XIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Dnevni red 13. zasedanja Skupštine opštine Bački Petrovac usvojen je sa 19. tačaka.
Odbornici su na osnovu ovih tačaka dnevnog reda doneli sledeća akta:
1. Doneli su Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac (Jan Sabo), na osnovu podnete pismene ostavke,
2. Izabrali su novog predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac (Miroslav Pucovski),
3. Usvojili su Statute mesnih zajednica Oštine Bački Petrovac i to:
a. Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,
b. Statut Mesne zajednice Kulpin,
c. Statut Mesne zajednice Maglić,
d. Statut Mesne zajednice Gložan,
4. Doneli su Odluku o izmeni Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u    Opštini Bački Petrovac,
5. a. Doneli su Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
   b. Doneli su Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac (izabrana je dosadašnja direktorica biblioteke Jarmila Stojimirović),
6. Doneli su Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Skupštinu d.     o. o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Businness & Innovation centre Backi Petrovac“,

7.  a. Doneli su Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora (predstavnika roditelja) u Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
    b. Doneli su Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora (predstavnika roditelja) u Gimnaziji „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
8. a. Doneli su Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
   b. Doneli su Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
9. Doneli su Odluku o sprovođenju komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k. o. Bački Petrovac,
10. Doneli su Odluku o sprovođenju komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k. o. Kulpin,
11. Doneli su Odluku o izradi Plana industrijske zone u naselju Maglić,
12. Usvojili su Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u Opštini Bački Petrovac, za period 2009 – 2013,
13. Doneli su Rešenje o izboru dva člana Saveta za mlade,
14. Usvojili su Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2009 – 2012,
15. Prihvatili su Izveštaj o realizaciji projekta „Uvođenje rodne analize u budžet Opštine Bački petrovac“,
16. Usvojili su Informaciju o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma i rada kulturno-umetničkih društava u 2008. godini,
17. Usvojili su Informaciju o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2008. godini,
18. a. Usvojili su predlog za smenu direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Biljane Drakulić,
18. b. Nisu usvojili predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Katarine Labat.
Sednica Skupštine opštine je završena sa 19. tačkom tj. sa odborničkim pitanjima i predlozima.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика