Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 2
21. marta 2018.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

4. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima,

7. - Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

8. - Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2018. godinu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2018. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji operativni plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu,

17. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu,

18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu,

19. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

20. - Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove,

21. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

22. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

23. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

25. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/30-2018,

27. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

 

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žalbene komisije.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 2 - 2018.