JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 112-174/2022-0101
Dana: 18.10.2022.g.
U Bačkom Petrovcu
 

Na osnovu člana 124. stav 4. Zakona o socijalnoj zaštiti ( „ Službeni glasnik RS „ br. 24/2011 ) i člana 20. Statuta Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Odluke Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac od dana 18.10.2022. godine, raspisuje se :

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

I

 

Raspisuje se konkurs za imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na mandatni period od 4 ( četiri ) godine .

II

Za direktora Centra može biti imenovan :

 • Državlјanin Republike Srbije ,
 • Koji je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena ( master akademske studije , specijalnističke akademske studije , specijalnističke strukovne studije ) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski odnosno stručni naziv u oblasti pravnih , ekonomskih , psiholoških , pedagoških i andragiških i socioloških nauka , odnosno stručni naziv diplomirani socijalni radnik,
 • Da ima najmanje 5 ( pet ) godina radnog iskustva u struci ,
 • Da poseduje organizatorske sposobnosti ,
 • Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u državnim organima .

Potrebna dokumentacija :

 • Prijavu, svojeručno potpisanu, sa radnom biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu
 • Kopija ili očitana lična karta
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original
 • Uverenje o državlјanstvu – original ne stariji od 6 ( šest ) meseci
 • Uverenje odnosno diploma o stečenom obrazovanju -overena fotokopija (rešenje o priznavanju strane diplome po potrebi)
 • Uverenje o radnom iskustvu u struci koja odgovara zvanju potrebnom za obalјanje poslova direktora Centra za socijalni rad,
 • Uverenje da nije osuđivan ,
 • Uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podnet zahtev za sprovođenje istrage ili određenih istražnih radnji , da nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

III

 

Uz dokaze o ispunjenosti uslova konkursa kandidat je dužan da podnese Program rada za mandatni period za koji se vrši izbor .

IV

 

Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest )  dana od dana objavlјivanja konkursa.

Neblagovremene, nepotpune i nejasne prijave neće se uzeti u razmatranje . Neblagovremene, nerazumlјive i prijave bez priloženih dokaza koji se traže u ovom konkursu, biće odbačene zaklјučkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

V

 

Konkurs će se objaviti u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „ Poslovi „, na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje u Bačkom Petrovcu, na veb stranici opštine Bački Petrovac.

VI

 

Pismene prijave i radnu biografiju (curriculum vitae)  sa potrebnom dokumenacijom , u zatvorenoj koverti, sa naznakon „ Za konkurs za imenovanje direktora „ slati na adresu : Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac, ul. Narodne Revolucije br. 7, 21470 Bački Petrovc ili lično dostaviti u prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac radnim danima od 07:00 do 15:00 časova , u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za konkurs za imenovanje direktora „ ul. Narodne Revolucije br. 7 , 21470 Bački Petrovac.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Centra za socijalni rad opštine
                      Bački Petrovac
Bojana Ilišević
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика