Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, na osnovu podnetog zahteva i sledećih dokaza:

1. izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu koji ne mogu biti stariji od šest meseci;
2. uverenja o državljanstvu SCG (za sebe) koje ne može biti starije od šest meseci;
3. fotokopije lične karte majke;
4. fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
5. prijave prebivališta za decu;
6. uverenja nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, te da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
7. izjave majke da ona i članovi porodice sa kojima živi ne plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara;
8. izjave majke da ona i drugi roditelj deteta ne žive i ne rade u inostranstvu;
9. fotokopije kartice tekućeg računa kod ovlašćene finansijske organizacije za isplatu roditeljskog dodatka ili fotokopije prve strane štedne knjižice.

Kada otac deteta, u skladu sa Zakonom, ostvaruje pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za priznavanje prava, pored navedenih dokaza za majku deteta, podnosi iste dokaze za sebe i jedan od sledećih dokaza:

1. izvod iz matične knjige umrlih za majku;
2. uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete;
3. odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
4. izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
5. potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика