Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

OBAVEŠTENјE o podnetom zahtevu za odlučnvanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
Nosnlac projekta „ Telekom Srbija "a.d - Beograda ,ulnca Takovska
br. 2 , je podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonnje na lokaciji „NSU271,NS0271-GJ10ŽAN- SILOS"- na životnu sredinu , čija realizacija se planira na kat. parceli broj: 734/6, KO Gložan, opštiia Bački Petrovac,ulica Masarikova bb.

Preuzimanje

OBAVEŠTENJE_o_podnetom_zahtevu_za_Gložan_Telekom_Srbija_ad.pdf