Konkursi

 

 

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISAO JE KONKURS YA DODELU KREDITA ZA: 

- podizanje višegodišnjih zasada autohtonih sorti vinove loze u 2007.godini -

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do 31.08.2007.godine. 

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu ili u Lokalnoj kancelariji Fonda za razvoj AP Vojvodine u zgradi Opštine Bački Petrovac ul. Kolarova 6.

 

Odeljenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove
opštine Bački Petrovac

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 17. тачка 16. Статута Фонда за развој АП Војводине
Управни одбор Фонда расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2007. ГОДИНИ

 

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Основни циљеви доделе средстава су подстицање привредне активности, ефикасности и ефективности пословања субјеката у области привреде, а у складу са Програмом привредног развоја АП Војводине.

 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

По овом конкурсу кредити ће се додељивати:

2.1. У области производње и услуга
            за набавку основних средстава – опреме и лиценцних права
Право учешћа имају предузетници и мала и средња предузећа са већинским приватним капиталом, са седиштем на територији АП Војводине, који послују у периоду дужем од три године.

2.2. У области пољопривреде 
за набавку пољопривредне опреме и механизације, система за наводњавање, набавку основног стада и матичног јата, опреме за заштићени простор и за набавку опреме при реализацији програма производње здраве хране.
Право учешћа имају мала и средња предузећа са већинским приватним капиталом и земљорадничке задруге које поседују задружну својину (сагласно члану 49 Закона о задругама), са седиштем на територији АП Војводине, који послују у периоду дужем од три године.

2.3.  У области туризма
за доградњу, адаптацију и опремање туристичких објеката, осим искључиво угоститељских објеката и за изградњу пратећих објеката у циљу обогаћења туристичке понуде.
Право учешћа имају предузетници и мала и средња предузећа са већинским приватним капиталом, са седиштем на територији АП Војводине, који послују у периоду дужем од три године.

2.4.  Финансирање учешћа у набавци опреме путем лизинга
Право учешћа имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, приватни предузетници, мала и средња предузећа са већинским приватним капиталом и земљорадничке задруге које поседују задружну својину (сагласно члану 49 Закона о задругама), са седиштем на територији АП Војводине, који послују у периоду дужем од три године (предузетници и правна лица).

 
Финансирани пројекти по свакој од наведених намена морају бити реализовани на територији АП Војводине.

 

Расположива средства за финансирање пројеката по овом конкурсу нису намењена за изградњу нових и адаптацију постојећих грађевинских објеката (осим објеката у области туризма), за куповину земљишта, за опремање угоститељских објеката и трговине, за набавку путничких аутомобила и за обртна средства.

3. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • могући одобрени износ кредита:
 1. физичким лицима и предузетницима до 5.000.000 динара
 2. земљорадничким задругама до 10.000.000 динара
 3. малим предузећима до 20.000.000 динара
 4. средњим предузећима до 30.000.000 динара
 • сопствено учешће: најмање 50% предрачунске вредности предмета кредитирања или најмање 50% предрачунске вредности укупне инвестиције (без обртних средстава), осим код набавке опреме путем лизинга
 • рок враћања кредита: 3 године у оквиру којих је обухваћен период мировања отплате кредита од 12 месеци, односно 5 година у оквиру којих је обухваћен период отплате кредита од 24 месеца за кредите којима се финансира куповина основног стада. У периоду мировања кредита обрачунава се интеркаларна камата и приписује основном дугу.
 • примена валутне клаузуле
 • каматна стопа:
  1. 2,8% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом или авалираним меницама
  2. 4,2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком.
 • ануитети се обрачунавају и плаћају квартално.

 

Инструменти обезбеђења кредита:

  1. гаранција пословне банке или
  2. менице авалиране од стране пословне банке или
  3. заложно право на грађевинским објектима у корист Фонда у два и по пута већој вредности  од одобрене вредности кредита, или
  4. заложно право на обрадиво пољопривредно земљиште  у корист Фонда у  један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита.

Фонд задржава право да осигура кредит који се обезбеђује хипотеком. За кредите који су осигурани, тржишна вредност грађевинских објеката на које се ставља хипотека треба да буде 2 пута већа од одобрене вредности кредита, односно тржишна вредност пољопривредног земљишта треба да буде 1,2 пута већа од одобрене вредности кредита. Трошкови осигурања падају на терет корисника кредита.
Поред наведених инструмената обезбеђења, обавеза корисника је да достави и одговарајући (уговорени) број бланко сопствених меница.

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Учесници конкурса за доделу средстава преузимају захтеве у једној од општинских канцеларија Фонда по уплатама:

 1. накнаде за обраду кредитног захтева у износу од 5.000,00 динара
 2. накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа, и то 1.200,00 динара (правна лица), односно 500,00 динара (предузетници), односно  205,00 динара (физичка лица).

Наведене уплате потребно је извршити на рачун Фонда број 335-9776-24.
Уз захтев, у општинској канцеларији Фонда преузима се и методологија Фонда за израду Пословног плана и добијају остала усмена упутства у вези конкурса.
Локалне канцеларије Фонда обједињују захтеве и у утврђеном року достављају Фонду који ће након обрађивања и оцене поднетих захтева сачинити предлог одлуке.

Учесници конкурса подносе следећу документацију:

4.1 Мала и средња предузећа, задруге и предузетници

 1. Попуњени образац захтева са доказом о уплати наведених трошкова
 2. Пословни план урађен по методологији Фонда
 3. Предрачун предмета кредитирања
 4. Фотокопију оснивачког акта
 5. Решење о упису предузећа или радње код Агенције за привредне регистре
 6. Решење о утврђивању пореског идентификационог броја – ПИБ
 7. Одлуку о разврставању правног лица по величини
 8. Потврду Народне банке Србије о ликвидности подносица захтева у последњих шест месеци
 9. Потврду пословне банке о просечном стању и промету на рачуну у претходних шест месеци
 10. Потврду надлежног орана о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода, не старију од 30 дана
 11. Финансијски извештај (биланс стања, биланс успеха са анексима и напоменама за претходне три пословне године)
 12. Порески биланс за претходне три пословне године
 13. Извештај Народне банке Србије о бонитету за оцену кредитне способности дужника - БОН-КС
 14. Доказ о унетих 50% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава)
  1. документацију о извршеним улагањима (рачуне) и документацију о извршеном плаћању (изводи са текућих рачуна на којима су евидентирана плаћања)

Наведена улагања морају бити у оквиру инвестиције која се финансира траженим кредитом и морају бити извршена у последњих годину дана.
Тражиоци кредита који ће своје учешће остварити путем плаћања најмање 50% предрачунске вредности предмета кредитирања, нису у обавези достављања документације наведене под овом тачком.

 1. Предуговор о лизингу (финансирање према тачки 2.4 Конкурса)
 2. Документацију за обезбеђење кредита

1.    Хипотека

 1. Извод из земљишних књига или катастра за непокретности које су предмет хипотеке, не старији од 30 дана
 2. Процену тржишне вредности непокретности од стране овлашћеног проценитеља са фотографијом понуђене непокретности
 3. Фотокопију личнних карти свих власника и супружника власника непокретности
 4. Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на некретнину
 5. Винкулирану полису осигурања вишегодишњих засада (воћњака или винограда) у корист Фонда уколико су засади обухваћени проценом земљишта које је предмет хипотеке
 1. Банкарска гаранција или авалиране менице
 2. Писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања меница од стране пословне банке.

 

Кредити у износу од 10 милиона динара и у вишем износу морају бити обезбеђени гаранцијом пословне банке или авалираним меницама.

 

4.2 Носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава

 1. Попуњени образац захтева са доказом о уплати наведених трошкова
 2. Пословни план урађен по методологији Фонда
 3. Доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава
 4. Фотокопију личне карте
 5. Потврду надлежног орана о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода, не старију од 30 дана
 6. Предуговор о лизингу
 7. Документацију за обезбеђење кредита (наведену у делу 4.1, тачка 16).

 

Приоритет у додели средстава имају подносиоци захтева:

 1. који као обезбеђење враћања кредита достављају гаранцију банке/авалиране менице
 2. код којих је износ кредитног захтева сразмеран обиму пословања у претходној години
 3. чији пројекат се реализује на територији неразвијених и недовољно развијених општина
 4. који до сада нису користили кредите Фонда
 5. чији је бонитет у смислу кредитне способности позитивно оцењен од стране ревизора
 6. који реализацијом пројекта омогућују запошљавање већег броја радника.

 

Конкурс је отворен закључно са 27.08. 2007 .године.
Локалне општинске канцеларије неће примати захтеве:

 1. који су поднети након затварања конкурса
 2. чија документација није комплетна.

Све додатне информације могу се добити у општинским канцеларијама Фонда и у Фоду за развој АП Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11.

 

                УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ

 

АДРЕСЕ / ТЕЛЕФОНИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ:
Седиште Фонда: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар,VI спрат
Централна канцеларија Фонда:  021/48 30 653; 48 30 656; 48 30 659; факс 021/48 30- 647
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.vdf.org.yu

АДРЕСЕ / ТЕЛЕФОНИ  Локалних општинских канцеларија Фонда:
1. СО АДА, Лењинова 1, 024 / 854-855
2. СО АЛИБУНАР, Трг слободе 15,  013 / 641 - 068
3. СО АПАТИН, Српских владара 29, 025 / 772 -122  
4. СО БАЧ, Трг Др Зорана Ђинђића 2, 021 / 770 - 075
5. СО БАЧКА ПАЛАНКА, Краља Петра И 16,  021 / 755 - 91 - 37
6. СО БАЧКА ТОПОЛА, М.Тита 30, 024 / 715 -310
7. СО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,Коларова 6, 021 / 780-378  
8. СО БЕЧЕЈ,Трг Ослобођења 2, 021 / 6911-720
9. СО БЕЛА ЦРКВА, Милетићева 2, 013 / 851-012
10.СО БЕОЧИН, Светосавска 25,  021 / 870-260
11.СО ВРБАС, Маршала Тита 89, 021 / 795 40 42
12.СО ВРШАЦ, Трг победе 1, 013 / 832 - 465
13.СО ЖАБАЉ,Николе Тесле 45, 021 / 830-979
14.СО ЖИТИШТЕ,Цара Душана 15,  023 / 821 -050
15.СО ЗРЕЊАНИН, Трг слободе 10,  023 / 580-740, лок. 257
16.СО ИРИГ,Војводе Путника 1, 022 / 461-010
17.СО ИНЂИЈА,Цара Душана 1, 022 / 551-693
18.СО КАЊИЖА, Главни трг 1, 024 / 875 -166
19.СО КИКИНДА,Трг спрпскх добровољаца 12, 0230 / 26-935,32 045
20.СО КОВАЧИЦА, М.Тита 50, 013 / 661-122
21.СО КОВИН, ЈНА 5, 013 / 742 -104, 742-268
22.СО КУЛА, Лењинова 11, 025 / 729 - 650
23.СО МАЛИ ИЂОШ, Маршала Тита 32, 024 / 730-010
24.СО НОВА ЦРЊА, ЈНА 110, 023 / 815-030
25.СО НОВИ БЕЧЕЈ, Жарка Зрењанина 8,  023 /  772 - 320
26.СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Краља Петра И 1, 0230 / 82-055,81-100
27.СО НОВИ САД, Радничка 2, 021 / 422 - 644
28.СО ОПОВО, Бориса Кидрича 10,  013 / 681-344
29.СО ОЏАЦИ, Кнез Михајлова 44, 025 / 743-211
30.СО ПАНЧЕВО,  Краља Петра И 2-4, 013 / 344-422
31.СО ПЕЋИНЦИ, Слободана Бајића 5, 022 / 85 -244
32.СО ПЛАНДИШТЕ, Војводе Путника 38, 013 / 861 - 033
33.СО РУМА, Главна 107, 022 / 478-442
34.СО СЕЧАЊ, Вожда Карарђорђа 57, 023 /842 - 029
35.СО СЕНТА, Главни трг 1, 024 / 813 -574
36.СО СОМБОР, Коњовићева 1,  025 / 23 - 968,
37.СО СРБОБРАН,Трг слободе 2,  021 / 730 - 020
38.СО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Св.Димитрија 13,  022 / 610 -566
39.СО СР. КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића 6,  021 / 685 -3045
40.СО СТАРА ПАЗОВА, Светосавска 11,  022 / 310 -170 лок. 201
41.СО СУБОТИЦА, Трг слободе 1,  024 / 626-876
42.СО ТЕМЕРИН, Новосадска 326, 021 / 843-888
43.СО ТИТЕЛ, Главна 1, 021 / 860 -186
44.СО ЧОКА, Потиска 20, 0230 / 71 - 000
45.СО ШИД, Карађорђева 2,  022 / 712 - 022

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 17. тачка 16. Статута Фонда за развој АП Војводине
Управни одбор Фонда расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ

 

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Основни циљеви доделе средстава су подстицање привредне активности, подизање нивоа техничко технолошке опремљености, организационо и технолошко преструктурирање, повећање запослености, повећање конкурентности и подстицање извоза, повећање ефикасности и ефективности пословања привредних субјеката у области текстилне индустрије, а у складу са Програмом привредног развоја АП Војводине.

 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

По овом конкурсу кредити ће се одобравати малим и средњим предузећима са већинским приватним капиталом за набавку основних средстава – опреме.

Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији АП Војводине.

Расположива средства за финансирање пројеката по овом конкурсу нису намењена за куповину, изградњу нових и адаптацију постојећих грађевинских објеката, за куповину земљишта и за обртна средства.

3. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • могући одобрени износ кредита:
 1. малим предузећима до 15.000.000 динара
 2. средњим предузећима до 25.000.000 динара
 • рок враћања кредита: 5 година, у оквиру којих је обухваћен период мировања отплате кредита од 12 месеци, у коме се обрачунава интеркаларна камата и приписује основном дугу
 • примена валутне клаузуле
 • каматна стопа:
  1. 2,8% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом или авалираним меницама
  2. 4,2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком.
 • ануитети се обрачунавају и плаћају квартално.

 

Инструменти обезбеђења кредита:

  1. гаранција пословне банке или
  2. менице авалиране од стране пословне банке или
  3. заложно право на грађевинским објектима у корист Фонда у два и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, или
  4. заложно право на обрадиво пољопривредно земљиште  у корист Фонда у  један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита.

Фонд задржава право да осигура кредит који се обезбеђује хипотеком. За кредите који су осигурани, тржишна вредност грађевинских објеката на које се ставља хипотека треба да буде 2 пута већа од одобрене вредности кредита, односно тржишна вредност пољопривредног земљишта треба да буде 1,2 пута већа од одобрене вредности кредита. Трошкови осигурања падају на терет корисника кредита.
Поред наведених инструмената обезбеђења, обавеза корисника је да достави и одговарајући (уговорени) број бланко сопствених меница.

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Учесници конкурса за доделу средстава преузимају захтеве у једној од општинских канцеларија Фонда по уплатама:

 1. накнаде за обраду кредитног захтева у износу од 3.000,00 динара
 2. накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа у износу од 1.200,00 динара.

Наведене уплате потребно је извршити на рачун Фонда број 335-9776-24.
Уз захтев, у општинској канцеларији Фонда преузима се и методологија Фонда за израду Пословног плана и добијају остала усмена упутства у вези конкурса.
Локалне канцеларије Фонда обједињују захтеве и у утврђеном року достављају Фонду који ће након обрађивања и оцене поднетих захтева сачинити предлог одлуке.

Учесници конкурса подносе следећу документацију:

 1. Попуњени образац захтева са доказом о уплати наведених трошкова
 2. Пословни план урађен по методологији Фонда
 3. Предрачун предмета кредитирања
 4. Фотокопију оснивачког акта
 5. Решење о упису предузећа код Агенције за привредне регистре
 6. Решење о утврђивању пореског идентификационог броја – ПИБ
 7. Одлуку о разврставању правног лица по величини
 8. Потврду Народне банке Србије о ликвидности подносица захтева у последњих шест месеци
 9. Потврду пословне банке о просечном стању и промету на рачуну у претходних шест месеци
 10. Потврду надлежног орана о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода, не старију од 30 дана
 11. Финансијски извештај (биланс стања, биланс успеха са анексима и напоменама за претходне три пословне године, односно за период пословања)
 12. Порески биланс за претходне три године, односно за период пословања
 13. Извештај Народне банке Србије о бонитету за оцену кредитне способности дужника - БОН-КС
 14. Доказ о унетих 50% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава):
 1. документацију о извршеним улагањима која морају бити у оквиру инвестиције која се финансира траженим кредитом и морају бити извршена у последње три године.
 1. Документација о обезбеђености пласмана роба/услуга на тржишту (уговор о пословној сарадњи, документ о уговореним испорукама и сл.)
 2. Документацију за обезбеђење кредита:

1.    Хипотека

 1. Извод из земљишних књига или катастра за непокретности које су предмет хипотеке, не старији од 30 дана
 2. Процену тржишне вредности непокретности од стране овлашћеног проценитеља са фотографијом понуђене непокретности
 3. Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на некретнину.
 4. Банкарска гаранција или авалиране менице
 5. Писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања менице од стране пословне банке.

Кредити у износу од 5 милиона динара и у вишем износу морају бити обезбеђени гаранцијом пословне банке или авалираним меницама.

 

Приоритет у додели средстава имају подносиоци захтева који као обезбеђење кредита достављају гаранцију банке/авалиране менице, чији пројекат се реализује на територији неразвијених и недовољно развијених општина АП Војводине, који документују обезбеђеност пласмана роба/услуга на тржишту (уговором о пословној сарадњи, документом о уговореним испорукама и сл.), који до сада нису користили кредите Фонда и који реализацијом пројекта омогућују запошљавање већег броја радника.

Конкурс је отворен закључно са 08.08.2007.године.
Локалне општинске канцеларије неће примати захтеве:

 1. који су поднети након затварања конкурса
 2. чија документација није комплетна.

Све додатне информације могу се добити у општинским канцеларијама Фонда и у Фоду за развој АП Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11.

 

                 УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ

 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 17. тачка 16. Статута Фонда за развој АП Војводине
Управни одбор Фонда расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРИКУПЉАЊА И ПРЕРАДЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

 

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Основни циљеви доделе средстава су подстицање привредне активности, подизање нивоа техничко технолошке опремљености, уштеда енергије, унапређење и заштита животне средине, подстицање извоза и повећање запослености, а у складу са Програмом привредног развоја АП Војводине.

 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

По овом конкурсу кредити ће се додељивати приватним предузетницима и малим и средњим предузећима са већинским приватним капиталом и са седиштем на територији АП Војводине за набавку опреме за прикупљање и прераду и за увођење нових технологија у процес прераде секундарних сировина.

Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији АП Војводине.

Расположива средства за финансирање пројеката по овом конкурсу нису намењена за куповину, изградњу нових и адаптацију постојећих грађевинских објеката, за куповину земљишта и за обртна средства.

3. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 • могући одобрени износ кредита:
 1. предузетницима до 5.000.000 динара
 2. малим предузећима до 10.000.000 динара
 3. средњим предузећима до 20.000.000 динара
 • сопствено учешће: најмање 50% предрачунске вредности предмета кредитирања или најмање 50% предрачунске вредности укупне инвестиције (без обртних средстава)
 • рок враћања кредита: 5 година, у оквиру којих је обухваћен период мировања отплате кредита од 12 месеци, у коме се обрачунава се интеркаларна камата и приписује основном дугу
 • примена валутне клаузуле
 • каматна стопа:
  1. 2,8% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом или авалираним меницама
  2. 4,2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком.
 • ануитети се обрачунавају и плаћају квартално.

 

Инструменти обезбеђења кредита:

  1. гаранција пословне банке или
  2. менице авалиране од стране пословне банке или
  3. заложно право на грађевинским објектима у корист Фонда у два и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита, или
  4. заложно право на обрадиво пољопривредно земљиште у корист Фонда у  један и по пута већој вредности од одобрене вредности кредита.

Фонд задржава право да осигура кредит који се обезбеђује хипотеком. За кредите који су осигурани, тржишна вредност грађевинских објеката на које се ставља хипотека треба да буде 2 пута већа од одобрене вредности кредита, односно тржишна вредност пољопривредног земљишта треба да буде 1,2 пута већа од одобрене вредности кредита. Трошкови осигурања падају на терет корисника кредита.

Поред наведених инструмената обезбеђења, обавеза корисника је да достави и одговарајући (уговорени) број бланко сопствених меница.

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Учесници конкурса за доделу средстава преузимају захтеве у једној од општинских канцеларија Фонда по уплатама:

 1. накнаде за обраду кредитног захтева у износу од 3.000,00 динара
 2. накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа, и то 1.200,00 динара (правна лица), односно 500,00 динара (предузетници).

Наведене уплате потребно је извршити на рачун Фонда број 310-103-98.
Уз захтев, у општинској канцеларији Фонда преузима се и методологија Фонда за израду Пословног плана и добијају остала усмена упутства у вези конкурса.
Локалне канцеларије Фонда обједињују захтеве и у утврђеном року достављају Фонду који ће након обрађивања и оцене поднетих захтева сачинити предлог одлуке.

Учесници конкурса подносе следећу документацију:

 1. Попуњени образац захтева са доказом о уплати наведених трошкова
 2. Пословни план урађен по методологији Фонда
 3. Предрачун предмета кредитирања
 4. Фотокопију оснивачког акта
 5. Решење о упису предузећа или радње код Агенције за привредне регистре
 6. Решење о утврђивању пореског идентификационог броја – ПИБ
 7. Одлуку о разврставању правног лица по величини
 8. Потврду Народне банке Србије о ликвидности подносица захтева у последњих шест месеци
 9. Потврду пословне банке о просечном стању и промету на рачуну у претходних шест месеци
 10. Потврду надлежног орана о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода, не старију од 30 дана
 11. Финансијски извештај (биланс стања, биланс успеха са анексима и напоменама за претходне пословне три године, односно за период пословања)
 12. Порески биланс за претходне три године, односно за период пословања
 13. Извештај Народне банке Србије о бонитету за оцену кредитне способности дужника - БОН-КС
 14. Доказ о унетих 50% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава)
  1. документацију о извршеним улагањима (рачуне) и документацију о извршеном плаћању (изводи са текућих рачуна на којима су евидентирана плаћања).

Наведена улагања морају бити у оквиру инвестиције која се финансира траженим кредитом и морају бити извршена у последњих годину дана.
Тражиоци кредита који ће своје учешће остварити путем плаћања најмање 50% предрачунске вредности предмета кредитирања, нису у обавези достављања документације наведене под овом тачком.

 1. Документацију о обезбеђености пласмана роба/услуга на тржишту (уговор о пословној сарадњи, документ о уговореним испорукама и сл.)
 2. Документацију за обезбеђење кредита:

1.    Хипотека

 1. Извод из земљишних књига или катастра за непокретности које су предмет хипотеке, не старији од 30 дана
 2. Процену тржишне вредности непокретности од стране овлашћеног проценитеља са фотографијом понуђене непокретности
 3. Фотокопију личнних карти свих власника и супружника власника непокретности
 4. Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на некретнину.
 1. Банкарска гаранција или авалиране менице
 2. Писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања меница од стране пословне банке.

 

Кредити у износу од 5 милиона динара и у вишем износу морају бити обезбеђени гаранцијом пословне банке или авалираним меницама.

 

Приоритет у додели средстава имају подносиоци захтева који као обезбеђење кредита достављају гаранцију банке/авалиране менице, чији пројекат се реализује на територији неразвијених и недовољно развијених општина АП Војводине, који документују обезбеђеност пласмана роба/услуга на тржишту (уговором о пословној сарадњи, документом о уговореним испорукама и сл.), који до сада нису користили кредите Фонда и који реализацијом пројекта омогућују запошљавање већег броја радника.

 

Конкурс је отворен закључно са 08.08. 2007. године
Локалне општинске канцеларије неће примати захтеве:

 1. који су поднети након затварања конкурса
 2. чија документација није комплетна.

Све додатне информације могу се добити у општинским канцеларијама Фонда и у Фоду за развој АП Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11.

 

                УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ

POKRAJINSKI   SEKRETARIJAT   ZA PRIVREDU  VOJVODINE
KONKURS  - BPF

                                   Pokrajinski sekretarijat za privredu po ovlašćenju Stručne službe za realizaciju Programa privrednog razvoja raspisuje Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća  vojvođanskih preduzeća na europskim sajamskim manifestacijama koje se održavaju u aprilu,maju i junu 2007.godine.

                                   Obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu :www.spriv.vojvodina.sr.gov.yu  ili u Odeljenju za privredu,urbanizam,komunalno--stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac.

Odeljenje za privredu,urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove

Opština Bački Petrovac raspisuje:

KONKURS ZA IZRADU FOTOGRAFIJA SA MOTIVIMA SA PODRUČJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dobiju kvalitetne digitalne fotografije koje će se koristiti za izradu promotivnog materijala Opštine Bački Petrovac.

Opšti uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju stanovnici opštine Bački Petrovac stariji od 15 godina;
Fotografije moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:

 1. moraju biti u digitalnom obliku, u boji, min. 5MP u punoj rezoluciji, u .JPG formatu;
 2. moraju biti snimljene u periodu od marta do novembra 2007. godine;
 3. treba na karakterističan način i sa umetničkim pristupom da prikažu sva četiri naselja opštine Bački Petrovac.

Konkurs je otvoren od 12. marta do 30 novembra 2007. godine.
Za učešće na konkursu zainteresovani se mogu prijaviti od 15.- 30. marta 2007. godine od 8.00-14.00h lično u kancelariji broj 9, u Opštinskoj upravi Bački Petrovac, Kolarova br.6 ili    e-mailom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Ovom prilikom će dobiti tekst raspisa konkursa sa detaljnijim informacijama.
Ukupan fond za nagrade iznosi 16.000,00 dinara.

                                                                                    Predsednik Opštine Bački Petrovac
dr. Jan Sabo

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика