Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 13/16), dana 23. 11. 2016.godine, raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENјE NEPOKRETNOSTI  IZ JAVNE SVOJINE

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC U POSTUPKU JAVNOG NADMETANјA-LICITACIJE

 

1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, u postupku javnog nadmetanja-licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Red.br.

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Adresa nepokretnosti Površina nepokretnosti koja se otuđuje Početna cena
1.

Dvosoban stan br.11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 57,49  m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9  upisan u zknj ul br 7048/11  KO Bački Petrovac sagr na parc br

1861,

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2 15.722 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
2.

Dvosoban stan  br. 7 na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 18 u površini od 5,20 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/7 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861, koji koristi zakpac na osnovu ugovoa o zakupu,

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2 15.722 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
3.

Dvosoban stan  br. 6  na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 10 u površini od 5,00 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/6 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861, koji koristi zakpac na osnovu ugovoa o zakupu

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2 15.722 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
4.

Dvosoban stan  br. 5  na prvom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 53,65 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 13 u površini od 5,20 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/5 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861, koji koristi zakpac na osnovu ugovora o zakupu

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB, br.7-9

53,65 m2 14.628  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
5.

Dvosoban stan  br. 1  u prizemlјu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 52,15 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 14 u površini od 6,00 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/1 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861,

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB, br.7-9

52,15 m2 14.261  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate
6.

Jednosoban stan br 9 na prvom  spratu  sa ulaza 2 koji se sastoji od prostorija označenih br 1-3 u površini od 24,93 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 11 u površini od 10,07 m2 u  stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 3 sagr na parc br 1863, upisan u zknj ul br 4425/14 KO Bački Petrovac koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakpu,

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB, br.3

24,93 m2 6.818  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
7.

Dvosoban stan br 1  u prizemlјu   sa ulaza 2 koji se sastoji od prostorija označenih br 1-8 u površini od 54,88 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 4 u površini od 14,99 m2 u  stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 3 sagr na parc br 1863 upisan u zknj ul br 4425/6 KO Bački Petrovac,koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu,

Bački Petrovac,
ul.14.VUSB, br.3

54.88 m2 15.008  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
8.

Trosobn stan br 1  na prvom spratu    koji se sastoji od prostorija označenih br 1-11 u površini od 74,72 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 1 u površini od 11,20 m2 u  stambenoj zgradi u ul M.Tita br 6 sagr na parc br 8,upisan u zknj ul br 8866/2 KO Bački Petrovac,za koji je u toku postupak evikcije  (iselјenja),

Bački Petrovac,
ul.M.Tita br.6

74,72 m2 20.434  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
9.

Trosobn stan br 2  na prvom spratu    koji se sastoji od prostorija označenih br 1-11 u površini od 75,86 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 2 u površini od 08,10 m2 u  stambenoj zgradi u ul M.Tita br 6 sagr na parc br 8,upisan u zknj ul br 8866/3 KO Bački Petrovac,koji koristi zakupac na osnovu ugovora zakupu,

Bački Petrovac,
ul.M.Tita br.6

75,86 m2 20.745  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
10.

Trosobn stan br 3  na drugom spratu    koji se sastoji od prostorija označenih br 1-11 u površini od 74,72 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 3 u površini od 08,10 m2 u  stambenoj zgradi u ul M.Tita br 6 sagr na parc br 8 upisan u zknj ul br 8866/4 KO Bački Petrovac, koji koristi zakupac na osnovu ugovora o zakupu,

Bački Petrovac,
ul.M.Tita br.6

74,72 m2 20.434  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
11.

Dvosoban stan  br. 1 na prvom spratu  u površini od 60,71 m2  u dvospratnoj stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu ul.  Masarikova 12 ,  sa pripadajućom prostorijom-ostavom u pomoćnom objektu u dvorištu sagr na parc br 827, upisan u zknj ul br 9649/2 KO Bački Petrovac

Bački Petrovac,
ul.Masarikova, br.12
60,71 m2 16.602  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
12. Trosoban stan  br. 2 na  pizemlјu u površini od 67,44 m2    sa pripadajućim prostorijama-ostavom u dvorištu u stambenoj zgradi u Gložanu u  ul.Maršala Tita br 96 sagr na parc br 1170, upisan u listu nepokretnosti  br 2451 KO Gložan, za koji je u toku postupak evikcije (iselјenja),

Gložan,

Ul.Maršala Tita br.96

67,44 m2 18.443  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate
13. Dvosoban stan  br. 7 na  drugom spratu u površini od 54,72 m2    sa pripadajućim prostorijama-ostavom u dvorištu u stambenoj zgradi u Gložanu u  ul.Maršala Tita br 96 sagr na parc br 1170, upisan u listu nepokretnosti  br 2451 KO Gložan

Gložan,

Ul.Maršala Tita br.96

54,72 m2 14.964  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

 

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Ana Kovačević Kunčak, telefon:  021/780-378, lokal 8.

3. Ponuđeni iznos cene za otuđenu  nepokretnost mora biti izražen u evrima  i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 50 evra. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja Ugovora o pribavlјanju nepokretnosti u svojinu.

4. Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti u javnoj svojini, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

5. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Nepokretnost u javnoj svojini se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.

6. Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

7. Prijave se podnose za svaku nepokretnost posebno.

8.  Prijava za javno nadmetanje za svaku nepokretnost mora da sadrži:

  1. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
  2. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
  3. Redni broj nepokretnosti koja se licitira označen u Oglasu.

9.  Uz prijavu za javno nadmetanje se dostavlјa:

  1. dokaz o uplaćenom depozitu u vsini 20% od početne cene koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-776804-44 poziv na broj   97  59-207   Uplata depozita,

  2. uredno ovlašćenje za zastupanje,

  3. fotokopija lične karte za fizička lica,

  4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.

  5. Dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze preme budžetu Opštine Bački Petrovac.

 

  10. Adresa za dostavlјanje : Učesnik u postupku svoju prijavu dostavlјa u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  prijavi za pribavlјanje nepokretnosti iz javne svojine u postupaku javnog nadmetanja i vidnom napomenom „ NE OTVARATI. Prijava se šalјe poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlјu zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac

 

11. Rok za podnošenje prijava: je 30 dana od dana oglašavanja, odnosno do 26.12. 2016. godine do 12:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno nepotpuna prijava će se odbaciti.

 

12. Javno nadmetanje-licitacija prijavlјenih kandidata će se sprovesti 27. 12. 2016. godine, u Velikoj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 10:00 časova.

Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

 

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač -učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenom oglasom, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o pribavlјanju nepokretnosti u svojinu ne pristupi  zaklјučenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

 

14. Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti na Web-stranici Opštine Bački Petrovac dana 25.11. 2016. godine i u dnevnom listu „Dnevnik“.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE  

Milan Anušjak s.r.

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi