Izveštaj sa XXV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (24.04.2015. godine)

Na poziv predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Dr Rajka Perića, održana je dana 24.04.2015. godine XXV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,11 časova. 

Od ukupno 31 odbornika Skupštine sednici je prisustvovalo 27 odbornika. Svoj izostanak je opravdala odbornica Ana Medovarski i odbornik Ondrej Fekete, dok odbornici Rastislav Đenđur i Štefan Vindiš razloge svog izostanka nisu javili.

Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Jaroslav Popović i Siniša Stanivuk, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, sekretar MZ Kulpin, predstavnici javnih glasila i građani – pojedinci.

Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Usledilo je prezentiranje predloženog dnevnog reda a javnim glasanjem odbornika SO-e je sa 27 glasova “ZA” utvrđen sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
20.03.2015. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
2. Razmatranje predloga i usvajanje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački
Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
4. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Direkcije za građevinsko zemljište, putni privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine;
b.) Razmatranje Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu;
6. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja d.o.o. „Gloakavalis“ iz Gložana za 2014. godinu;
b.) Razmnatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana za 2015. godinu;
7. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu Mesne zajednice Maglić sa pregledom finansijskog poslovanja za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu ;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu;
10. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o aktivnostima i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu;
b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;
12. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
13. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine;
b.) Razmatranje Plana rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za prvo polugodište 2015. godine;
14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
15. Razmatranje inicijativnog predloga Radomira Zotovića, odbornika SO-e Bački Petrovac za donošenje opštih akata od strane nadležnih organa Opštine Bački Petrovac te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;
16. Odbornička pitanja.

Pre prelaska na tačke iz utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su sa 27 glasova „ZA“, bez primedbi i dopuna, usvojili Zapisnik sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 20.03.2015. godine.
Usledilo je razmatranje i usvajanje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Za prvu i drugu tačku dnevnog reda odbornici nisu tražili dodatna obrazloženja a nije bilo ni učesnika u raspravi povodom istih, tako da je sa 26 odnosno sa 25 glasova „ZA“ najpre donet Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu i usvojen je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini.
Nakon toga, bez dodatnih uvodnih obrazlaganja i sa učešćem odbornice SO-e Ane Boldocki-Ilić u
raspravi, sa 23 glasa „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“, usvojen je Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu.
Četvrta tačka dnevnog reda je donela dužu objedinjenu raspravu u vezi sve tri podtačke, u kojoj su uzeli učešće odbornici: Karol Werle, Radomir Zotović, Spasoje Prodanov i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, koji je dao odgovore na pojedina postavljena pitanja odbornika. Na kraju rasprave, odbornici SO-e su sa 24 glasa „ZA“ usvojili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putni privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine; doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu i usvojili su Finansijski plan JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu.
U vezi Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu, najpre je direktor ovog JP Čedomir Rupar dao odgovor na postavljeno pitanje odbornika Srđana Simića a onda je usledilo kratko obraćanje sa obrazloženjima predsednika SO-e Bački Petrovac a ujedno i predsednika Nadzornog odbora ovog JP Rajka Perića. Na kraju ove tačke su sa 26 glasova „ZA“ usvojeni navedeni izveštaji.
Kratko objedinjeno obrazloženje povodom 6. tačke dnevnog reda je umesto direktora d.o.o. „Gloaqvalis“ iz Gložana dao odbornik SO-e a ujedno i predsednik Saveta MZ Gložan Jan Bohuš. Pošto u raspravi nije bilo učesnika, sa 25 glasova „ZA“ usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj d.o.o. „Gloakavalis“ iz Gložana za 2014. godinu; doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana za 2015. godinu i usvojen je Finansijski plan ovog d.o.o. za 2015. godinu.
Usledile su tačke vezane za izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2014. godinu te planska akta za 2015. godinu mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, u objedinjenoj raspravi su učestvovali odbornici Radomir Zotović, Spasoje Prodanov i Rajko Perić. U raspravi je raspravljeno pitanje mesta i položaja mesnih zajednica i njihovo učešće u rešavanju bitnih pitanja u životu lokalne zajednice a takođe i pitanje zborova građana mesnih zajednica. Na kraju ove rasprave sa 25 glasova „ZA“ i 1 „UZDRŽAN“ usvojena je Informacija o radu Mesne zajednice Maglić sa pregledom finansijskog poslovanja za 2014. godinu, sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu i usvojen je Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu.
Kraće, objedinjeno uvodno obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda dao je predsednik Opštine Bački Petrovac a ujedno i član Saveta Mesne zajednica Bački Petrovac Pavel Marčok. U raspravi nije bilo učesnika te je na osnovu sprovedenog glasanja sa 23 glasa „ZA“ usvojen Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. godinu, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu i usvojen je Godišnji finansijski plan ove Mesne zajednice za 2015. godinu.
Bez uvodnih obrazlaganja i rasprave odbornici su u nastavku sednice SO-e usvojili Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Kulpin u periodu 01.01. – 31.12.2014. godine, doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu i usvojili su Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu.
Odbornik Jan Bohuš a ujedno i predsednik Saveta Mesne zajednice Gložan je dao kraće objedinjeno obrazloženje u vezi 10. tačke dnevnog reda. U raspravi nije bilo učesnika te su sa 24 glasa „ZA“ usvojeni Izveštaj o aktivnostima i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu. Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu je usvojen sa 23 glasa „ZA“.
Uvodna obrazlaganja nisu tražena ni u vezi 11, 12, 13. i 14. tačke dnevnog reda. Takođe, ni rasprave povodom ovih tačaka nisu vođene, tako da su odbornici usvojili-doneli: Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu; Odluku o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac; Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu, u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine; Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu; Finansijski plan Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za prvo polugodište 2015. godine i Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Pod 15. tačkom vođena je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici: Radomir Zotović i Jan Bohuš, dok su obrazloženja i objašnjenja u vezi ovog pitanja dali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk. Na kraju ove tačke usvojen je radni zaključak predložen od strane predsednika SO-e, kojim je inicijativni predlog odbornika Zotovića prosleđen Opštinskom veću i Opštinskoj upravi na proučavanje i pripremu predloga opštih akata koji nedostaju u pravnoj regulativi naše lokalne samouprave.
Na kraju XXV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac svoja odbornička pitanja su postavili odbornici: Miloš Jojić, Srđan Simić, Radomir Zotović i Ana Boldocki-Ilić. Odbornik Jan Bohuš je informisao prisutne o realizaciji zadatka koji mu je dat od strane SO-e (kao poslaniku u Skupštini APV) na XXIV sednici SO-e a u vezi problema nastalog u korišćenju sportske hale u Magliću.

Ovim je sednica SO-e zaključena u 20,08 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика