Izveštaj sa XXVIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.05.2023. godine održana je XXVIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Samuel Valo, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Benka, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Andrea Trpinska, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić.

Odsutni: Jan Pavlis, Ana Stojanović, Darko Stojanović.

Sem odbornika XXVIII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Dragan Krčmar, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, v.d.načelnika Opštinske uprave Dušan Rašeta, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, pomoćnik predsednice Opštine Zoran Bjekić, Danijela Bogdanović, koordinator kancelarije za romska pitanja, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktor Turističke organizacije Nebojša Marušić i direktorka Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Viera Krstovski. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

-              Usvajanje zapisnika sa XXVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 28.02.2023. godine;

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o dopunama Odluke o uređenju javnih površina Opštine Bački Petrovac;

 

2. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izradi Plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac;

 

3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom;

 

4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac;

 

5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta pozorišta „Slovenské vojvodinské divadloSlovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

 

6. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“             o trećim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu od 20.04.2023. godine;

 

7. Razamatranje predloga, te donošenje Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2023. godini;

8. Razmatranje Izveštaja o radu predsednika opštine za period 01.01.-31.12.2022. godine;

 

9. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

 

10. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća za 2022. godinu;

 

11. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma za period 2021-2025 Opštine Bački Petrovac, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

12.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

13.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana i programa i Finansijskog plana Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2023. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

14.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu;

b) Razmatranje Strateškog razvojnog plana za period 2023-2028 Muzeja vojvođanskih Slovaka, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu;

 

15.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog poslovanja Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

c) Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu;

16. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

17. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022. godinu;

 

18.

a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;

 

 

19. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 28.02.2023. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o dopunama Odluke o uređenju javnih površina Opštine Bački Petrovac;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o izradi Plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom;

               Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneta je Odluke o izmenama i dopunama Statuta pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ o trećim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu od 20.04.2023. godine;

Povodom 7. tačke dnevnog reda donet je Program mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2023. godini;

Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu predsednika opštine za period 01.01.-31.12.2022. godine;

Povodom 9. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog veća za 2022. godinu;

Povodom 11. tačke dnevnog reda, usvojen je Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma za period 2021-2025 Opštine Bački Petrovac, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Povodom 12. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) usvojen je Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2023. godinu, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

           

Povodom 13. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2022. godinu;

b) usvojen je Plan i program i Finansijski plan Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2023. godinu, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

            Povodom 14. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu;

b) usvojen je Strateški razvojni plan za period 2023-2028 Muzeja vojvođanskih Slovaka, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

c) usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu;

Povodom 15. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijsko poslovanje Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu;

b) usvojen je Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ za 2023. godinu, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

c) usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za 2022. godinu;

            Povodom 16. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

            Povodom 17. tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022. godinu;

Povodom 18. tačke dnevnog reda:

a) usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

b) usvojen je Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti;

Odbornička pitanja:

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja.

Miroslav Čeman je predložio da se zabrani korišćenje totala unutar naselјenih mesta, pošto je primetio da sugrađani sve češće pribegavaju ovoj praksi kako bi sebi olakšali održavanje travnjaka i   odvodnih kanala ispred kuća.

Jan Jovankovič, predsednik SO-e je odgovorio odborniku Čemanu da je postojala skupštinska odluka ali da ne zna da li se ona još uvek primenjuje.

Rajko Perić je zatražio da ubuduće sednicama SO-e prisustvuju direktori čiji izveštaji ili odluke se razmatraju kako bi mogli odgovoriti na pitanja odbornika. Ukazao je da današnjoj sednici prisustvuju samo 3 direktora, dok su ostali odsutni.

Jan Jovankovič je podržao predlog odbornika Perića i naveo da će se svim direktorima institucija kojima je Skupština opštine uputiti dopis kojim će se obavezati na prisutnost.

Predsednica Opštine Jasna Šproh je obavestila prisutne da je direktorka Biblioteke na bolovanju a direktorka predškolske ustanove na seminaru, te da je to razlog njihovog odsustva.

Rajko Perić je zatražio reč po članu 195 Poslovnika i rekao da nije zadovolјan dobijenim odgovorom, te izneo da je u slučaju sprečenosti dolaska direktora, sednici je moglo prisustvovati ovlašćeno lice koje bi pružilo odgovore na pitanja odbornika.

Pošto niko od odbornika više nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 19,25 časova.

 

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика