XXVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Skupstina Prvi deo XXVI sednice SO – e Bački Petrovac održan je u utorak 20. februara 2007. godine, a dnevni red je usvojen sa dvadesetdve tačke. Na pomenutoj sednici odbornici su postavili mnoštvo odborničkih pitanja, a obrađene su svega tri tačke dnevnog reda:
  1. Razmatranje predloga Saveta za Međunacionalne odnose u vezi izgreda (tuče) koji se desio u Bačkom Petrovcu dana 17.12.2006. godine;
U okviru ove tačke predložene su dopune već ponuđenih zaključaka Saveta za međunacionalne odnose, te je zajedno sa pomenutim izmenama i dopunama predlog jednoglasno usvojen.
           2. Izveštaj o stanju vodovoda i kanalizacije u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac (naseljeno mesto Bački Petrovac, Kulpin, Maglić i Gložan);
Pomenuti izveštaj je jednoglasno usvojen.
           3. Donošenje plana opšteg uređenja naselja Gložan
Predloženi plan je usvojen većinom glasova.
XXVI sednica SO – e Bački Petrovac je nastavljena je u ponedeljak 26. februara.
četvrtom tačkom dnevnog reda koja je glasila:
           4. Donošenje Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2007. godini.
Odluka je doneta jednoglasno.
           5. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na budžet Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu.
Rešenje je doneto jednoglasno.
           6. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu;
Rešenje su usvojili svi odbornici SO -e.
           7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac;
Rešenje je doneto jednoglasno.
           8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007.
Za Rešenje su glasali svi odbornici.
           9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje za 2007. godinu;
Predloženo Rešenje je usvojeno jednoglasno.
           10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP ’’Progres’’ Bački Petrovac;
Rešenje je doneto jednoglasno.
           11. Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Predloženi Izveštaj su usvojili svi odbornici.
           12. Izveštaj o radu Opštinskog javnog prvobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Izveštaj je usvojen jednoglasno.
           13. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Zdravstven ustanove Dom zdravlja ’’BAČKI PETROVAC’’ Bački Petrovac;
Predloženo Rešenje je doneto jednoglasno.
           14. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća ’’ALMA MONS’’ d.o.o. Novi Sad;
Rešenje je usvojeno jednoglasno.
           15. Donošenje Rešenja:
a) o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove ’’SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO’’ u Bačkom Petrovcu;
            b) o imenovanju upravnika  Ustanove ’’SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO’’ u Bačkom Petrovcu;
Oba rešenja su doneta jednoglasno.
           16. Donošenje Zaključka o predlogu zamene zamenika predsednika Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;
Za predloženi Zaključak su glasali svi odbornici.
           17. Donošenje Rešenja:
            a) o razrešenju člana Opštinskog veća – dipl. ing. Mihala Palenkaša iz Bačkog Petrovca, zbog podnete ostavke;
Rešenje je jednoglasno prihvaćeno.
            b) o imenovanju novog člana Opštinskog veća – dipl. ing. Miškovicove Viere iz Gložana;
Većinom glasova Rešenje je usvojeno.
           18. Donošenje Rešenja o imenovanju:
            a) pet članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
            b) tri člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
Predloženo Rešenje pod a) je doneto jednoglasno, a pod b) sa jednim uzdržanim glasom.
           19. a) Donošenje Rešenja o razrešenju članova privremenog Upravnog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
            b) Donošenje Rešenja o imenovanju pet članova Upravnog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
            c) Donošenje Rešenja o imenovanju tri člana Nadzornog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
Za Rešenje o razrešenju članova privremenog Upravnog odbora su glasali svi odbornici dok su ostala dva Rešenja usvojena većinom glasova.     
           20. Donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić;
            Rešenje je doneto jednoglasno.
           21. a) Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Informativni centar ’’Báčsky Petrovec’’ Bački Petrovac,
           b)  Rešenje o imenovanju v.d. direktora  Ustanove Informativni centar ’’Báčsky Petrovec’’ Bački Petrovac;
           Rešenje pod a) je usvojeno jednoglasno, dok je Rešenje pod b) usvojeno većinom glasova.
            22.  Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra ’’Fruška Gora’’ od 15.04. do 15.10.2006. godine.
Izveštaj je usvojen većinom glasova.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика