Izveštaj sa XXXIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (30.12.2011.g. – treći nastavak

 Treći nastavak XXXIX sednice SO-e Bački Petrovac realizovan je 30.12.2011. godine sa početkom u 9,14 časova. Nastavku sednice SO-e su prisustvovala 23 odbornika.
Nakon pozdravnih reči predsednika SO-e Siniše Stanivuka, sednica SO-e je nastavljena sa 14. tačkom dnevnog reda, koja je glasila: „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska.“
Značaj uspostavljanja saradnje između opština Bački Petrovac i Vukovar obrazložio je predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan. U obrazloženju je naglašeno, da je Opština Vukovar već donela ovakvu odluku. 
U raspravi povodom ove tačke odbornik Jaroslav Popović je izrazio zadovoljstvo što se tiče proširivanja saradnje naše opštine sa drugim opštinama, posebno sa Gradom Vukovarom, pošto je Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju – prenošenje iskustava u vezi istog a što se tiče lokalnih samouprava. Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Vukovara, Republika Hrvatska doneta je apsolutnom većinom glasova odbornika SO-e (22 glasa).
Povodom predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac, koji je obrazložio predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, vođena je kraća, žustrija rasprava, u kojoj su učestvovali odbornici: Radomir Zotović, Pavel Marčok, Jaroslav Popović i Jan Bohuš. Iz rasprave je proisteklo, da predlog Rešenja koji je ponuđen od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac nije usaglašen sa članom 50. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac, gde je utvrđeno da ovu Komisiju sačinjavaju predsednik, zamenik predsednika i pet članova. Zbog toga je doneta Odluka, da se pored Juraja Červenaka, dipl. ing.el. iz Gložana (predsednika), Pavela Topoljskog, dipl. ing. arh. iz Bačkog Petrovca (člana), Anne Feketeove, dipl. ing. arh. iz Bačke Palanke (člana) i Danice Kronić, dipl. ing. arh. iz Sombora (člana) – imenovane od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na sledećoj sednici SO-e izaberu još tri člana ove Komisije (zamenik predsednika i dva člana) a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Statutom Opštine Bački Petrovac.
Pod 16. tačkom dnevnog reda od dužnosti člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac razrešena je, bez rasprave, Veronika Balaž iz Bačkog Petrovca (predstavnica roditelja) a umesto nje na navedenu dužnost je imenovana dr Tatiana Vujačić iz Bačkog Petrovca (predstavnica roditelja).
Obrazloženje povodom 17. tačke dnevnog reda – podtačka a.) – „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Jana Lačoka iz Bačkog Petrovca od funkcije predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, na osnovu podnete ostavke“ – i podtačka b.) – „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Pavela Topoljskog, iz Bačkog Petrovca za predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac“ – dao je zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman. U raspravi, koja je nakon toga vođena, učestvovali su odbornici: Radomir Zotović, Jaroslav Popović i Pavel Marčok. Na kraju rasprave većinom glasova odbornika SO-e doneto je Rešenje o razrešenju Jana Lačoka odnosno o imenovanju Pavela Topoljskog na navedenu funkciju u Upravnom odboru Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
Inicijativni predlog Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije – dr Jan Sabo“ za donošenje Odluke o pravu na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, koji je razmatran kao 18. tačka dnevnog reda nije prihvaćen od strane odbornika SO-e, pošto je „Za“ isti glasalo 10 a „Uzdržano“ je bilo 12 odbornika SO-e.
 Na razliku od 18. tačke, 19. tačka dnevnog reda - inicijativni predlog Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije – dr Jan Sabo“ za dopunu Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom, je nakon duže rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici: Radomir Zotović (ispred predlagača inicijative), Jan Bohuš, Juraj Červenak, Ana Boldocki-Ilić, Pavel Marčok, Miroslav Pucovski, Ondrej Fekete i Siniša Stanivuk, prihvaćen sa ukupno 23 odbornička glasa.
 Kraće uvodno obrazloženje, odnosno dopunu u vezi 20. tačke dnevnog reda je dala odbornica Katarina Zornjanova (zahtev Saveta za ravnopravnost polova, da se u sastav ovog posebnog radnog tela SO-e predloži kao član – muškarac). Nakon kraće diskusije odbornika Juraja Červenaka, povodom ove tačke dnevnog reda od funkcije člana Saveta za ravnopravnost polova a na osnovu podnete pismene ostavke, razrešena je Nevena Miljević iz Maglića.
 Na kraju dnevnog reda ove sednice SO-e, svoja odbornička pitanja i predloge su dali: Juraj Červenak, Miroslav Pucovski, Pavel Marčok, Radomir Zotović, Miloš Jojić, Ana Maljković-Džuklevski, Jaroslav Popović, Ana Leginj, Ondrej Fekete, Ondrej Koroš, Pavel Topoljski i Siniša Stanivuk.
 Sa ovom tačkom je iscrpljen dnevni red XXXIX sednice SO-e te je ista zaključena od strane predsednika SO-e u 14,05 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика