Izveštaj sa XXXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (01.02.2016. godine)

grb opstine vesti Trideset druga sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je po hitnom postupku od strane predsednika SO-e Bački Petrovac, u skladu sa članom 72.a. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac i održana je 01.02.2016. godine sa početkom u 17,08 časova.


 Od ukupno 31 odbornika sednici SO-e je prisustvovalo 28 odbornika. Svoj izostanak sa sednice je opravdao odbornik Spasoje Prodanov, dok odbornici Rastislav Đenđur i Štefan Vindiš razloge svog izostanka nisu javili.
 Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Jaroslav Popović, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i 5 građana koji su izrazili želju da prisustvuju sednici Skupštine.
 Nakon uvodnih reči (gde je dato obrazloženje za sazivanje sednice SO-e po hitnom postupku) i pozdravljanja svih prisutnih, predsednik SO-e Rajko Perić je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Usledila je prezentacija predloženog dnevnog reda. Isti je glasio:

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XXXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
29.12.2015. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na
neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu;

2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za
zapošlјavanje Opštine Bački Petrovac;

3. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora
Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (Želislava Marušnjika, predstavnika Nastavničkog i Pedagoškog veća);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Školskog
odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (Jasne Laćarak, predstavnice Nastavničkog i Pedagoškog veća);

4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju nazivima parkova ispred Bi-
blioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca;

5. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen jednoglasno sa 28 glasova „Za“.
Što se tiče zapisnika sa XXXI sednice, isti je usvojen bez primedbi sa 27 glasova „Za“ i 1 glasom „Uzdržan“.
Nakon toga se prešlo na razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.

Duže uvodno obrazloženje u vezi prve tačke dnevnog reda je dao načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin. U raspravi, koja je nakon toga otvorena, učestvovali su odbornici: Karol Werle, Jan Bohuš, Miloš Jojić, Radomir Zotović, Rajko Perić i Ana Boldocki-Ilić. Na pitanja, primedbe i dileme iznete u raspravi povodom ove tačke dnevnog reda odgovor je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju rasprave sa 22 glasa „Za“ doneta je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
Povodom druge tačke dnevnog reda, bez dodatnog obrazlaganja ponuđenog predloga odluke i bez rasprave, odbornici SO-e su sa 25 glasova „Za“ doneli Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zapošlјavanje Opštine Bački Petrovac.
U vezi treće tačke – podtačke a.) i b.), obrazloženje je dato od strane predsednika SO-e Bački Petrovac a ujedno i predsednika Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose Rajka Perića. Pošto pitanja u objedinjenoj raspravi nije bilo, odbornici SO-e su sa 26 glasova „Za“ doneli Rešenje o razrešenju Želislava Marušnjika, profesora filozofije, iz Debeljače (predstavnika Nastavničkog i Pedagoškog veća) od dužnosti člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (zbog sukoba interesa između dužnosti člana Školskog odbora i funkcije predsednika Sindikalne organizacije Gimnazije) i Rešenje o imenovanju Jasne Laćarak, vaspitačice u domu učenika, iz Bačkog Petrovca za novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, kao predstavnice Nastavničkog i Pedagoškog veća.
Kao četvrta tačka dnevnog reda razmotren je predlog Odluke o utvrđivanju nazivima parkova ispred Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca. U raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici Ana Boldocki-Ilić, Ondrej Koroš i Katarina Zornjanova a Pavel Marčok je u ime predlagača – kao predstavnik Saveta MZ Bački Petrovac bliže obrazložio motive koji su inspirisali članove Saveta MZ Bački Petrovac za davanje inicijative za davanje naziva za navedene parkove u Bačkom Petrovcu. Na kraju ove tačke, odbornici su sa 27 glasova „Za“ doneli Odluku o utvrđivanju nazivima parkova ispred Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca.
Na kraju sednice svoja odbornička pitanja su postavili odbornici Karol Werle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Ana Boldocki-Ilić i Miloš Jojić. Na pojedina odbornička pitanja odbornika Werlea j i Radomira Zotovića usmeno je dao odgovore predsednik Opštine Bački Petrovac, dok će na ostala pitanja odgovori biti dati u pismenoj formi.
Ovim je sednica Skupštine opštine zaključena u 19,29 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика