Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 4, 14. maj 2014
SADRŽAJ 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija,
21. - Odluka o prvom rebalansu` budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
22. - Odluka o angažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
23. - Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
24. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
25. - Odluka o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda,
26. - Odluka o pokretanju postupka za osnivanje udruženja „Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade“, u saradnji sa drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji,
27. - Rešenje o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
28. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
29. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
30. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Bački Petrovac, 
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2014. godinu, 
36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Maglić,
38. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2014. godinu, 
39. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za rodnu ravnopravnost,
40. - Rešenje o izboru novog člana Saveta za rodnu ravnopravnost, 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

41. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4-32/1- 2014,
42. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4-32/2- 2014,
43. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/77- 2014,
44. - Rešenje o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,
45. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa i aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje sprovode NVO,
46. - Rešenje o sufinansiranju programa koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa zakonom o sportu,
47. - Rešenje o raspodeli sredstava namenjenih sufinansiranju manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine,
48. - Rešenje o imenovanju predstavnika roditelja za članove Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac,
49. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
 
III. OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE  I INSPEKCIJSKE POSLOVE

50. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Gložan,

IV. MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

51. - Odluka o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Maglić.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.4 - 2014