77  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 77. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje informacije  o blokadi računa OŠ „ Jan Amos Komenski „ u Kulpinu te donošenje zaključka povodom istog;

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

Z A K Lj U Č A K

 

N a l a ž e  s e  Opštinskom pravobranilaštvu da u saradnji sa  odeljenjem za budžet, finansije i poresku administraciju realizuje postupanje po Zaključku Vlade 05 Broj: 401-891/2022-2 od 03.02.2022. godine u vezi sa blokadom računa OŠ.“Jan Amos Komenski“ Kulpin

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Ovo rešenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика