Izveštaj sa XXIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 19.06.2023. godine održana je XXIX sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Pavlis, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Samuel Valo, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Stupavski, Jarmila Benka, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Andrea Trpinska, Jelena Ninković, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić.

Odsutni: Ana Stojanović, a Miroslav Čeman i Rajko Perić su opravdali svoj izostanak.

Sem odbornika XXIX sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Dragan Krčmar, narodni poslanik Srđan Simić, sekretar Skupštine opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, načelnik Opštinske uprave Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka Pozorišta PU „Včielka“ Ana Laćarak i v.d.direktora Vesna Valihora Filipović. Prisutni novinari: Maria Andrašik iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad i Katarina Gažova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“ i prisutni građani – Marijan Triaška iz Bačkog Petrovca.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I   R E D

 

-              Usvajanje zapisnika sa XXVIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 15.05.2023. godine;

 

1.-           Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

 

2.-           Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

 

3.-           Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

 

4.-           Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselјa Bački Petrovac;

 

5.-           Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;

 

6.-           Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom;

 

7.-           a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;

 

8.-           Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ za 2022. godinu;

 

9.-           a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Kulpin za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

10.-        Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 15.05.2023. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselјa Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom;

Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je:

a) Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;

b)Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;

Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Slovačkog vojvođanskog pozorišta“ za 2022. godinu;

Povodom 9. tačke dnevnog red:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Kulpin za 2022. godinu;

b) usvojen je Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2023. godinu, te doneseno Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Odbornička pitanja:

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja.

Martina Martinko Sabolčki je vezano za nastup estradnih umetnika na Slovačkim narodnim svečanostima pitala, ko odlučuje ko će nastupati i ko izdvaja sredstva za te nastupe.

Samuel Valo je postavio pitanje zašto tokom festivala „Tancuj, Tancuj“ nije bilo pozdravnih natpisa kojima se želi dobrodošlica gostima, kao što je to do sada bila praksa.

Predsednica Opštine Jasna Šproh je odgovorila odbornici Martini Martinko Sabolčki da o izdvajanju sredstava i o tome ko će biti uvršten u program Slovačkih narodnih svečanosti zajedničku odluku donose Opština Bački Petrovac, zajedno sa Maticom slovačkom i Nacionalnim savetom. Što se tiče pitanja odbornika Vala, odgovor treba zatražiti u Mesne zajednice Gložan.

Pošto više niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 19,10 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика