Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

XXVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 16.11. odnosno 19.11.2010. godine (nastavak iste).
 Odbornici Skupštine opštine su na navedenoj sednici razmatrali i odlučivali o 21 tački dnevnog reda.
 Prva i druga tačka dnevnog reda su se odnosile na prenos prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac odnosno na dodelu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac. Povodom istih doneta je Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi RS da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac te Odluka o predlogu Vladi RS da donese Odluku o dodeli prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac.

    Pod trećom tačkom razmotren je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2010. godine. Nakon duge diskusije, predmetni Izveštaj nije dobio potrebnu većinu glasova od strane odbornika i isti nije usvojen.
    Predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu razmatran je kao četvrta tačka dnevnog reda. Povodom predloga, koji je utvrđen od strane Opštinskog veća, od strane odborničke grupe „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“ podnet je amandman. Opštinsko veće je delimično prihvatilo ovaj amandman i ponudilo  rešenje sa kojim se podnosilac amandmana nije složio. Zbog toga se o podnetom amandmanu odlučivalo posebnim glasanjem i na osnovu rezultata glasanja amandman je usvojen većinom glasova odbornika (18 „ZA“ amandman). Usledila je rasprava o celokupnom predlogu Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. Nakon zaključenja rasprave po ovoj tački, pošto nije postojao kvorum, sednica SO-e je prekinuta i ista je nastavljena 19.11.2010. godine sa početkom u 17,13 časova. U nastavku sednice, sprovedeno je glasanje u vezi ovog pitanja. Pošto predlog nije dobio apsolutnu većinu glasova odbornika SO-e (16 glasova), Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu nije doneta.
 Usledilo je donošenje Odluke o partnerstvu, prijateljstvu i saradnji Opštine Bački Petrovac i Opštine Stará Ľubovňa (Slovačka Republika).
 U nastavku sednice SO-e odbornici su usvojili Izveštaj o radu škola za školsku 2009/2010 godinu i njihovih planova za 2010/2011 godinu i Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2009/2010 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac. Takođe, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2010/2011 godinu.
 Nakon kratkog uvodnog obrazlaganja, koje je dato od strane predsednika Opštine Bački Petrovac i u kome su obrazloženi razlozi za osnivanje i zadaci Saveta za javnu bezbednost, doneta je Odluka o osnivanju Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac.
 Izveštaj o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2009. godinu razmatran je  i usvojen uz Zaključak Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Pod 10. i 11. tačkom dnevnog reda razmotren je Statut OŠ „Ján Čajak“ Bački Petrovac i izmene i dopune Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac. U skladu sa članom 34. tačka 10. Stauta Opštine Bački Petrovac doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na iste.
 Saglasnost odbornika SO-e nije data na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, koja je doneta na sednici Upravnog odbora ove ustanove dana 21.10.2010. godine.
 Povodom predloga Opštinskog veća za donošenje Rešenja o formiranju radne grupe za održivo upravljanje komunalnim vodama Opštine Bački Petrovac, vođena je kraća diskusija, pošto se predloženi kandidat za člana ove radne grupe (Samuel Valo – član Opštinskog veća zadužen za oblast infrastrukture, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine) nije hteo primiti ove dužnosti zbog prezauzetosti. Pošto je dat novi predlog za člana – Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“Bački Petrovac, usledila je pauza u radu Skupštine, da bi se članovi Opštinskog veća mogli izjasniti o ovom predlogu. Opštinsko veće se složilo sa novim predlogom, te su u radnu grupu za održivo upravljanje komunalnim vodama Opštine Bački Petrovac imenovani: Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac, Čedomir Rupar, direktor JKP „Komunalac“ Maglić i Ondrej Srnka, direktor d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan.
 U okviru kadrovskih pitanja koje su razmatrane na ovoj sednici SO-e:
- Vanja Haška iz Kulpina – predstavnica roditelja u Upravnom odboru PU „Včielka“ Bački Petrovac, razrešena je od ove dužnosti a umesto nje je imenovana Tatiana Marčok iz Bačkog Petrovca;
- Katarina Melegova – Melihova – predstavnica zaposlenih, razrešena je od dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac a umesto nje za člana je imenovana Viera Dorčova – Babjakova;
- zbog smrti doneto je Rešenje o konstatovanju prestanka dužnosti člana Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Janu Triaški iz Bačkog Petrovca. Umesto imenovanog, na navedenu dužnost je imenovan dr. Jan Varga, iz Bačkog Petrovca.
 Pod 18. tačkom, zbog isteka vremena na koje je imenovana, Katarina Melegova – Melihova je razrešena od funkcije zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac. Katarina Melegova – Melihova je novim Rešenjem o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na ovu funkciju imenovana do imenovanja direktora ovog JP – bez ograničenja.
 Odbornici SO-e nisu usvojili predlog Opštinskog veća za donošenje Rešenja o izmenema i dopunama Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Skupštinu d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & inovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
 Kao poslednja tačka, a u vezi rešavanja kadrovskih pitanja, od dužnosti člana Saveta za ravnopravnost polova zbog podnete ostavke, razrešena je Mirjana Krajnović iz Maglića – predstavnica MZ Maglić a umesto nje je na ovu dužnost imenovana Nevena Miljević iz Maglića.
 Nakon kadrovskih pitanja, usledio je Izveštaj o hvatanju pasa lutalica na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Ovaj Izveštaj je usvojen od odbornika SO-e nakon bližih obrazlaganja Samuela Vale, člana Opštinskog veća zaduženog za oblast infrastrukture, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i Jana Jovankoviča, rukovodioca  Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
 Na kraju sednice odbornici Đura Govorčin, Miloš Jojić, Pavel Topoljski, Marija Andrašik, Pavel Marčok, Ondrej Fekete i Miroslav Pucovski su postavili pojedina odbornička pitanja i dali svoje konkretne predloge za rešavanje određenih pitanja i problema.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac