XXIX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Na dnevnom redu ove sednice Skupštine opštine bilo je 11. tačaka o kojima se razmatralo sa sledećim zaključcima:
1. Izbor predsednika Skupštine opštine
 - Izabran je Dipl.ing. Juraj Červenak, odbornik iz Gložana.
2.a. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu
 - Odluka je usvojena.
2.b. Donošenje Odluke o rasporedu viška prihoda po završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu
 - Odluka je usvojena.
3. Donošenje Prostornog plana Opštine Bački Petrovac
 - Prostorni plan opštine je usvojen.
4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta
 - Odluka je doneta.
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac
 -   Odluka je doneta.
6.a. Donošenje Odluke o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
6.b. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene priključka na javnu kanalizaciju u naseljenim mestima Bački Petrovac i Kulpin
 - Usvojen je predlog predsednik opštine da cena priključka za domaćinstvo bude 240 € a cena za preduzeća i ustanove 300€.
7. Izveštaj o realizaciji projekta uređenja atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac
 - izveštaj je podneo direktor Direkcije za građevinsko zemljište.
8.a. Donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (Radmila Petrović – predstavnik zaposlenih)
 - doneto je Rešenje o razrešenju.
8.b. Donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (predstavnik zaposlenih)
 - Imenovana je Anna Čipkarova.
9. Razmatranje predloga te donošenje Protokola o postupku primopredaje dužnosti i službenih akata
 - Usvojen je predloženi protokol.
10. Informacija o razrešenju pitanja međusobnih potraživanja komunalnih firmi JKP „Progres“ Bački Petrovac i d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan
 - Usvojena je i informacija.
11. Izveštaj o izvršenju prolećne setve u 2007. godini
 - Podnet je izveštaj. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика