Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

ImageU prvom delu zasedanja Skupštine opštine usvojeni su zapisnici sa 34. i 35. sednice SO-e i dnevni red za 36. sednicu sa izmenama. O tačkama dnevnog reda dnevnog reda donete su sledeće odluke:

  1. Usvojen je Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
  2. Usvojena je Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2008. do 31.03.2013. i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
  3. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
  4. Nije usvojen predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima a odnosi se na ukidanje finansiranja higijeničarske službe,
  5. Usvojen je Program izgradnje komunalnih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu,
  6. Usvojen je Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2008. godinu sa izmenama koje se odnose na uvrstavanje finansiranja higijeničarske službe,
  7. Usvojen je Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2008. godinu,
  8. Usvojen je Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređenja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2008. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
  9. Usvojen je Finansijski plan za 2008. godinu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.

Nastavak sednice će biti u ponedeljak 18. februara 2008. godine sa početkom u 17,00 časova.