Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

procedura kretanje

Građanin se obraća zahtevom za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave u mestu u  kojem živi.

Jedinica lokalne samouprave će odrediti kome i na koji način se podnosi zahtev i dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva.

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave popunjava tabelu sledećim podacima: ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, jedinstveni matični broj tog lica, ime, prezime i adresa korisnika usluge, vrstu usluge koju lice pruža (pomoć u kući - usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent, ili broj sudske odluke kojim je uređeno viđenje deteta i roditelja, mesec, dan, čas i relaciju kretanja).

Za tačnost podataka koje jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorni su gradonačelnici/predsednici opština, odnosno, druga ovlašćena lica.

Popunjenu tabelu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje tabelu ažurira, i dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe. 

Potvrda mora imati jedinstveni izgled u svim jedinicama lokalnih samouprava i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Svaka zloupotreba u vezi sa korišćenjem potvrde, sankcioniše se u skladu sa zakonom.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize