Izveštaj sa XXXVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

 XXXVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana 29.09.2011. odnosno 30.09.2011. godine (nastavak iste). 29.09.2011. godine sednica je otvorena u 10,13 časova a prekinuta u 14,40 časova (zbog nepostojanja kvoruma) a nastavak sednice je počeo u 14,13 časova narednog dana. Prvog dana sednici SO-e je prisustvovalo ukupno 26 odbornika dok je u nastavku iste prisustvovalo 22 odbornika.
Nakon pozdravnih i uvodnih reči predsednika SO-e, odbornici SO-e su u skladu sa članom 50. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac obavešteni, da je Odborničku grupu „Nezávislí poslanci“ napustio odbornik Vladimir Zima, te da će imenovani ubuduće nastupati kao samostalni odbornik. Takođe je konstatovano, da praktično Odbornička grupa „Nezávislí poslanci“ prestaje sa radom, pošto nema dovoljan broj odbornika u svojim redovima.
U nastavku sednice predsednik Skupštine opštine je izvršio jednu izmenu u svom predlogu dnevnog reda za ovu sednicu SO-e, i to u sledećem smislu:
- da se pod tačkom 6. b.) razmatra pitanje:
b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“.
U nastavku dati su takođe sledeći predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, i to od strane:
- predsednika Opštine Bački Petrovac, Vladimira Turana - da se kao 3. tačka dnevnog reda razmatra pitanje: „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prenameni kulture na parceli br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac“, te da se ostale tačke nakon toga razmatraju po predloženom dnevnom redu;
- odbornice Katarine Zornjanove – da se kao 2. tačka pod a.) razmatra pitanje: „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije jednog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac“; pod b.) „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac“, te da se ostale tačke nakon toga razmatraju po predloženom dnevnom redu.
Nakon rasprave o predlogu odbornice Zornjanove, u kojoj su učestvovali: Pavel Marčok, Spasoje Prodanov i Miroslav Pucovski sprovedeno je glasanje o datim predlozima.
„Za“ predlog dopune dnevnog reda koji je dat od strane predsednika Opštine Bački Petrovac je glasalo ukupno 21 „ZA“, 2 odbornika su bili „UZDRŽANI“ a 1 je glasao „PROTIV“, tako da je konstatovano da je predlog usvojen.
„Za“ predlog odbornice Zornjanove je glasalo ukupno 13 „ZA“, 9 odbornika je bilo „UZDRŽANO“ a 1 je bio „PROTIV“, tako da je konstatovano da je predlog usvojen.
Nakon toga se glasalo o utvrđivanju dnevnog reda u celini i sa 20 odborničkih glasova „ZA“ utvrđen je sledeći dnevni red:

1. a.) Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za administrativno-mandatna
pitanja te donošenje rešenja o potvrđivanju – verifikaciji odborničkog mandata Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića, ul. Đure Salaja 17;
b.) Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za administrativno-mandatna
pitanja te donošenje rešenja o potvrđivanju – verifikaciji odborničkog mandata Ani Leginj, preduzetnici iz Bačkog Petrovca, ul. Lipova 12;
  c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika SO-e Bački Petrovac;
2. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije
jednog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga i donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i
korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prenameni kulture na parceli
br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama
Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Stará Ľubovňa, Slovačka Republika;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja
o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
7. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju direktorke
Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabrana;
b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti
direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
8. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti
upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran;
b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti
upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu
2010/2011 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
10. Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački
Petrovac za radnu 2011/2012 godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. a.) Razmatranje predloga Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog
javnog priznanja Opštine Bački Petrovac te donošenje Odluke o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
b.) Razmatranje predloga Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog
javnog priznanja Opštine Bački Petrovac te donošenje Odluke o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu;
12. Odbornička pitanja i predlozi.

Pre prelaska na pojedine tačke utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su uz primedbu odbornika Miloša Jojića (da se u navedenom zapisniku tačno navede celi deo istupa člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, Ondreja Stupavskog, u okviru odborničkih pitanja i predloga) u s v o j i l i zapisnik sa XXXVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 03. avgusta 2011. godine.

 U vezi 1. tačke dnevnog reda, uvodno obrazloženje je dato od strane odbornika Spasoje Prodanova, predsednika Komisije za administrativno-mandatna pitanja. Nakon objedinjene rasprave o podtačkama a. i b. u kojoj su učestvovali odbornici Ondrej Fekete, Pavel Marčok i Spasoje Prodanov, većinom glasova odbornika verifikovan je odbornički mandat Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića a jednoglasno Ani Leginjovoj, preduzetnici iz Bačkog Petrovca. Novi odbornici SO-e su nakon toga dali svečanu izjavu.
 Usledila je pauza u radu Skupštine u trajanju od 10,56 do 11,30 časova, kako bi predsednik Opštine Bački Petrovac mogao pripremiti predloge za 2. tačku dnevnog reda. Pošto je utvrđen kvorum od ukupno 25 odbornika, sednica je nastavljena sa razmatranjem 2. tačke dnevnog reda.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac je povodom iste istakao, da pošto je on prema Zakonu o lokalnoj samoupravi predlagač za razrešenje člana Opštinskog veća odnosno za predlaganje novog kandidata - kandidatkinje za člana Opštinskog veća, za sada nema pripremljene predloge, međutim da će ovo pitanje sigurno biti postavljeno na dnevni red na prvoj narednoj radnoj sednici Skupštine opštine u toku oktobra meseca t.g.
 U dužoj diskusiji povodom ove tačke dnevnog reda učestvovali su: Miloš Jojić, Jan Bohuš, Ondrej Koroš, Jurak Červenak, Pavel Marčok, Katarina Zornjanova, Jaroslav Popović, Ondrej Fekete, Radomir Zotović i Miroslav Pucovski.
 Na kraju je povodom ove tačke dnevnog reda u skladu sa članom 92. stav 3. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac donet zaključak sa ukupno 26 glasova „ZA“, da se ovo pitanje skine sa dnevnog reda te da se adekvatni predlozi pripreme od strane predsednika Opštine Bački Petrovac za narednu radnu sedicu Skupštine.
Detaljno obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda su dali Jan Lomianski predsednik Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac i Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu. Usledila je rasprava povodom ove tačke dnevnog reda te je na kraju iste sa 26 glasova „ZA“ donet Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.
I 4. tačka dnevnog reda je nakon uvodnog obrazloženja izvestioca – predsednika Opštine Bački Petrovac izazvala dužu diskusiju odbornika SO-e. Na kraju rasprave, odbornici su sa 20 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ doneli Odluku o prenameni kulture na parceli br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac.
U nastavku sednice, bez veći rasprava odbornici SO-e su većinom glasova doneli
Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine
Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Stará Ľubovňa, Slovačka Republika i Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
 Sednica SO-e je nastavljena razmatranjem 7. tačke pod a. i b. Pošto je odbornik Radomir Zotović odmah na početku ove tačke istakao primedbu, da odbornicima nije dostavljen zapisnik sa sednice Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, gde se odlučivalo o tome koji od kandidata za direktora TOO odgovara uslovima javnog konkursa, napravljena je pauza u radu Skupštine (od 13,35 do 13,49 časova), kako bi se pripremio navedeni materijal za odbornike. Sednica SO-e je nastavljena sa kvorumom od ukupno 17 odbornika.
 U dužoj objedinjenoj raspravi, koja je vođena povodom ove tačke dnevnog reda učestvovali su: Radomir Zotović, Jan Hansman, zamenik predsednika opštine, Karol Werle, Jaroslav Popović, Miloš Jojić, Pavel Marčok, Spasoje Prodanov, Pavel Topoljski, Juraj Červenak i Jan Bohuš.
 Zbog toga, što je u toku ove tačke došlo do smanjenja broja odbornika u sali za sastanke (ukupno je ostalo samo 15 odbornika), predsednik SO-e je u skladu sa članom 125. stav 2. Poslovnika SO-e Bački Petrovac odložio sednicu Skupštine za 30.09.2011. godine, sa početkom u 14,00 časova.
 Nastavak XXXVIII sednice SO-e je realizovan dana 30.09.2011. godine, sa početkom u 14,13 časova i to objedinjenom kraćom raspravom o obe podtačke. Nakon rasprave sa 16 glasova „ZA“ od funkcije direktorke Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac je razrešena Ljuboslava Štrba, organizator kulturnih aktivnosti iz Bačkog Petrovca zbog isteka mandata na koji je izabrana a za v.d. direktora TOO Bački Petrovac je imenovan Jaroslav Martinko, preduzetnik iz Bačkog Petrovca, na period ne duži od šest meseci.
 I pod 8. tačkom dnevnog reda vođena je objedinjena rasprava a nakon uvodnih reči koje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac.
 U kraćoj diskusiji povodom ove tačke učestvovali su odbornici Radomir Zotović i Miloš Jojić a nakon toga sa 14 glasova „ZA“ i 3 „PROTIV“ od funkcije v.d. upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ razrešen je mr. Pavel Čanji, profesor likovne umetnosti iz Kulpina, zbog isteka mandata na koji je izabran a na ovu funkciju za v.d. upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ imenovana je Janja Urbanček-Fejzulahi iz Bačkog Petrovca, na period ne duži od godinu dana.
Što se tiče Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2010/2011 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac, isti je usvojen bez dodatnih obrazloženja i rasprave odbornika SO-e. Takođe, bez rasprave i dodatnih obrazloženja je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2011/2012 godinu.
Nakon kraćeg obrazlaganja odbnornika Pavela Križana, predsednika Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac sa 20 glasova „ZA“ je doneta Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2011. odinu dr. Alžbeti Danko, lekaru specijalisti-pedijatru, penzionerki iz Bačkog Petrovca. Sa 19 glasova „ZA“ doneta je odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu Štefanu Turanu, penzioneru iz Bačkog Petrovca i Zoranu Lakiću, predsedniku Ekološkog pokreta Maglić.
 Na kraju sednice SO-e svoja odbornička pitanja i predloge su dali: Miloš Jojić, Radomir Zotović, Ondrej Koroš, Pavel Marčok, Ana Boldocki-Ilić i Siniša Stanivuk.
 XXXVIII sednica SO-e Bački Petrovac je zaključena u 15,41 časova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика