Izveštaj sa XXXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Dana 20.12.2019. godine održana je XXXIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.


Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, dr Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Iljevski i Nemanja Pojužina.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Rastislav Labat, predsednik opštine Srđan Simić, član Opštinskog veća zadužen za oblast – omladina i sport Aleksandar Nakić, član Opštinskog veća zadužen za oblast – obrazovanje Predrag Bojanić, član Opštinskog veća zadužen za oblast – lokalni razvoj Radomir Zotović, pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opštine zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac Ljubomir Kabić, direktor JKP „Komunalac“ Maglić Duško Ilić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, direktorka Muzejaza vojvođanskih Slovaka Anka Seč Pinćir, direktorka Centra za Socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, građani i predstavnici medija.
Sednicu je otvorio dr Jan Šulјan, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

D N E V N  I R E D

- Usvajanje zapisnika sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 29.11.2019. godine;
1. a) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
2. Razmatranje predloga i donošenje Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027;
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o komunalnom inspekcijskom nadzoru;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
6. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o osnivanju DOO „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
7. Razmatranje Programa poslovanja za 2020. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac, te davanje saglasnosti na isto;
8. Razmatranje Trogodišnjeg programa poslovanja za 2020. 2021 i 2022. godinu JKP „Komunalac“ Maglić, te davanje saglasnosti na isto;
9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
10. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu;
11. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prestanku funkcije članova, odnosno zamenika članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
12. Izveštaj sa 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 18.11.2019. godine;
13. Odbornička pitanja.
Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 29.11.2019. godine, nakon čega se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, kao i Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o donošenju Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020-2027.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru, u predloženom tekstu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima, u predloženom tekstu.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o osnivanju DOO „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2020-2022. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2020. 2021 i 2022. godinu JKP „Komunalac“ Maglić;
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Povodom 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o razrešenju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu, kao i Rešenje o imenovanju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prestanku funkcije članova, odnosno zamenika članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda pitanja, primlјen je k znanju Izveštaj sa 100. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 18.11.2019. godine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda pitanja, predloge i primedbe su izneli Pavel Marčok i Spasoje Prodanov.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Šulјan se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 13,20 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика