Izveštaj sa XXXIII sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXXIII sednicu Skupštine opštine Bački Petrovac je predsednik SO-e Bački Petrovac Miroslav Pucovski sazvao za 12.04.2011. godine. Ista je realizovana navedenog dana sa početkom u 9,11 časova. Sednici je prisustvovalo 26 odbornika, s tim, da su 2 odbornika opravdala svoj izostanak (Jan Valo i Rastislav Kraljik).
Osim odbornika SO-e, sednici su prisustvovali: članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, rukovodioci pojedinih odeljenja iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktori javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinari sredstava javnog informisanja i nekolicina građana Opštine Bački Petrovac.
Za ovu sednicu je bilo predloženo 19 tačaka dnevnog reda.
Međutim, na pisani i obrazloženi predlog 12 odbornika SO-e Bački Petrovac, u predlog dnevnog reda je uvrštena kao 1. tačka (po hitnom postupku):
1. Razmatranje predloga za donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Miroslava Pucovskog iz Bačkog Petrovca.

Na pisani i obrazloženi predlog 11 odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i predsednika Opštine Bački Petrovac, u predlog dnevnog reda je uvrštena kao 2. tačka dnevnog reda (po hitnom postupku):
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac.
 Pošto su odbornici SO-e utvrdili predlog dnevnog reda sa navedenim izmenama i dopunama, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka iz istog.
Predsedavanje sednicom SO-e je preuzeo zamenik predsednika SO-e Siniša Stanivuk, pošto u skladu sa članom 27. stav 6. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, sednicom Skupštine na kojoj se odlučuje o razrešenju ne može predsedavati lice o čijem se razrešenju rešava.
 Što se tiče usvajanja zapisnika sa XXXII sednice SO-e Bački Petrovac, isti je  usvojen sa datim primedbama odbornika Spasoje Prodanova.
 Povodom 1. tačke dnevnog reda i nakon kraćeg obraćanja odbornicima SO-e od strane Miroslava Pucovskog a u vezi podnetog predloga za njegovo razrešenje od funkcije predsednika SO-e Bački Petrovac, izabran je Glasački odbor u sastavu: Pavel Topoljski, Spasoje Prodanov i Siniša Stanivuk, koji je trebalo da sprovede tajno izjašnjavanje o navedenom predlogu.
 Nakon kraće pauze, koja je data radi pripreme glasačkih listića povodom ovog pitanja, sprovedeno je tajno glasanje o istom. Na osnovu sprovedenog tajnog izjašnjavanja odbornika, utvrđeni su sledeći rezultati: da je sednici SO-e prisustvovalo 25 odbornika SO-e; da su 22 odbornika primila glasački listić; da je pri glasanju bilo 9 neupotrebljenih glasačkih listića; da su u glasačkoj kutiji bila ukupno 22 glasačka listića; da je 1 glasački listić bio nevažeći; da su 22 glasačka listića bila važeća; da je za predlog za razrešenje Miroslava Pucovskog od funkcije predsednika SO-e Bački Petrovac glasalo 19 odbornika.
 Na osnovu navedenih rezultata glasanja konstatovano je da je Miroslav Pucovski većinom glasova od ukupnog broja odbornika SO-e razrešen od funkcije predsednika SO-e Bački Petrovac.
Povodom druge tačke dnevnog reda a nakon obrazloženja koje je dato od strane zamenika predsednika SO-e, vođena je duža diskusija u kojoj su učestvovali odbornici: Jaroslav Popović, Pavel Marčok, Miloš Jojić, Miroslav Pucovski, Jan Bohuš, Spasoje Prodanov i Juraj Červenak. Većina diskutanata je podržala inicijativni predlog za donošenje Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac. Na kraju je sa 21 glasom „ZA“ doneta Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac, čiji je sastavni deo predlog nacrta teksta Odluke, koji će biti na javnoj raspravi na teritoriji Opštini Bački Petrovac a koja će se sprovesti na način i po postupku utvrđenim članom 4. ove Odluke.
Treća tačka dnevnog reda – „Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2010. godini“ je prošla bez rasprave i usvojena je sa 18 odborničkih glasova.
Sledilo je 5 tačaka dnevnog reda vezanih za rad i funkcionisanje Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Najpre je uz kraću raspravu usvojena Informacija o prihodima i rashodima Direkcije u 2010. godini. „ZA“ informaciju je glasalo 17 odbornika, dok  je 1 glas bio „PROTIV“ a jedan odbornik se uzdržao od glasanja.
Kraća diskusija je vođena u vezi Programa prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu, gde su stavljene primedbe da se manje planira izdvojiti sredstava za ove namene nego u 2010. godini. Ipak,  sa 16 glasova „ZA“ te sa 1 glasom „PROTIV“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na ovaj Program.
Što se tiče Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini i Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu, odbornici SO-e su bez rasprave sa 17 odnosno 18 glasova „ZA“ doneli Rešenja o davanju saglasnosti na iste.
Dužu raspravu je izazvala 8. tačka dnevnog reda – „Razmatranje Programa održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu“. U raspravi povodom ove tačke – gde je opet preovladalo mišljenje da se za ove namene izdvaja malo sredstava, učestvovali su: Jaroslav Popović, Karol Werle, član Opštinskog veća Ondrej Stupavski, Jan Bohuš, Pavel Balca, Juraj Červenak i direktor Direkcije – Miroslav Častven. Na kraju rasprave i u vezi ovog Programa doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
Usledile su sledeće tačke dnevnog reda, koje su usvojene bez dodatnih obrazlaganja i rasprava odbornika:
9. а.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u 2010. godini;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu za ustanovu Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine;
 c.) Razmatranje Plana rada ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 10. а.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2010. godinu;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju za Biblioteku „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine;
 c.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 d.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2011. godinu;
 11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2010. godinu;
 12. а.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac u 2010. godini;
 b.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za  2011. godinu;
 13. а.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan u 2010. godini;
 b.) Razmatranje Plana Mesne zajednice Gložan za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za а 2011. godinu;
 14. Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 15. а.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2010. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2011. godinu.
 Obrazloženje povodom 16. tačke dnevnog reda - „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije „Business Park-a“ (blok 31) u Bačkom Petrovcu“ - dao je predsednik Opštine Bački Petrovac. Nakon kraće diskusije, sa 16 glasova „ZA“ navedena Odluka je doneta.
 Bez dodatnih obrazlaganja i posebne rasprave doneta je i Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
 Povodom ponuđenog predloga za donošenje Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije, dat je usmeni amandman na predloženi sastav od strane odbornika Jana Bohuša. Međutim nakon kraće diskusije, imenovani odbornik je odustao od svog amandmana, te je sa 16 glasova „ZA“ doneto navedeno Rešenje.
 Ni u vezi predloga Odluke o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac nije vođena rasprava, te je ista usvojena sa 15 odborničkih glasova.
 Primedbe pojedinih odbornika usledile su na ponuđene predloge Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac, ali su ipak navedena Rešenja doneta sa 14 odborničkih glasova „ZA“.
 Na kraju XXXIII sednice SO-e usledila su odbornička pitanja i predlozi koji su dati od strane: Juraja Červenaka, Pavela Topoljskog, Spasoje Prodanova, Ondreja Koroša, Pavela Marčoka, Đure Govorčina, Jana Bohuša, Jaroslava Popovića i Miroslava Pucovskog.

 Sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 13,25 časova.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика