Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

XXIV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac (prva u 2015. godini) realizovana je dana 20.03.2015. godine na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,12 časova.

Od ukupno 31 odbornika Skupštine sednici je prisustvovalo 26 odbornika. Svoj izostanak su opravdali odbornici Ivan Zabunov i Srđan Ilijevski, dok odbornici Rastislav Đenđur, Štefan Vindiš i Rastislav Kraljik razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Jaroslav Popović i Siniša Stanivuk, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Katarina Rašeta, Jan Tordaji - samostalni stručni saradnik iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlja na radu za Opštinsku upravu, načelnik Policijske stanice Bački Petrovac - Vukašin Ivanjišević, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i građani – pojedinci.
Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Pre prelaska na predlaganje dnevnog reda, predsednik SO-e je prezentirao pismeno obaveštenje poverenika OO SNS Bački Petrovac od 09.03.2015. godine, kojim se SO-e Bački Petrovac i javnost obaveštavaju da odbornik Miloš Jojić u skladu sa Odlukom OO SNS Bački Petrovac, više nije član SNS te da se ubuduće imenovani više ne predstavlja kao odbornik ove stranke. Na osnovu ovog obaveštenja, predsednik SO-e je konstatovao da će ubuduće odbornik Miloš Jojić u SO-e Bački Petrovac nastupati kao “nezavisan odbornik“, pošto odbornički mandat pripada njemu lično.
U nastvaku sednice predsednik SO-e je obavestio odbornike da u skladu sa članom 79. stav 6. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac a na predlog Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, iz predloženog dnevnog reda koji je dostavljen odbornicima se skida 6. tačka - “Razmatranje predloga te donošenje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini” a takođe iz tačaka 9. i 10. podtačke c.
Pošto je prezentirao ovako izmenjeni predlog dnevnog reda, javnim glasanjem odbornika SO-e je sa 22 glasa “ZA” i uz 1 “PROTIV” utvrđen sledeći

D N E V N I   R E D

- Usvajanje zapisnika sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
29.12.2014. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o delatnosti i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine;
b.) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Pregleda prihoda i rashoda za 2014. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje Godišnjeg plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima i Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac za 2015. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Plana i programa rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2014. godinu;
17. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
b.) Razmatranje predoga i usvajanje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2015. godinu;
18. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2014. godinu;
19. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
20. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (zbog odlaska u starosnu penziju - Benjik Marija iz Bačkog Petrovca – predstavnica zaposlenih u Biblioteci);
b.) Razmatranje predloga te donošenja Rešenja o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (Olina Dorčova iz Kulpina – predstavnica zaposlenih u Biblioteci);
21. Razmatranje Zaključka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, br. 016-4/15-2015, od 03.02.2015. godine, u vezi skladištenja opasnih materija na parceli d.o.o. „Agrogrnja“ u Bačkom Petrovcu;
22. Razmatranje i upoznavanje odbornika SO-e Bački Petrovac sa situacijom oko korišćenja sportske hale u Magliću;
23. Odbornička pitanja.

Pre prelaska na tačke iz utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su sa 23 glasa „ZA“, bez primedbi, usvojili Zapisnik sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 29.12.2014. godine.
Usledilo je razmatranje i usvajanje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
U vezi 1. tačke dnevnog reda a nakon kraćeg uvodnog obrazlaganja predsednika SO-e, vođena je kratka rasprava, u kojoj je uzeo učešće odbornik Radomir Zotović. Imenovani je izneo svoje primedbe, koje su se odnosile na 26. i 32. tačku iz predloženog Programa rada SO-e Bački Petrovac za 2015. godinu. Takođe, imenovani je stavio primedbu i predložio da se u predlog Programa rada SO-e Bački Petrovac za 2015. godinu u I kvartalu doda nova tačka (koja je izostala iz predloga) a to je: „Razmatranje godišnjih Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2014. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac (JKP „Progres“ Bački Petrovac, JKP „Komunalac“ Maglić i JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“.
Nakon rasprave odbornici su sa 23 glasa „ZA“ doneli Program rada SO-e Bački Petrovac za 2015. godinu uz date primedbe.
Dodatno obrazloženje u vezi 2. tačke dnevnog reda odbornici SO-e nisu tražili te pošto u raspravi nije bilo učesnika, sa 24 glasa „ZA“ doneta je Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan.
Na inicijativni predlog odbornice Ane Boldocki-Ilić direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac Ondrej Bovđiš je dao kraće obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda. Pošto dodatnih pitanja nije bilo, odbornici su sa 24 glasa „ZA“ doneli Odluku o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.
Bez dodatnih obrazlaganja i rasprava usledilo je donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Što se tiče 6. tačke dnevnog reda, uz kratku diskusiju odbornice Katarine Zornjanove, koja se pohvalno izrazila o radu mlade direktorke SVP, sa 25 glasa „ZA“ usvojen je Izveštaj o delatnosti i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu. Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu je usvojen sa 24 glasa „ZA“.
Ni za 7. a niti za 8. tačku dnevnog reda nisu tražena dodatna obrazloženja te je bez rasprave usvojen: Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu; doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu; usvojen je Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu; usvojen je Izveštaj o radu i Pregled prihoda i rashoda za 2014. godinu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda vođena je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici Radomir
Zotović, Rajko Perić i Spasoje Prodanov a odgovore na postavljena pitanja je dao v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ dr Jaroslav Danko. Na kraju rasprave sa 20 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i aktivnostima i Izveštaj o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu a sa 22 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu.
Odbornici SO-e nisu tražili dodatna obrazloženja ni za 10. tačku dnevnog reda te su bez rasprave usvojili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, doneli su Rešenje u davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i usvojili su Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Na zahtev odbornika Zotovića od direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka Pavela Čanjija i predsednika Opštine Bački Petrovac Pavela Marčoka dato je dodatno obrazloženje u vezi smeštaja odnosno izgradnje nove zgrade Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu. Na kraju ove tačke odbornici su sa 23 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ usvojili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu, doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu i usvojili su Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu.
Usledila je kratka pauza u radu Skupštine i to u periodu od 18,38 do 18,58 časova.
Pošto je utvrđen kvorum, sednica Skupštine je nastavljena razmatranjem i zajedničkom raspravom u vezi 12. i 13. tačke dnevnog reda. U raspravi su učestvovali odbornici Radomir Zotović i Spasoje Prodanov a o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 2014. godini bliže obrazloženje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju rasprave, odbornici SO-e su sa 19 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ glas usvojili Izveštaj o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu a sa 18 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ glas usvojili su Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
U vezi Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac rasprava nije vođena i isti je usvojen sa 26 glasova „ZA“.
Na pitanja odbornika Zotovića u vezi Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, Katarina Rašeta je upotpunila svoj izveštaj o upisu javne svojine na nepokretnostima naše lokalne jedinice. Takođe je informisala odbornike o problemima sa upisom zgrada OŠ u Gložanu i Kulpinu gde su dobijena negativna rešenja o upisu istih u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac. Istaknuto je da postoje problemi i sa upisom mreža te atarskih puteva. Nakon ovog bližeg obrazloženja datog od strane pravobranioca opštine, odbornici su sa 25 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Bez rasprave, uz čestitku odbornika Jana Bohuša novom načelniku Policijske stanice Bački Petrovac Vukašinu Ivaniševiću na postavljenju, odbornici SO-e su usvojili Izveštaj o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2014. godinu.
U nastavku sednice SO-e, bez dodatnih obrazloženja i rasprava, odbornici su usvojili Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu; Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac za 2015. godinu; Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost za 2014. godinu i Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2014. godinu.
Predlozi Rešenja Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose SO-e o razrešenju Benjik Marije iz Bačkog Petrovca – predstavnice zaposlenih u Biblioteci kao člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu zbog odlaska u starosnu penziju i o imenovanju Oline Dorčove, knjižničara iz Kulpina – predstavnice zaposlenih u Biblioteci za novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu doneti su sa 26 glasova „ZA“.
Tačke dnevnog reda 21. i 22. na ovoj sednici SO-e izazvale su najviše pažnje i rasprava.
Najpre je pod tačkom 21. a nakon bližeg obrazlaganja dr Jana Jovankoviča, rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove te nakon diskusije odbornice Ane Boldocki-Ilić od strane odbornika SO-e radnim Zaključkom prihvaćena inicijativa imenovane da se pripremi predlog opšteg akta , kojim će se zabraniti pokušaji svih budućih skladištenja opasnih materija na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Ova inicijativa odbornice će se uputiti Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac – nadležnom odeljenju i Opštinskom veću radi proučavanja i sastavljanja predloga opšteg akta.
Pod tačkom 22. a nakon uvodnog obrazlaganja direktorke OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Maglića o situaciji koja je nastala u vezi korišćenja sportske hale u Magliću, vođena je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Srđan Simić, Miloš Jojić, Jan Bohuš, Radomir Zotović, Rajko Perić i Jan Brna. Takođe u raspravu se uključio i pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk. Na kraju rasprave i u vezi ove tačke donet je radni Zaključak, kojim se u vezi situacije nastale oko korišćenja sportske hale u Magliću zadužuje Jan Bohuš odbornik iz Gložana a ujedno i poslanik u Skupštini AP Vojvodine, Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac i Darinka Milanović, direktor Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću da u što moguće kraćem roku upoznaju Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Direkciju za imovinu Republike Srbije sa ovim problemom te u zajedništvu sa njima da nađu zakonsko rešenje za isto u ime ove osnovne škole i u ime Opštine Bački Petrovac.
Na kraju XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Radomir Zotović, Jan Meleg, Srđan Simić i Pavel Zima.
Na pojedina pitanja je dao odgovor predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i predsednik SO-e Bački Petrovac Rajko Perić.

Sednica je zaključena u 21,45 časova.