Izveštaj sa XXXIV sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXXIV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je sazvana i realizovana dana 06.06.2011. godine, sa početkom u 16,15 časova. Sednici je prisustvovalo 29 odbornika.
Osim odbornika SO-e, sednici su prisustvovali: članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, rukovodioci pojedinih odeljenja iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktori javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinari sredstava javnog informisanja i nekolicina građana Opštine Bački Petrovac.

Za ovu sednicu zamenik predsednika Skupštine opštine Siniša Stanivuk je predložio 11 tačaka dnevnog reda. Na predlog zamenika predsednika SO-e a takođe i na predlog odbornika Pavla Marčoka, isti je izmenjen i dopunjen, tako da je sadržavao 13 tačaka. Ovako izmenjen i dopunjen predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen od strane odbornika SO-e. Inače, odbornici nisu prihvatili predlog odbornika Miroslava Pucovskog, da se u dnevni red sednice uvrsti inicijativa – Zaključak o prihvatanju inicijative za decentralizaciju Srbije, pokrenuta od strane tri odbornika SO-e Bački Petrovac, Miroslava Pucovskog, Radoslava Bogdanovića i Katarine Zornjanove.
Na početku sednice, u skladu sa odredbama Poslovnika SO-e Bački Petrovac, usvojen je bez primedbi i dopuna zapisnik sa XXXIII sednice SO-e, koja je održana dana 12.04.2011. godine.
Usledilo je razmatranje prve tačke dnevnog reda, odnosno razmatranje predloga i donošenje Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Akva park. Stručno obrazloženje predloga ovog planskog akta su dali predstavnici „Geopanonije“, g-din Dušan Nedeljkov i g-din Vladimir Kislov. Nakon kraće diskusije, odbornici SO-e su sa 28 glasova doneli navedenu Odluku.
Pod drugom tačkom dnevnog reda odbornici su razmatrali mišljenja i predloge Komisije za administrativno-mandatna pitanja, povodom Presuda Upravnog suda, Odeljenja u Novom Sadu o poništavanju Rešenja SO-e Bački Petrovac o odbijanju verifikacije odborničkog mandata Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića i Rešenja SO-e Bački Petrovac o odbijanju verifikacije odborničkog mandata Juraju Stupavskom, preduzetniku iz Gložana. Nakon obrazlaganja mišljenja i predloga Komisije koje je dao predsednik Komisije, odbornik Spasoje Prodanov, usledila je duža rasprava. Na kraju rasprave odbornici su sa 17 glasova „ZA“ usvojili mišljenje i predlog Komisije za administrativno-mandatna pitanja da se Radomiru Zotoviću i Juraju Stupavskom ne verifikuje odbornički mandat u SO-e Bački Petrovac, uz obrazloženje koje je predloženo od strane Komisije. Takođe, sa 17 odnosno 16 glasova „PROTIV“ odbornici su doneli Rešenje o odbijanju potvrđivanja odborničkog mandata u SO-e Bački Petrovac Radomiru Zotoviću odnosno Juraju Stupavskom.
Pod trećom tačkom dnevnog reda u SO-e je sproveden postupak izbora novog predsednika SO-e Bački Petrovac. Pošto je na predlog 12 odbornika SO-e kao jedini kandidat za predsednika SO-e predložen Siniša Stanivuk, odbornik DS iz Maglića, predsedavanje sednicom SO-e je preuzeo odbornik Spasoje Prodanov. Uz pisani predlog, priložena je i izjava kandidata Siniše Stanivuka da prihvata navedenu kandidaturu. Pošto je javnim glasanjem utvrđena lista kandidata, te pošto rasprava o predloženom kandidatu nije vođena, izabran je Glasački odbor u sastavu: Pavel Topoljski, Pavel Balca i Spasoje Prodanov, koji je sproveo tajno izjašnjavanje o predloženom kandidatu. Nakon izrade glasačkih listića, sproveden je postupak tajnog glasanja za izbor predsednika SO-e. Rezultat istog je bio sledeći: „ZA“ predloženog kandidata je glasalo 16 odbornika, 2 glasačka listića su bila nevažeća a 13 glasačkih listića su neupotrebljena. Pošto je utvrđeno da je kandidat dobio potreban broj glasova (većinu glasova od ukupnog broja odbornika), predsedavajući je konstatovao da je za predsednika SO-e Bački Petrovac izabran Siniša Stanivuk, odbornik iz Maglića. Usledilo je polaganje svečane zakletve od strane novoizabranog predsednika SO-e. Takođe je konstatovano, da je izborom na funkciju predsednika SO-e Bački Petrovac imenovanom prestala funkcija zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac.
Sednica SO-e je nastavljena sa četvrtom tačkom dnevnog reda uz predsedavanje novoizabranog predsednika SO-e. Isti je prezentirao predlog kandidata za novog zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac, koji mu je u pisanom obliku predat od strane grupe odbornika – 12 odbornika SO-e. Uz navedeni predlog, predsednik SO-e je pročitao i pisanu izjavu Rastislava Struhara, nezavisnog odbornika iz Gložana, da prihvata kandidaturu na navedenu funkciju. Pošto je javnim glasanjem utvrđena lista kandidata, te pošto rasprava o predloženom kandidatu nije vođena, izabran je Glasački odbor u sastavu: Pavel Topoljski, Pavel Balca i Siniša Stanivuk. Nakon izrade glasačkih listića, sproveden je postupak tajnog glasanja za izbor zamenika predsednika SO-e. Rezultat istog je bio sledeći: „ZA“ predloženog kandidata je glasalo 18 odbornika, 3 glasačka listića su bila nevažeća a 10 glasačkih listića su neupotrebljena. Pošto je utvrđeno da je kandidat dobio dovoljan broj glasova (većinu glasova od ukupnog broja odbornika), predsednik SO-e je konstatovao da je za zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac izabran Rastislav Struhar, odbornik iz Gložana. Od strane novoizabranog zamenika predsednika SO-e usledilo je polaganje svečane zakletve.
U vezi pete tačke dnevnog reda, koja je glasila: „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac“, obrazloženje je umesto predsednice Komisije za propise Katarine Zornjanove dao sekretar SO-e Bački Petrovac. Isti je ukratko izneo rezultate javne rasprave o nacrtu predloga teksta Izmena i dopuna Statuta Opštine Bački Petrovac, koja je trajala od 19.04. do 03.05.2011. godine (podneta 4 predloga od strane odbornika Jaroslava Popovića). Takođe je obrazložio mišljenje i predlog koji je SO-e upućen od strane Komisije za propise. U dužoj raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici: Karol Werle, Jaroslav Popović, Juraj Červenak, Pavel Marčok, Miloš Jojić, Miroslav Pucovski, Ondrej Koroš, Vladislav Gajdobranski i Jan Bohuš. Za vreme rasprave, od svog predloga za izmenu članova 72. i 73. Statuta su odustali preko svog predstavnika 1/3 odbornika SO-e, koji su pokrenuli inicijativu za izmene i dopune Statuta opštine a što se tiče ovih članova. Takođe, od svog predloga za izmenu člana 78. stav 2. Statuta je odustao i odbornik Jaroslav Popović, dok se imenovani složio sa stavom Komisije za propise, da se u vezi člana 133. stav 2. Statuta sačeka stav Ustavnog suda Srbije a što se tiče ocene da li su Odluke o uvođenju samodoprinosa u MZ Gložan, Kulpin i Bački Petrovac donete u skladu sa zakonom. Predlog odbornika Popovića, da se broj odbornika u SO-e smanji sa 31 na 21, nije dobio potrebnu većinu odbornika SO-e. Na kraju rasprave, većinom svih odbornika (21 odbornik), usvojene su druge izmene i dopune najvišeg akta naše opštine, kojim se član 85. stav 1. alineja 3. istog menja i glasi: „Opštinsko veće čine: predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i pet članova.“
Nakon kraće, ali dosta polemične rasprave odbornika i predstavnika organa opštine, pod šestom tačkom je doneta Odluka o neangažovanju nezavisne ekspertske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Pod sedmom tačkom dnevnog reda odbornici su sa 17 glasova „ZA“ doneli Rešenje o razrešenju Katarine Rašeta, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od funkcije opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac, zbog isteka četvorogodišnjeg mandata na koji je izabrana. Sa istim brojem glasova a na predlog Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, imenovana je ponovo postavljena na ovu funkciju, na period od četiri godine.
Nakon kraće diskusije odbornika Jaroslava Popovića, odbornici SO-e su pod osmom tačkom utvrdili Zaključak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zamljišnog fonda i konfiskacijom, zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.
Takođe, bez veće rasprave, pod devetom tačkom je doneta Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada.
Finansijski plan Predškolske ustanove „Včielka“ iz Bačkog Petrovca je usvojen sa 19 glasova odbornika SO-e.
Bez većih rasprava a pod jedanaestom tačkom dnevnog reda su usvojeni: Izveštaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2010. godinu te Informacija o finansijskom poslovanju ove zdravstvene ustanove za 2010. godinu. Sa 19 glasova „ZA“ odbornici SO-e su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2011. godinu.
Bez rasprave (ni nakon kratkog obraćanja odbornicima SO-e od strane v.d. direktora Pavela Čanjija), usvojen je Izveštaj o radu Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu u 2010. godini i Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu ove ustanove u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine. Sa 17 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu za 2011. godinu.
    Na kraju XXXIV sednice SO-e, pod 13. tačkom dnevnog reda usledila su brojna odbornička pitanja i predlozi, dati od sledećih odbornika: Juraja Červenaka, Spasoje Prodanova, Miroslava Pucovskog, Ondreja Koroša, Pavela Balce, Ane Maljković-Džuklevski, Jaroslava Popovića i Đure Govorčina.
   
Sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 21,40 časova.     

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика