Službeni list br.6 - 2013

Broj 6, 1. jula 2013
SADRŽAJ
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

88. – Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
89. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac,
90. - Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
91. - Odluka o načinu i uslovima regresiranja troškova boravke dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,
92. - Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac,
93. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
94. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
95. - Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
96. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
97. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
98. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
99. - Rešenje o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
100. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu,
101. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu,
102. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2013. godinu,
103. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednica Bački Petrovac za 2013. godinu,
105. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednica Gložan za 2013. godinu,
106. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednica Kulpin za 2013. godinu,
107. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednica Maglić za 2013. godinu,

 II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

108. - Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac,
109. - Rešenje o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja u oblasti sporta,
110. - Rešenje o sufinansiranju programa i aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja u oblasti kulture,
111. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/127- 2013,
112. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/135- 2013,
113. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/173- 2013,
114. - Rešenje o dopunama Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

115. - Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete nastale od grada i poplava na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

IV. KOMISIJA ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICAMA IZBEGLICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

116. - Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika pomoći i načinu rada Komisije za pružanje pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica.
 
Preuzmite ovde:

Službeni list br.6 - 2013  

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика