Izveštaj sa XXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 22.09.2022. godine održana je XXIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić.

Odsutni: Anna Stojanović, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski i Srđan Ilijevski.

Sem odbornika XXIII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš, Srđan Stojanović, pomoćnik predsednice Opštine Zoran Bjekić, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić. Direktorka biblioteke Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir, direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić i direktor JKP „Komunalac“ Duško Ilić. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije radija Novi Sad i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“.

Nakon pozdravnih reči usledilo je odavanje pošte preminulom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, Fekete Ondreju.

 Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 24.06.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Fekete Ondreju, pokojnom polјoprivredniku iz Gložana;

 

2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac  za 2022. godinu;

 

3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period   01.01.2022. – 30.06.2022. godine;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac;

 

5. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac za 2021. godinu;

 

6. Razmatranje Plana i programa rada za 2023. godinu i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2023., 2024. i 2025. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti.

 

7. Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti.

8. Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“  u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti.

 

9. Razmatranje predloga, te donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac  za 2022. godinu i Odluke o donošenju istog;

 

10. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

 

11. 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Jovanović Sabine iz Bačkog Petrovca;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca;

c) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca;

d) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

 

12. 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

c) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 

13. Odbornička pitanja.

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 24.06.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneto je Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Fekete Ondreju.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac  za 2022. godinu;

 Povodom 3. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period  01.01.2022. – 30.06.2022. godine;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu i Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac za 2021. godinu;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, data je saglasnost na Plan i programa rada za 2023. godinu i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2023., 2024. i 2025. godinu;

Povodom 7. tačke dnevnog reda, data je saglasnost na Plan i program rada i Finansijskog plana pozorišta Slovenské vojvodinské divadlo „Slovačko vojvođansko pozorište“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu;

Povodom 8. tačke dnevnog reda, data je saglasnost na Plan i program rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu; 

Povodom 9. tačke dnevnog reda, donet je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac  za 2022. godinu i Odluka o donošenju istog;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

Povodom 11. tačke dnevnog reda, 

a) doneto je  Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Jovanović Sabine iz Bačkog Petrovca;

b) doneto je  Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca;

c) doneto je  Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca;

d) doneta je Odluke o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

Povodom 12. tačke dnevnog reda, 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

c) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

Povodom 13. tačke dnevnog reda, niko od odbornika nije zatražio reč. 

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,55 časova.

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика