54. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 30.12.2021. godine održana je 54. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP "Komunalac" Bački Petrovac za nabavku osnovnog sredstva, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(ulična rasveta)
Povodom 1. tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo zaklјučak, kojim se D a j e  s a g l a s n o s t na Odluku o kreditnom zaduženju JKP "Komunalac" Bački Petrovac za nabavku osnovnih sredstva za potrebe JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, broj Odluke 632-1/21 od dana 23.12.2021. godine.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo
Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske
1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 1.800.000,00 dinara, za povećanje pozicije 116, program: 2 – Komunalne delatnosti, programska aktivnost: 1102-0001 – Upravlјanje/održavanje javnim osvetlјenjem, ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi (4212 – energetske usluge) za iznos od 1.800.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za troškove javne rasvete.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика