Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 2
06. marta 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

3. - Program rada Skupštine opštine Bački petrovac za 2019. godinu,

4. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

5. - Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac,

6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu,

7. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

8. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/281-2018,

10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/282-2018,

11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283-2018,

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2018,

13. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/286-2018,

14. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/287-2018,

15. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/43-2019,

16. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/44-2019,

17. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu,

19. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2 2019