IZVEŠTAJ sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (03.12.2018. godine)

naslovna

Dvadeset treća sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 31.10.2018. godine, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 26 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Ktalik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

Svoj izostanak sa sednice je opravdao odbornik Miroslav Čeman, dok odbornici Jarmila Pucovski, Jan Bohuš, Ondrej Fekete i Pavel Pagač svoj izostanak sa sednice nisu opravdali.
Sem odbornika XXIII sednici Skupštine opštine su prisustvovali: predsednik Opštine
Bački Petrovac Srđan Simić, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Brna, sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovđiš, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Predrag Bojanić i Radomir Zotović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh i Srđan Stojanović, poreski kontrolor i koordinator za pitanja Roma u Opštinskoj upravi Danijela Mihajlović, direktorka „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ Bački Petrovac Viera Krstovski, direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac Zuzana Pašić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Ana Boldocki-Ilić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac Ana Spevak, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč-Pinćir, direktorka Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac Vlasta Verle, direktorka Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić Darinka Milanović, direktor Doma učenika pri Gimnaziji „Jan Kolar“ Bački Petrovac Pavel Turan, direktor JP za KSP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, novinari - Katarina Gažova, iz slovačkog nedelјnika „Hlas ľudu“, Maria Lovreova iz TV „Petrovec“, Andrea Spevakova, iz „Rádia Petrovec“, Miroslav Hemela iz Radio televizije Vojvodine – rubrika programa na slovačkom jeziku, Petar Dević predstavnik Opštinskog udruženja invalida rada, Juraj Mučaji predstavnik Opštinskog udruženja penzionera i Jan Brtka predsednik Matice slovačke u Srbiji.
Na početku sednice predsednik Skupštine je pozdravio sve prisutne. Konstatovao je da sednici prisustvuje 24 odbornika SO-e (u toku sednice, u rad Skupštine su se priklјučila još dva odbornika), što je bio dovolјan broj za punovažno odlučivanje.
U nastavku, predsednik Skupštine je prezentirao sledeći predlog dnevnog reda:

- Usvajanje zapisnika sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je
održana dana 31.10.2018. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine
Bački Petrovac za 2018. godinu;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac,
za period januar – septembar 2018. godine;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokal-
nim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
4. Razmatranje i donošenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Op-
štini Bački Petrovac 2018 – 2020;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o vrstama propisa koje donosi Skup-
ština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o Opštinskom savetu roditelјa, za
školsku 2018/2019 godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa
rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac, za školsku 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa
domom učenika Bački Petrovac, za školsku 2018/2019 godinu;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnov-
ne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, za školsku 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, za školsku 2018/2019 godinu;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnov-
ne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, za školsku 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada Osnovne škole „Jan Amos Komen-
ski“ Kulpin, za školsku 2018/2019 godinu;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnov-
ne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, za školsku 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada Osnovne škole „Jozef Marčok
Dragutin“ Gložan, za školsku 2018/2019 godinu;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnov-
ne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, za školsku 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plan rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, za školsku 2018/2019 godinu;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada Pred-
školske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, za radnu 2017/2018 godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včiel-
ka“ Bački Petrovac, za radnu 2018/2019 godinu;
13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju
članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
14. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 24 glasa „ZA“.
Usledilo je usvajanje zapisnika sa XXII sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana dana
dana 31.10.2018. godine. Pošto primedbi a ni dopuna na isti nije bilo, zapisnik je usvojen sa 24 glasa „ZA“.
Nakon usvajanja zapisnika, prešlo se na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Uvodno obrazloženje u vezi predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu je dala rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Ana Vrbovska. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda odbornik Pavel Marčok je stavio zamerku na činjenicu, da su materijali kao što je predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu odbornicima dostavlјeni na CD-u a ne u štampanom obliku. Na ovu zamerku je dao odgovor predsednik Skupštine opštine Jan Šulјan.
Pošto drugih učesnika u raspravi povodom ove tačke dnevnog reda nije bilo, odbornici su javnim glasanjem sa 24 glasa „ZA“, doneli Odluku o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.
Obrazloženje i u vezi druge tačke dnevnog reda je dala Ana Vrbovska, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju. U raspravi koja je nakon toga vođena učestvovali su odbornici: Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Dragica Pejković. U raspravu se uklјučio i predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić.
Na kraju rasprave odbornici su sa 24 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac, za period januar – septembar 2018. godine.
Nakon kratkog, stručnog obrazloženja datog od strane rukovodioca Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondreja Bovđiša, bez rasprave je doneta Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava.
Poreski kontrolor i koordinator za pitanja Roma u Opštinskoj upravi Danijela Mihajlović a ujedno i predsednica tima za izradu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac 2018 – 2020 je ukratko upoznala prisutne sa sadržinom istog te sa planiranim aktivnostima u 2018, 2019. i 2020. godini a što se tiče obrazovanja Roma u našoj opštini. Pošto u raspravi povodom ovog pitanja nije bilo učesnika, odbornici su sa 26 glasova „ZA“ doneli Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac 2018 – 2020.
Usledila je pauza u radu Skupštine i to od 11,02 do 11,30 časova.
U nastavku sednice Skupštine, nakon utvrđivanja kvoruma (kvorum su sačinjavali 24 odbornika), usledilo je razmatranje 5. i 6. tačke dnevnog reda – predloga Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave i predloga Odluke o Opštinskom savetu roditelјa, za školsku 2018/2019 godinu. Kratko obrazloženje u vezi istih je dao sekretar SO-e Svetoslav Majera. U raspravama koje su otvorene povodom ovih tačaka nije bilo učesnika te su odbornici javnim izjašnjavanjem sa 22, odnosno 26 glasova „ZA“ doneli navedene odluke.
Kratko uvodno obrazloženje povodom 7.a. i 7.b. podtačke je dao direktor Doma učenika pri Gimnaziji „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, Pavel Turan. Pošto u objedinjenoj raspravi u vezi obe podtačke nije bilo učesnika, odbornici su sa 26 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac, za školsku 2017/2018 godinu i Godišnji program rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac, za školsku 2018/2019 godinu.
Direktorka Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac Vlasta Verle je upoznala odbornike SO-e sa Izveštajem o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, za školsku 2017/2018 godinu i sa Godišnjim planom rada ove Osnovne škole, za školsku 2018/2019 godinu (poseban akcenat je dat na poteškoće, koje su označile početak rada ove OŠ na početku 2018/2019. godine – smanjenje broja razreda za čak 8 razreda te davanje otkaza za tri učitelјa). Istakla je, da se smanjenje razreda očekuje i u 2019. godini i to za 2 razreda, tako da će i jedan broj učitelјa ostati bez dela normi. U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda nije bilo učesnika, te je sa 26 glasova „ZA“ usvojen Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, za školsku 2017/2018 godinu i Godišnji plan rada ove Osnovne škole, za školsku 2018/2019 godinu.
Bez uvodnih obrazlaganja (zbog neopravdanog odsustva direktora Osnovnih škola) i rasprave, ali uz Radni zaklјučak donet sa 23 glasa „ZA“, 1 „UZDRŽAN“ i 1 „PROTIV“ a kojim se od odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac traži da direktori vaspitno-obrazovnih ustanova čiji je osnivač Opština Bački Petrovac redovno prisustvuju sednicama SO-e, kada su na dnevnom redu pitanja koja si tiču njihovih školskih ustanova, usvojeni su: Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, za školsku 2017/2018 godinu, Godišnji plan rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, za školsku 2018/2019 godinu, Izveštaj o realizaciji Godišnji plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, za školsku 2017/2018 godinu i Godišnji plan rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, za školsku 2018/2019 godinu.
Uvodno objedinjeno obrazloženje u vezi 11. tačke dnevnog reda je dala direktorka Osnov-
ne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Darinka Milanović. Upoznala je prisutne sa rešavanjem pitanja viška kadrova u školi (ukinut domar-ložač a umesto njega 1 spremačica – nije bilo otpuštanja kadrova); prelazak na elektronski dnevnik u 2019. godini i obuka nastavnika do kraja 2018. godine; nabavka nedostajućih računara i rekonstrukcija objekta škole u 2019. godini. Na kraju, bez rasprave, sa 26 glasova „ZA“, usvojeni su: Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, za školsku 2017/2018 godinu i Godišnji plan rada ove Osnovne škole, za školsku 2018/2019 godinu.
Pošto je direktorka Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac opravdala svoj prevremeni odlazak sa sednice Skupštine, bez obrazlaganja i rasprave, odbornici SO-e su sa 24 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ usvojili Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, za radnu 2017/2018 godinu i Godišnji plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, za radnu 2018/2019 godinu.
Obrazloženje u vezi 13. tačke dnevnog reda je dao predsednik SO-e Bački Petrovac Jan Šulјan, kao predlagač. U otvorenoj raspravi povodom istog nije bilo učesnika te je sa 26 glasova „ZA“ doneto Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Pod 14. tačkom nije postavlјeno ni jedno odborničko pitanje te je predsednik Skupštine XXIII sednicu Skupštine opštine zaklјučio u 12,04 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика