana je na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, dana 29.12.2014. godine sa početkom u 17,17 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine sednici je prisustvovalo 26 odbornika. Svoj izostanak je opravdao odbornik Miloš Jojić dok odbornici Jan Brna, Katarina Dobrikova, Štefan Vindiš i Rastislav Balca razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Jaroslav Popović i Siniša Stanivuk, opštinski pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predsednik i pojedini članovi Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac i predstavnici javnih glasila.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. 
Nakon toga je obavestio odbornike SO-e da je u skladu sa članom 79. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac odbornik Radomir Zotović predložio dopunu predloženog dnevnog reda u predviđenom roku i to sa sledećom tačkom: „Informacija o sprovođenju komasacije u k.o. Bački Petrovac“.
Pošto je odbornik Zotović ukratko obrazložio svoj predlog, sprovedeno je glasanje u vezi istog. Odbornici su sa 22 glasa „ZA“ podržali dati predlog s tim da se ova tačka uvrsti u predlog dnevnog reda kao 7. tačka. Nakon toga je odbornicima podeljen materijal za ovu tačku predloženog dnevnog reda.
Nakon toga javnim glasanjem odbornika SO-e sa 23 glasa „ZA“, utvrđen je u celini sledeći 

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 28.11.2014. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši lokalna samouprava;
3. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2015. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
4. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za 2015. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. Razmatranje predloga te usvajanje Strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020;
6. Razmatranje Zaključka Saveta Mesne zajednice Maglić o vraćanju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Maglić po osnovu Zakona o restituciji te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;
7. Informacija o sprovođenju komasacije u k.o. Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po Spoprazumu o readmisiji u Opštini Bački Petrovac za period od 2014. do 2017. godine;
9. a.) Razmatranje te usvajanje Revizije - Izveštaja realizovanih aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2019 godinu;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Plana aktivnosti za mlade za 2015. godinu;
10. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnivanju Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, zbog sukoba interesa (Marjena Kolar, iz Gložana – predstavnica Saveta roditelja);
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan (Marina Kriškova, iz Gložana – predstavnica Saveta roditelja);
12. Razmatranje te usvajanje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu; 
13. Odbornička pitanja.

Pre prelaska na tačke iz utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su sa 24 glasa „ZA“ bez primedbi usvojili Zapisnik sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 28.11.2014. godine.

Usledilo je razmatranje i usvajanje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Na uvod u prvu tačku dnevnog reda, predsednik SO-e je naglasio da u roku utvrđenim Poslovnikom Skupštine opštine Bački Petrovac nije podnet ni jedan amandman na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu. Uvodno obrazlaganje u vezi ove tačke dnevnog reda je dao Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju. Istakao je da se po prvi put pred odbornicima nalazi „programski budžet“ čak na 79 strana. Izneo je razloge zbog kojih se sa istim kasni te zbog čega nije mogla biti sprovedena javna rasprava o nacrtu predloga Odluke; da je budžet planiran na osnovu prihoda ostvarenih u 2014. godini; ispravio je grešku kod zbira kapitalnih projekata koji treba da glasi 127.467.000,00 dinara.
Politiku predloga opštinskog budžeta za 2015. godinu je obrazložio predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.
U raspravi koja je nakon toga otvorena učestvovali su odbornici: Karol Werle, Ivan Zabunov, Jan Bohuš, Radomir Zotović, Rajko Perić i Spasoje Prodanov. Na kraju rasprave predsednik Opštine Bački Petrovac je dao odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi. 
Na osnovu javnog izjašnjavanja odbornika SO-e, sa 21 glasom „ZA“ i 2 „PROTIV“, doneta je Odluka o 
budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, uz ispravku tehničke greške načinjene u predlogu Odluke.
U nastavku sednice Skupštine bez rasprava je doneta Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši lokalna samouprava, Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić za 2015. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za 2015. godinu.
Nakon dužeg uvodnog obrazlaganja datog od strane predsednika Opštine Bački Petrovac, odbornici su bez rasprave sa 22 glasa „ZA“ usvojili Strategiju održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020.
U vezi Zaključka Saveta Mesne zajednice Maglić donetog na VIII sednici iste dana 16.12.2014. godine nije traženo dodatno obrazloženje a pošto se niko nije javio za raspravu, povodom ove tačke dnevnog reda većinom glasova odbornika SO-e donet je Zaključak o usvajanju istog, uz dato obrazloženje s tim da se isti uputi nadležnim organima radi daljeg postupka.
Povodom 7. tačke dnevnog reda predsednik Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac dipl. prav. Marko Govorčin je usmeno obrazložio Informaciju o komasaciji u k.o. Bački Petrovac, koja je podeljena odbornicima SO-e nakon što je ovo pitanje uvršteno u dnevni red Skupštine. Pošto u otvorenoj raspravi nije bilo učesnika, sa 21 glasom „ZA“ je ova Informacija prihvaćena od strane odbornika SO-e.
Bez dodatnog uvodnog obrazlaganja i sa kratkom raspravom u kojoj je učestvovao odbornik Radomir Zotović, u nastavku sednice je sa 22 glasa „ZA“ usvojen Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Opštini Bački Petrovac za period od 2014. do 2017. godine.
Revizija - Izveštaj realizovanih aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2019 godinu i Plan aktivnosti za mlade za 2015. godinu je usvojen sa 23 glasa „ZA“, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave a sa 20 glasa „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽAN“ doneta je Odluka o osnivanju Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac.
Od dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana, zbog sukoba interesa razrešena je Marjena Kolar iz Gložana – predstavnica roditelja a umesto nje je imenovana Marina Kriškova iz Gložana.
Izveštaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu je usvojen uz kratku raspravu u kojoj je učestvovao odbornik Radomir Zotović i to sa 20 glasova „ZA“.
Na kraju XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Radomir Zotović, Boldocki-Ilić Ana, Karol Werle i Andrašik Jaroslav.
Na pojedina pitanja je dao odgovor predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.

Sednica Skupštine je zaključena u 20,40 časova uz božićne i novogodišnje čestitke svim odbornicima SO-e i građanima Opštine Bački Petrovac. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика