Izveštaj sa XXIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 02.11.2022. godine održana je XXIV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski,  Jan Čanji, Ana Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić i Samuel Valo.

Odsutni: Darko Stojanović, Tatiana Nosalј i Miroslav Stupavski. 

Sem odbornika XXIV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Srđan Simić, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš i Srđan Stojanović, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Ana Spevak, direktorka Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Viera Krstovski, direktor Turističke organizacije Nebojša Marušić, direktorka Gimnazija „Jan Kolar“ Jarmila Vrbovska i direktorka OŠ „Jan Čajak“ Zdenka Dudić.  Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas. 

Nakon pozdravnih reči usledilo je odavanje pošte preminulom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, Fekete Ondreju.

 

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič,  nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 22.09.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Valu Samuelu, penzioneru iz Gložana;

 

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o pribavlјanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene;

 

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

4. 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

 

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazija „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

 

6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2022/2023. godinu;

 

7. 

a) Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2022/2023. godinu;

 

8. 

a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2021/2022. godinu;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2022/2023. godinu;

 

9. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

 

10. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Simić Srđana; 

 

11. 

a) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Šulјan Jana;

b) Izbor novog zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac.

 

12. Odbornička pitanja

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 22.09.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Valu Samuelu, penzioneru iz Gložana;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o pribavlјanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju direktora pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta su: 

a) Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

b) Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazija „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2022/2023. godinu;

Povodom 7. tačke dnevnog reda, usvojena su:

a) Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu;

b) Godišnji plan rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2022/2023. godinu;

Povodom 8. tačke dnevnog reda, usvojena su:

a) Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2021/2022. godinu;

b) Godišnji plan rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2022/2023. godinu;

Povodom 9. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac Simić Srđana; 

Povodom 11. tačke dnevnog reda, 

a) doneta je Odluke o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Šulјan Jana;

b) za novog zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac izabran je Branislav Huđan.

12. tačka dnevnog reda, 

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja. 

Miroslav Čeman je svoja prva pitanja uputio JKP „Komunalac“ i ukazao da je na ulazu u Kulpin iz pravca Ravnog Sela potrebno izvršiti košenje trave kako bi se videla tabla ulaska u naselјeno mesto Kulpin. Takođe je rekao da je potrebno popraviti slomlјenu klupu kod mosta na ulasku u Kulpin i predložio je da se most ofarba jer je u lošem stanju.

Drugo pitanje odbornika Čemana odnosilo su se na seču drveća u opštini Bački Petrovac. Naveo je da su posečena stabla između Bačkog Petrovca i Gložana, da su posečena stabla u Bačkom Petrovcu i u parku Kulpinu. Naveo je da ni jedno stablo nije posađeno umesto onih koja su posečena. Takođe je rekao da park u Kulpinu nije sređen nakon te seče, ostavlјeni su visoki panjevi i nisu sklonjene grane. U vezi toga je pitao kako se vrši raspodela drva i da li se to radi u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Zatražio je spisak građana koji su dobili ta drva. 

Pošto se bliži priprema budžeta za sledeću godinu, odbornik Čeman je predložio da se po uzoru na neke druge opštine pripreme energetski vaučeri za građane.

Predsednica Opštine je rekla da je predlog u pripremi.

Kao sledeće pitanje, odbornik Čeman je ukazao na potrebu da se poprave rupe na putevima u ulicama Kulpina. Predložio je da to radi „Put invest“ umesto JKP „Komunalac“ koji ne stiže da izvrši potrebnu sanaciju. 

Kao sledeće pitanje je rekao da je potrebno popraviti put u ulici Puškinovoj u Bačkom Petrovcu u kojoj kada padne kiša nastaje veliki problem kod odvođenja vode.

  Odbornik Čeman je ukazao na Ulicu maršala Tita u Bačkom Petrovcu u kojoj s jedne strane ispred crkve je sve sređeno, crkva okrečena, lišće pokuplјeno dok sa druge strane ulice oko zgrade stare opštine još uvek stoje rupe od pre četiri godine kad je uvođen gas a sama zgrada je zapuštena. Smatra da bi JKP „Komunalac“ mogao da pokupi lišće i otpale grane i da malo sredi okolo.

Sledeće pitanje se odnosilo na put Bački Petrovac Kulpin i naveo da se nedavno ponovo desila  saobraćajna nezgoda, smatra da je potrebno nešto učiniti na tom delu puta. Saobraćajni inspektor je pre godinu dana rekao da će to biti sređeno, ali još uvek ništa nije učinjeno.

Poslednje pitanje odbornika Čemana se odnosilo na korišćenje službenih vozila Opštine od strane funkcionera. Mišlјenja je bio da je načelnica Opštinske uprave, trebala objasniti funkcionerima da su službena vozila imovina Opštine i da se ona ne koriste u privatne svrhe. Takođe je trebala objasniti ulogu vozača koji je zadužen da vodi brigu o vozilima, da pazi kada im ističe registracija, da menja gume i ispisuje putne naloge. Naveo je da jedno opštinsko vozilo mesečno potroši 127.000 dinara. U vezi sa navedenim zatražio je spisak automobila u vlasništvu Opštine, sa pratećim putnim nalozima, registracijama i listingom potrošnje za svako vozilo u zadnjih 9 meseci. 

Rajko Perić je postavio pitanje vezano za popis i pitao dokle se stiglo sa popisom i kome da se jave oni koji nisu popisani.

Jaroslava Čanji Jević, načelnica Opštinske uprave, je objasnila da je popis završen ali da se građani mogu javiti dežurnim popisivačima.

Samuel Valo je naveo da je nedavno izgorela ribarska kućica na Dunavu i predložio je da se nekako pomogne udruženju sportskih ribolovaca Šaran iz Gložana kako bi izašli iz teške situacije.

 

 

Pošto više niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 18,20 časova.

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика