Izveštaj sa XXVII sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

 XXVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 20.09., 21.09. – I nastavak odnosno 03.12.2010. godine – II nastavak sednice.
Na početku sednice na predlog predsednika SO-e u skladu sa članovima 116. i 118.
Poslovnika Skupštine opštine, po hitnom postupku, u predlog dnevnog reda je uvrštena nova 3. tačka, koja je glasila:
„Razmatranje Zaključka Opštinskog veća broj: 016-4/196 – 2010 od 16.09.2010, te zauzimanje stava u vezi zamene privatnog poljoprivrednog zemljišta iz Mužlje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države u k.o. Bački Petrovac“.
 Takođe, na predlog odbornika Jaroslava Popovića i Ondreja Feketea, a nakon sprovedenog glasanja o datim predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda, u isti su uvrštene i sledeće tačke:
- kao 7. tačka dnevnog reda: „Donošenje Odluke o ukidanju i stavljanju van snage
Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, broj 016-1/165-2010“;
- kao 16. tačka dnevnog reda:
a.) Donošenje Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac;
b.) Donošenje Rešenja o imenovanju novog zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac.

 Nakon toga, odbornici su jednoglasno utvrdili dnevni red za ovu sednicu SO-e, koji je sadržavao ukupno 17  tačaka.
 U nastavku sednice, odbornici su najpre jednoglasno, bez primedbi usvojili Zapisnik sa XXVI sednice SO-e Bački Petrovac.
 Što se tiče prve tačke dnevnog reda – Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2010. godine, nakon duže diskusije, odbornici SO-e su većinom glasova (13 glasova „ZA“ i 7 „UZDRŽANI“)  usvojili navedeni Izveštaj.
 Usledilo je donošenje Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac. Ista je doneta nakon uvodnih obrazlaganja predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i javnog pravobranioca opštine te nakon diskusije vođene povodom iste.
 Treća tačka dnevnog reda, koja je uvrštena u dnevni red po hitnom postupku, izazvala je dugu i iscrpljujuću diskusiju, koja je na kraju rezultirala povlačenjem iste sa dnevnog reda ove sednice a od strane presednika opštine.
 Nakon ove tačke dnevnog reda sednica SO-e je na predlog predsednika SO-e a uz izjašnjavanje odbornika SO-e prekinuta, s tim, da je nastavak iste utvrđen za 21. septembar 2010. godine, u 17,00 časova.
 Nastavak XXVII sednice SO-e je održan dana 21.09.2010. godine sa početkom u  17,20 časova.
 Pod četvrtom tačkom dnevnog reda, odbornici su većinom glasova doneli Odluku o trećim izmenama i dopunama Odluke o mreži Ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac, a u vezi pete tačke, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.
 U vezi šeste tačke, vođena je duža diskusija, pošto na postavljena pitanja odbornika ovlašćena predstavnica TOO nije mogla dati tražene odgovore. Nakon ove diskusije većinom glasova odbornika je usledilo donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
 Pošto je u vezi sedme tačke najpre zatraženo mišljenje Opštinskog veća a o predlogu koji je dat od strane odbornika SO-e Jaroslava Popovića, nakon pauze u radu sednice SO-e i obrazloženja koje je dato od strane predsednika opštine, predlagač navedene tačke je istakao  da pošto su Zaključkom OV (koji je bio dostavljen Službi Skupštine opštine) obuhvaćeni svi zahtevi koji su predlogom njegove odluke predloženi, kao predlagač ove tačke je istu povukao sa dnevnog reda u skladu sa članom 107. Poslovnika Skupštine opštine.
Pod osmom i devetom tačkom bez rasprave su usvojeni: Izveštaj o radu i finansijskom
poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2009. godinu te Izveštaj o radu DP za KSP „Komunalac“ Maglić odnosno JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2009. godinu i  Finansijski izveštaj DP za KSP „Komunalac“ Maglić odnosno JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2009. godinu.
 Usledilo je razmatranje i usvajanje Izveštaja o utrošku sredstava kredita za kanalizaciju i donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac.
 Nakon kratkog uvodonog obrazlaganja  u okviru dvanaeste tačke dnevnog reda odbornici su sa 24 glasa „ZA“ doneli Odluku o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada.
 Kao trinaesta tačka dnevnog reda razmotren je predlog Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravljanju komunalnim otpadom. Navedeni predlog Rešenja je donet većinom glasova odbornika SO-e.
 Pod četrnaestom tačkom doneto je Rešenje o obrazovanju  stručne Komisije za izradu
Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu.
 Sledeća tačka je bila posvećena donošenju Odluke o dodeli Nagrade Opštine Bački
Petrovac za 2010. godinu i Odluke o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Nagrada Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu dodeljena je JANU LABATU, penzioneru – svestranom sportisti iz Bačkog Petrovca, za njegov neprocenjivi celoživotni doprinos u razvoju i negovanju sporta u Opštini Bački Petrovac – fudbal, šah, hokej, stoni tenis, maraton, streljaštvo, odbojka, posebno za njegov rad sa mladim sportistima i negovanju njihovog sportskog – olimpijskog duha te za njegov pregalački, amaterski rad na polju kulture.
Nagrada Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu dodeljena je i  posthumno JANU TRIAŠKI, individualnom poljoprivrednom proizvođaču iz Bačkog Petrovca, za dugogodišnji, požrtvovni i pregalački društveni rad, posebno na čelu Kluba poljoprivrednika Bačkog Petrovca, u Mesnoj zajednici svog rodnog mesta i u Skupštini opštine Bački Petrovac.
Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac za 2010 su dodeljeno  je NEBOJŠI JOVANOVIĆU, mladom biciklisti – državnom reprezentativcu iz Bačkog Petrovca, za njegove izuzetne takmičarske rezultate u kadetskoj, juniorskoj a sada već i u seniorskoj konkurenciji na državnom, evropskom i svetskom nivou i VLADIMIRU LOMENU, penzioneru iz Bačkog Petrovca, dobrovoljnom davaocu krvi (122 dobrovoljna davanja krvi), za izuzetne rezultate u ovoj  humanitarnoj aktivnosti u okviru Crvenog krsta Bački Petrovac.
 Usledila je šesnaesta tačka dnevnog reda. Pošto je konstatovano od strane predsednika SO-e da sednici SO-e ne prisustvuje predsednik opštine, koji bi trebalo da predloži novog kandidata za zamenika predsednika opštine za slučaj razrešenja Radomira Zotovića od navedene funckije, usledila je pauza od pola sata u radu sednice, kako bi eventualno predsednik opštine dao predlog novog kandidata za navedenu funkciju te kako bi se mogla realizovati ova tačka dnevnog reda u skladu sa zakonskim odredbama. Pošto nakon pauze u sali za sastanke nije bilo dovoljan broj odbornika, sednica SO-e je prekinuta te je predsednik SO-e obavestio prisutne da će o nastavku iste biti obavešteni naknadno, pisanim putem.
 Nastavak XXVII sednice SO-e je bio sazvan pisanim putem za 16.11.2010. godine u 09,00 časova, ali ni ovaj put nije postojao dovoljan broj odbornika, te je predsednik SO-e obavestio prisutne, da će se nastavak sednice održati 30.11.2010. godine.
 Na osnovu posebnog izjašnjavanja odbornika,  sprovedenog na XXVIII sednici SO-e, koja je sledila odmah nakon sazvanog nastavka XXVII sednice, nastavak  prekinute  sednice je pomeren za 03.12.2010. godine u 17,00 časova. Nastavku ove sednice su prisustvovali svi odbornici SO-e. Šesnaesta tačka dnevnog reda je u skladu sa članom 107. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu izjave odbornika Pavela Marčoka kao predstavnika predlagača povučena sa razmatranja.
    Pošto odborničkih pitanja i predloga nije bilo, XXVII sednica SO-e je zaključena.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика