Izveštaj sa XXXIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (07.12.2011. godine)

Na osnovu pisanog zahteva 12 odbornika SO-e Bački Petrovac, u skladu sa članom 72. stav 3. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik SO-e Siniša Stanivuk sazvao je XXXIX sednicu iste za 07.12.2011. godine u 16,30 časova. Odbornicima je predložen dnevni red sa ukupno 21 tačkom.
Dana 07.12.2011. godine u 16,45 časova, uz prisustvo 29 odbornika (u toku sednice radu se priključio još jedan odbornik), sednicu SO-e je otvorio predsednik SO-e. Nakon pozdravnih reči, predsednik SO-e je obavestio odbornike o obrazovanju nove odborničke grupe u Skupštini opštine Bački Petrovac - „Ujedinjeni regioni Srbije – Dr Jan Sabo“, koju sačinjavaju odbornici: Radoslav Bogdanović, Katarina Zornjanova, Radomir Zotović, Ana Leginj i Miroslav Pucovski - predsednik odborničke grupe. Nakon toga je pročitao predlog dnevnog reda. 
Odbornik Radomir Zotović je predložio da se nakon 20. tačke predloženog dnevnog reda razmatraju još sledeća pitanja:
21. Izveštaj o realizaciji programa Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti u prvih devet meseci 2011. godine (a. izveštaj o realizaciji programa; b. finansijski izveštaj)
22. Izveštaj o utrošku kredita Opštine Bački Petrovac podignutih za izgradnju kanalizacije;
23. Informacija o realizaciji kapitalnih investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac (a. kanalizacija u Bačkom Petrovcu; b. kanalizacija u Kulpinu; c.kanalizacija u Magliću);
24. Izveštaj o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, prodatim parcelama, projektima opremanja i predlozima mera za intenzivniju dinamiku prodaje zemljišta;
25. Predlog mera za Industrijsku zonu Maglić;
26. Predlog mera za Industrijsku zonu Gložan;
27. Predlog mera za Industrijsku zonu Kulpin;
28. Informacija o utrošku sredstava od zakupa državnog zemljišta.
 Odbornik je navedeni predlog obrazložio na sledeći način – da je od usvojenog Programa rada SO-e Bački Petrovac za 2011. godinu razmotreno cca 60 % pitanja, te da je potrebno predložena pitanja razmotriti pre usvajanja Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2011. godine odnosno pre razmatranja i  donošenja Odluke o rebalansu budžeta opštine za 2011. godinu.
 Odbornik Jaroslav Popović je predložio da se kao 4. tačka dnevnog reda razmatra pitanje: Razmatranje Izveštaja i informacije o realizaciji finansiranja izgradnje kanalizacije u Bačkom Petrovcu – te da se nakon toga razmatraju ostale tačke.
 Odbornik Miloš Jojić je izneo primedbu na termin održavanja sednice SO-e, s obzirom na obiman predloženi dnevni red. Predložio je da se utvrdi do kada će sednica SO-e trajati. Predloženo je da se radi do 20,30 h.
 Usledilo je glasanje o datim predlozima imenovanih odbornika.
 „Za“ predlog odbornika Zotovića je glasalo 14, 6 je bilo „Protiv“ i 9 je bilo „Uzdržanih“. Konstatovano je da predlog nije prihvaćen.
 „Za“ predlog odbornika Popovića je glasalo 14, 7 je bilo „Protiv“ i 8 je bilo „Uzdržanih“. Konstatovano je da predlog nije prihvaćen.
 „Za“ predlog da se na sednici SO-e radi do 20,30 časova glasalo je 20, „Protiv“ su bila 2 i 2 odbornika su se uzdržala od glasanja. Konstatovano je da je predlog prihvaćen.
 Na kraju je sprovedeno glasanje o predlogu dnevnog reda ponuđenog uz poziv za sednicu SO-e. Isti je utvrđen sa 19 glasova „Za“ i 6 „Uzdržanih“ glasova.
 Pre prelaska na pojedine tačke utvrđenog dnevnog reda, odbornici su bez primedbi usvojili zapisnike sa XXXVIII sednice SO-e, koja je održana  29.09. odnosno 30.09.2011. godine – nastavak iste.
 Nakon toga se prešlo na razmatranje i odlučivanje o tačkama utvrđenog dnevnog reda.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je odbornicima povodom 1. tačke dnevnog reda predložio da se od funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac razreši Rastislav Đenđur, preduzetnik iz Bačkog Petrovca, te da se umesto razrešenog za članicu Opštinskog veća izabere Nada Šijaković, preduzetnica iz Maglića. Ukratko je obrazložio navedene predloge. Pročitao je kratku biografiju za predloženu kandidatkinju te je prezentirao njenu Izjavu o prihvatanju kandidature za člana Opštinskog veća.
 Nakon kraće rasprave povodom datih predloga, u kojoj su učestvovali Jan Hansman, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac i odbornica Katarina Zornjanova, glasanjem je izabran Glasački odbor, koji je sproveo tajno glasanje o predlogu predsednika opštine.
 Od 29 prisutnih odbornika, 21 je glasalo „Za“ dati predlog dok su 8 glasačkih listića bila nevažeća. Na osnovu rezultata sprovedenog tajnog glasanja je konstatovano, da je predlog predsednika Opštine Bački Petrovac usvojen, te da umesto razrešenog Rastislava Đenđura, funkciju člana Opštinskog veća preuzima Nada Šijaković i to za: oblast privrede, mala i srednja preduzeća i sport.
 Usledila je 2. tačka dnevnog reda – „Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2011. godine.“
 Uvodno obrazloženje u vezi ove tačke je dao Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, gde je upozorio na grešku na strani 4. Izveštaja.
 U diskusiji, koja je otvorena nakon toga, učestvovali su: odbornik Karol Werle (konstatacije imenovanog - drastičan primer nerealno planiranog budžeta JLS; neetičko raspolaganje budžetom od strane izvršne vlasti opštine...), odbornik Miloš Jojić (konstatacije imenovanog – „skandalozno“ ostvarenje budžeta, Izveštaj nije prihvatljiv, ubuduće realnije planiranje budžeta), odbornik Jaroslav Popović (konstatacije imenovanog – „Obećanja se daju a ludi tim obećanjima veruju“; „Izveštaj o izvršenju budžeta – ogledalo celokupnog stanja u našem društvu“;“Svoje potrebe smo zadovoljili.“); odbornik Miroslav Pucovski (konstatacije imenovanog – malo sredstava izdvojeno za nevladine organizacije; nedostaje izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac o utrošenim sredstvima – da li su ista namenski iskorišćena; Izveštaj je trebalo prezentirati mesec dana ranije), odbornik Radomir Zotović (pitanje imenovanog – greška pri iskazanim prihodima i ostvarenim rashodima za navedeni period u iznosu od 765.000,00 dinara – gde su ta sredstva; Izveštaj neistinit – nedostaje izveštaj Direkcije o utrošku 45 miliona dinara; Odbornička grupa „Ujedinjeni regioni Srbije“ ne može glasati za ovakav Izveštaj...), odbornik Jan Bohuš (konstatacija imenovanog - može se dogoditi da do kraja godine naša opština dobije trajsfere iz APV i Republike; sumnja u namerno učinjenu grešku pri izradi Izveštaja a što se tiče sume od 765.000,00 dinara...), odbornik Pavel Marčok (konstatacija imenovanog – načelnik Opštinske uprave, rukovodilac Odeljenja za budžet finansije i poresku administraciju Opštinske uprave te direktor Direkcije za građevinsko zemljište putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac kadrovi, koje je predložio G 17 plus; za utvrđivanje istine o tome gde je suma od 765.000,00 dinara te 45 miliona dinara – da se da odgovor na ova pitanja), odbornik Juraj Červenak (konstatacija imenovanog – da ne zna kako da glasa u vezi ovog pitanja, da ovo pitanje treba „izgurati“ do kraja).
 Na kraju diskusije povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je u skladu sa članom 107. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac skinuo sa dnevnog reda predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2011. godine.
 Usledila je pauza od 5 minuta u radu Skupštine. Nakon iste, u 20,30 časova sednica Skupštine je prekinuta, te je na predlog predsednika SO-e donet zaključak, da se ista nastavi 13.12.2011. godine u 15,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика