Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 9, 
30. decembra 2015
 
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

128. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,
129. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
130. - Odluka o uređenju javnih površina opštine,
131. - Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou,
132. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2016. godinu,
133. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2016. godinu,
134. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
135. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
136. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
137. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
138. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
139. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

140. - Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
141. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o imenovanju članova radne grupe za izradu Strategije sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2015-2020. godine,
142. - Rešenje o promeni aproprijacije,
143. - Rešenje o osnivanju Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
144. - Rešenje o oslobađanju od plaćanja lokalne komunalne takse za 2015. i 2016. godinu,
145. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/311- 2015,
146. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/312- 2015,
147. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/313- 2015,
148. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/314- 2015,
149. - Rešenje o prvim izmenama Rešenja o sufinansiranju programa koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
150. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.


Preuzmite ovde: