Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 11, 27. septembra 2013
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
152. - Program sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnim nepogodama,
153. - Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 -2020,
154. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
155. - Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
156. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
157. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za KSP „Komunalac“ Maglić,
158. - Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, 
159. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
160. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
161. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, 
162. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
163. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
164. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, 
165. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2013/2014 godinu,
166. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti 
Opštine Bački Petrovac,
167. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
168. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“, Maglić,
169. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
170. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove“Progres“ Bački Petrovac,
171. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove “Progres“ Bački Petrovac,
172. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
173. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
174. - Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,
175. - Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Maglić,
176. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
177. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
178. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
179. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
180. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za primopredaju dužnosti, 
181. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za primopredaju dužnosti, 
182. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
184. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
185. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
186. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu,


II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
187. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2013. – 2017. godine,
188. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2013. – 2017. godine,


III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
189. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/230- 2013,
190. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/234- 2013,
191. - Rešenje o promeni aproprijacije,


IV KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA O PREDLOGU ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE GLOŽAN
192. - Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma.

Preuzmite ovde: