XXVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

XXVII sednica skupstine Prvi deo XXVII sednice SO – e Bački Petrovac održan je 27. marta tekuće godine, a dnevni red je usvojen sa osamnaest tačaka. Nakon odborničkih pitanja usledila je i prva tačka dnevnog reda koja je glasila:
 1. Donošenje Plana opšteg uređenja naselja Kulpin;
Predloženi Plan je prihvaćen većinom glasova.
      2. Donošenje Plana opšteg uređenja naselja Maglić;
Predloženi Plan je usvojen jednoglasno.
      3.  Razmatranje predloga te donošenje Programa rada SO – e Bački Petrovac za 2007. godinu;
V ećinom glasova predloženi Program je usvojen.
      4. a) Donošenje Odluke o prihvatanju Pisma o namerama Opština o zajedničkom upravljanju otpadom i načelnog Plana aktivnosti na uspostavljanju regionalnog sistema upravljanja otpadom;
Predložena Odluka je jednoglasno prihvaćena.
b) Donošenje Rešenja o imenovanju predstavnika opštine Bački Petrovac u radni tim za realizaciju aktivnosti na uspostavljanju regionalnog sistema upravljanja otpadom;
Odbornici su jednoglasno usvojili ponuđeno Rešenje.
      5. Odluka o obavljanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Odbornici su predloženu Odluku usvojili većinom glasova.
      6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
U okviru ove tačke dnevnog reda podnet je amandman od strane odbrnika Pavela Marčoka, koji je glasio: Član 10. Lokalne komunalne takse po pojedinim tarifnim brojevima mogu se utvrditi u različitoj visini po zonama u kojima se nalaze objekti, površine, odnosno predmeti ili vrše usluge i to:
I zona .......... naseljeno mesto Bački Petrovac,
II zona ..........naseljena mesta Gložan, Kulpin, Maglić (sa mogućnošću da se i u Bačkom Petrovcu utvrdi ova zona).Većinom glasova predloženi amandman je usvojen.Takođe, predložena Odluka zajedno sa navedenim amandmanom višeglasno je usvojena.
      7. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu JKP ''PROGRES'' Bački Petrovac za 2006. godinu;
Izveštaj je jednoglasno prihvaćen.
b) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju JKP ''PROGRES'' Bački Petrovac za 2006. godinu;
I za ovaj Izveštaj su glasali svi odbornici.
      8. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu DP za KSP ''KOMUNALAC'' Maglić za 2006. godinu;
Izveštaj je jednoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja DP za KSP ''KOMUNALAC'' Maglić za 2006. godinu;
Finansijski izveštaj je jednoglasno prihvaćen.
c) Razmatranje i usvajanje Programa rada DP za KSP ''KOMUNALAC'' Maglić za 2007. godinu;
Predloženi Program rada je jednoglasno usvojen.
d) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana DP za KSP ''KOMUNALAC'' Maglić za 2007. godinu;
Finansijski plan je jednoglasno usvojen.
      9. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu d.o.o. ''GLOAKVALIS'' za komunalne delatnosti, Gložan za 2006. godinu;
Izveštaj o radu je jednoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja d.o.o. ''GLOAKVALIS'' za komunalne delatnosti, Gložan za 2006. godinu;
Za Finansijski izveštaj su glasali svi odbornici.
c) Razmatranje i usvajanje Programa rada d.o.o. ''GLOAKVALIS'' za komunalne delatnosti, Gložan za 2007. godinu;
Predloženi Program rada je jednoglasno usvojen.
d) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana d.o.o. ''GLOAKVALIS'' za komunalne delatnosti, Gložan za 2007. godinu;
Finansijski plan je jednoglasno prihvaćen.
      10. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Ustanove '' SLOVENSKÉ VOJVODINSK É DIVADLO '' iz Bačkog Petrovca za 2006. godinu;
R azmatrani Izveštaj o radu je jednoglasno prihvaćen.
b) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Ustanove '' SLOVENSKÉ VOJVODINSK É DIVADLO '' iz Bačkog Petrovca za 2006. godinu;
Finansijski izveštaj je jednoglasno usvojen.
c) Razmatranje i usvajanje Plana rada Ustanove '' SLOVENSKÉ VOJVODINSK É DIVADLO '' iz Bačkog Petrovca za 2007. godinu;
Plan rada je jednoglasno usvojen.
d) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Ustanove '' SLOVENSKÉ VOJVODINSK É DIVADLO '' iz Bačkog Petrovca za 2007. godinu;
Finansijski plan je jednoglasno prihvaćen.
      11. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Biblioteke ''ŠTEFAN HOMOLA'' u Bačkom Petrovcu u 2006. godini;
Izveštaj o radu Biblioteke je jednoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Biblioteke ''ŠTEFAN HOMOLA'' u Bačkom Petrovcu u 2006. godini;
Izveštaj o finansijskom poslovanju je jednoglasno prihvaćen.
c) Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Biblioteke ''ŠTEFAN HOMOLA'' u Bačkom Petrovcu u 2007. godini;
Plan i program rada Biblioteke je jednoglasno prihvaćen.
d) Razmatranje i usvajanje Plana troškova za 2007. godinu za Biblioteku ''ŠTEFAN HOMOLA'' u Bačkom Petrovcu;
Za Plan troškova za 2007. godinu su glasali svi odbornici.

Nastavak zasedanja XXVII sednice SO –e Bački Petrovac usledio je 2. aprila. Na dnevnom redu je bila dvanaesta tačka koja je glasila:
      12. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu Informativnog centra ''Báčsky Petrovec'' u Bačkom Petrovcu u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine;
Razmatrani Izveštaj je jenoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje predloga Finansijskog plana Informativnog centra ''Báčsky Petrovec'' u Bačkom Petrovcu za 2007. godinu;
Finansijski plan je prihvaćen jednoglasno.
      13. a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja ''BAČKI PETROVAC'' Bački Petrovac za period I – XII 2006. godine;
Izveštaj o radu Zdravstvene ustanove je jednoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje Informacije o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja '' Bački Petrovac za 2006. godinu;
Informacija o finansijskom poslovanju je jednoglasno prihvaćena.
c) Razmatranje i usvajanje Plana rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja ''BAČKI PETROVAC'' Bački Petrovac za 2007. godinu;
Predloženi Plan rada odbornici su jednoglasno prihvatili.
d) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlja ''BAČKI PETROVAC'' Bački Petrovac za 2007. godinu;
Finansijski plan je jednoglasno usvojen.
      14. a) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Izveštaj o radu CZSR je jednoglasno usvojen.
b) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Finansijski izveštaj odbornici su jednoglasno usvojili.
c) Razmatranje i usvajanje Programa rada centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2007. godinu;
Program rada CZSR jednoglasno je prihvaćen.
d) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2007. godinu
Razmatrani Finansijski plan usvojen je jednoglasno.
     15. a) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac u 2006. godini;
Predložena Informacija o radu Direkcije je jednoglasno usvojena.
b) Razmatranje i usvajanje Informacije o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac u 2006. godini; \
Ova Informacija je jednoglasno usvojena.
      16. Donošenje Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić;
Imenovani član Komisije Juraj Palenkaš, ispred učesnika komasacije iz Bačkog Petrovca, izabran je jednoglasno.
      17. Rešenje o razrešenju dužnosti člana Upravnog odbora JKP ''Progres'' Bački Petrovac Jaroslava Jagoša iz Kulpina;
Predloženo rešenje je jednoglasno prihvaćeno.
      18. a) Rešenje o razrešenju v.d. direktora Ustanove Informativni centar ''Báčsky Petrovec'' Bački Petrovac;
Predloženo Rešenje jednoglasno je prihvaćeno.
b) Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove Informativni centar ''Báčsky Petrovec'' Bački Petrovac;
Imenovani za v.d. direktora Jan Hansman, profesor fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca izabran je na ovu funkciju u trajanju od jedne godine većinom glasova. Sedamnaest odbornika je glasalo za, dok su dva bila uzdržana.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика