Službeni list br.8 - 2013

Broj 8, 30. jula 2013
SADRŽAJ
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

119. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,  
120. -  Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za  područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do  30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja  građana o samodoprinosu sa Programom izvora, namene i  načina obezbeđivanja sredstava samodoprinosa koji se uvodi za  područje Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do  30.09.2018. godine,
121. -  Odluka o raspisivanju referenduma za područje Mesne zajednice Gložan,
122. -  Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, 
123. -  Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, 
124. -  Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
125. -  Odluka o osnovnim kriterijumima za dodelu nagrade Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac, 
126. -  Rešenje o imenovanju članova Komisije za imenovanja Skupštine  opštine Bački Petrovac,
127. -  Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Direkcije za  građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti  Opštine Bački Petrovac,
128. -  Rešenje o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog  preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
129. -  Rešenje o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog  preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
130. -  Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za  izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
131. -  Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP  „Komunalac“ Maglić,
132. -  Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne  i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
133. -  Rešenje o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na  području Mesne zajednice Gložan,
134. -  Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u  Bačkom Petrovcu, 
135. -  Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u  Bačkom Petrovcu,
136. -  Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan  Homola“ u Bačkom Petrovcu,
137. -  Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke  „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, 


 II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
138. -  Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja  bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački  Petrovac za 2013. godinu,
139. -  Pravilnik o utvrđivanju merila za imenovanje direktora javnih  preduzeća,
140. -  Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za  mlade za period 2014 - 2019. godine,
141. - Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za  sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac,

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
142. -  Pravilnik o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta u  Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
143. -  Pravilnik o dopuni Pravilnika o ocenjivanju i napredovanju  službenika u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.


V KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE REFERENDUMA O PREDLOGU ODLUKE O UVOĐENjU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE MAGLIĆ
144. - Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma.
 
Preuzmite ovde:

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика