Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 10
24 decembraa 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

114. - Odluka o donošenju Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020 - 2027,

115. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

116. - Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru,

117. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

118. - Odluka o osnivanju d.o.o. „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac“,

119. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2020-2022. godine Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

120. - Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2020, 2021. i 2022. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

121. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

122. - Rešenje o razrešenju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

123. - Rešenje o imenovanju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

124. - Rešenje o prestanku funkcije članova, odnosno zamenika članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

125. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/249-2019,

126. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-1/250- 2019,

127. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-1/251- 2019,

128. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/277- 2019,

129. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/278- 2019,

130. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/279- 2019,

131. - Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda
za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

132. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

133. - Pravilnik o radu.

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 10 - 2019