Izveštaj sa XXVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 28.02.2023. godine održana je XXVII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, , Jan Jovankovič, Jan Čanji, Ana Stojanović, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Huđan, Samuel Valo, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Stupavski, Jarmila Benka, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić, Jan Pavlis i Andrea Trpinska.

Odsutni: Veroslava Slјuka Cerovski, Tatiana Nosalј, Miroslav Čeman, Rajko Perić – su opravdali svoj izostanak.

Sem odbornika XXVII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Dragan Krčmar, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, Ondrej Jovankovič, savetnik za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir i direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I   R E D

 

-    Usvajanje zapisnika sa XXVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 20.12.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine Opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine Opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac.

 

2.

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

3.

a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

 

4. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

5. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

 

6. Razmatranje Izveštaja o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

 

7.

a) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

8.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2023. godinu,                     te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

9. Odbornička pitanja.

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 20.12.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine Opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine Opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je:

a) Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka Zabunov Jane iz Bačkog Petrovca;

b) Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka Leginj Ane iz Bačkog Petrovca;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je:

a) Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka Struhar Vjeroslave iz Bačkog Petrovca;

b) Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka Melih Vladimira iz Bačkog Petrovca;

 

Povodom 4. tačke dnevnog reda, donet je Program rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

Povodom 7. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu;

b) donet je Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu, te je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Povodom 8. tačke dnevnog reda :

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu;

b) donet je Plan rada i Finansijski plana Mesne zajednice Gložan za 2023. godinu,                     te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Pošto niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 18,20 časova.

 

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика