Izveštaj sa XXXIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (13.12.2011. godine – prvi nastavak)

 Prvi nastavak XXXIX sednice SO-e Bački Petrovac ralizovan je 13.12.2011. godine, sa početkom u 15,10 časova. Od ukupno 31 odbornika, nastavku sednice je prisustvovalo 28 odbornika.
Nakon pozdravnih reči predsednika SO-e Siniše Stanivuka a pre početka razmatranja 3. tačke dnevnog reda, za reč se javio predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan. 
U kratkom obraćanju odbornicima SO-e i javnosti Opštine Bački Petrovac, imenovani je ukratko dao objašnjenje u vezi skinutog sa dnevnog reda predloga Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2011. godine a što se tiče nedostajućih 765.000,00 dinara. Ova sredstva, prema rečima predsednika opštine, u vreme sačinjavanja Izveštaja nisu bila na računu Opštine Bački Petrovac pošto se izašlo u susret jednom preduzetniku iz Opštine Bački Petrovac - ista su mu data na zajam (namena – revolving dobijenog kredita). Izjavio je da se ovo i ranije dešavalo, da je svestan greške koju je učinio, ali da nije kriminalac, da zbog ovog čina ima grižu savesti, ali da su navedena sredstava već vraćena u budžet opštine.
Sednica SO-e je nakon toga nastavljena razmatranjem predloga i donošenjem Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu. Predsednik SO-e je najpre izneo da su na predlog Odluke u roku utvrđenim Poslovnikom SO-e Bački Petrovac podneti amandmani – ukupno 14, od strane Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije“, ali da ni jedan nije usvojen od strane Opštinskog veća kao predlagača.
Nakon obrazlaganja predloga Odluke o rebalansu, koje je dato od strane rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boška Bogunovića, otvorena je objedinjena rasprava o predlogu Odluke i o amandmanima podnetim na isti. U iscrpnoj raspravi su učestvovali odbornici: Karol Werle, Miloš Jojić, Jaroslav Popović, Juraj Červenak, Radomir Zotović (imenovani je ujedno obrazlagao i podnete amandmane Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije“), Spasoje Prodanov, Jan Bohuš, Radoslav Bogdanović, Ondrej Fekete i Pavel Marčok.
 Pošto je objedinjena rasprava  zaključena, prešlo se na glasanje po podnetim amandmanima. Na osnovu rezultata javnog glasanja ni jedan od amandmana nije dobio apsolutnu većinu glasova odbornika SO-e. „Za“ predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu je glasalo 19 odbornika, 3 odbornika su bila „Protiv“, dok su se 2 odbornika „Uzdržala“ od glasanja.
 Nakon kraće pauze, sednica SO-e je nastavljena razmatranjem predloga i donošenjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana generalne regulacije Bačkog Petrovca – sedišta jedinice lokalne samouprave. Obrazloženje i prezentacija ponuđenih izmena i dopuna Odluke je data od strane rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jana Jovankoviča. Nakon kraće rasprave i bližeg objašnjenja, odbornici su sa 21 glasom „Za“ doneli navedenu Odluku.
 Takođe odbornici su bez rasprave sa 21 glasom „Za“ doneli Odluku o izmeni Odluke o usklađivanju Prostornog plana Opštine Bački Petrovac sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
 6. tačka dnevnog reda, koja je glasila:
a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka;
b.)  Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
nakon uvodnog obrazlaganja, koje je dato od strane predsednika Opštine Bački Petrovac, izazvala je u objedinjenoj raspravi dužu diskusiju o ponuđenom osnivačkom aktu ove ustanove, posebno o ponuđenom predlogu za v.d. direktora ove ustanove. U diskusiji su učestvovali odbornici: Karlo Werle, Jaroslav Popović, Jan Bohuš, Juraj Červenak, Radomir Zotović, Pavel Marčok, Pavel Topoljski i Pavel Zima. Iz diskusija odbornika je čak proizašao i predlog da se glasa samo o osnivačkom aktu ove ustanove a da predlagač skine sa dnevnog reda podtačke b., c. i d.
Međutim, ipak nakon zaključenja rasprave sa 24 glasa „Za“ doneta je Odluka o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka; sa 12 glasa „Za“, imenovan je Pavel Čanji, prof. likovne umetnosti iz Kulpina, za v.d. direktora Muzeja; sa 22 glasa „Za“ izabrani su članovi Upravnog odbora Muzeja: Jarmila Ćendić iz Kovačice (za predsednika) – ispred NSSNM, Vladimir Valentik iz Bačkog Petrovca – ispred NSSNM, Viera Benkova iz Bačkog Petrovca – ispred Opštine Bački Petrovac, Samuel Čelovski iz Bačkog Petrovca – ispred Opštine Bački Petrovac i Ana Makišova iz Gložana – ispred Opštine Bački Petrovac; sa 23 glasa „Za“ izabrani su članovi Nadzornog odbora Muzeja: Katarina Verešova iz Stare Pazove (za predsednicu) – ispred NSSNM, Branislav Kevenski iz Bačkog Petrovca – ispred Opštine Bački Petrovac i Jaroslav Kriška iz Gložana – ispred Opštine Bački Petrovac.
Usledilo je razmatranje predloga te donošenje Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Obrazloženje u vezi podnetog predloga je dato od strane načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislava Tarnocija. Pošto u raspravi nije učestvovao niko od odbornika SO-e, predlog Odluke je stavljen na glasanje. Ista je doneta sa 21 glasom „Za“.
Takođe, bez rasprave, odbornici SO-e su doneli Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac.
Predlog Odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i Opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas je obrazložila inspektorka za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Tatiana Milina Turanova. Nakon detaljnog obrazlaganja (sa celokupnim predlogom Regionalnog plana odbornici i celokupna javnost se mogla upoznati putem opštinskog sajta), kraće diskusije u kojoj su učestvovali: odbornik Jaroslav Popović i Vladimir Turan, predsednik opštine, odbornici su sa 22 glasa „Za“ doneli navedenu Odluku.
Pod 10. tačkom dnevnog reda, a nakon uvodnog obrazloženja datog od strane rukovodioca Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušana Govorčina, razmotren je i usvojen Izveštaj o radu škola za školsku 2010/2011 godinu i planovi rada za 2011/2012 godinu.
Pošto je načinjena kratka pauza, nakon dogovora predsednika SO-e sa odbornicima, donet je zaključak, da se sednica SO-e prekine, te da ista bude nastavljena 20.12.2011. godine, sa početkom u 15,00 časova.
Ovim je XXXIX sednica – prvi nastavak iste zaključen u 21,05 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика