Izveštaj sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 29.11.2019. godine održana je XXXII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.
Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, dr Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.


Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Rastislav Labat, predsednik opštine Srđan Simić, član Opštinskog veća zadužen za oblast – lokalni razvoj Radomir Zotović, član Opštinskog veća zadužen za oblast – obrazovanje Predrag Bojanić, pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opštine zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak, direktorka Centra za Socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktorka OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin Jovanka Zima, direktor OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan Miloš Krstovski, direktorka OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić Darinka Milanović i predstavnici medija.
Sednicu je otvorio dr Jan Šulјan, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XXX i XXXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održanih dana 10.10.2019. i 17.10.2019. godine;
1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
2. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2019. godine;
b) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade;
6. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2019/2020. godinu;
7. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2019/2020. godinu;
8. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2019/2020. godinu;
9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2019/2020. godinu;
10. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2019/2020. godinu;
11. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2018/2019. godinu;
b) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2019/2020. godinu;
12. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Komisije za planove;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove;
13. Odbornička pitanja.

Najpre su bez primedbi usvojeni Zapisnici sa XXX i XXXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održanih dana 10.10.2019. i 17.10.2019. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, najpre je usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2019. godine, a zatim je doneta Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, u predloženom tekstu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu, kao i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan.
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić.
Povodom 11. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za radnu 2018/2019. godinu i Godišnji plan rada za radnu 2019/2020. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda pitanja, doneto je Rešenje o razrešenju, te Rešenje o imenovanju člana Komisije za planove, u predloženom tekstu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda pitanja, predloge i primedbe su izneli Miroslav Čeman, Zdeno Divjak, Spasoje Prodanov, Ondrej Fekete i Pavel Marčok, a odgovore na odbornička pitanja je dao Srđan Simić.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Šulјan se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 21,05 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика