Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5
21. juna 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac,

54. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

55. - Odluka o mreži javnih osnovnih škola,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

56. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

57. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/103-2019,

59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/104-2019,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/105-2019,

61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/106-2019,

62. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/107-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 5 - 2019